16

Aha ua vajntxwv kav Yuda

(2VKk. 28:1-27)

1Xyoo kaum xya uas Lemaliya tus tub Pekha ua vajntxwv kav mas Yauthas tus tub Aha pib ua vajntxwv kav Yuda. 2Thaum Aha pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. Nws ua tsis hum Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv lub siab, nws tsis ua raws li nws yawg koob Davi tau ua, 3tiamsis nws taug nraim Yixayee tej vajntxwv tus neev taw. Nws tseem muab nws tus tub hlawv xyeem rau dab ua raws li tej kevcai qias vuab tsuab uas lwm haiv neeg ua, yog cov uas Yawmsaub ntiab tawm ntawm cov Yixayee hauv ntej mus. 4Nws xyeem tsiaj thiab hlawv hmoov xyab rau saum tej chaw siab teev dab thiab rau saum tej pov roob thiab hauv txhua tsob qab ntoo ntsuab.
5Mas cov Alas tus vajntxwv Lexi thiab Lemaliya tus tub Pekha uas yog cov Yixayee tus vajntxwv nce mus ua rog rau Yeluxalees, mas lawv mus vij Aha tiamsis kov tsis yeej. 6Tib lub sijhawm ntawd cov Edoo tus vajntxwv ntaus tau lub moos Elab rov qab los, muab cov neeg Yuda ntiab tawm mus. Cov Edoo kuj los nyob ruaj rau hauv lub moos Elab los txog niaj hnub nimno. 7Aha txawm txib neeg mus cuag Thilapilexaw uas yog cov Axilia tus vajntxwv hais tias, “Kuv yog koj tus qhev thiab yog koj tus tub. Thov koj tuaj pab kuv dim hauv cov Alas tus vajntxwv txhais tes thiab dim hauv cov Yixayee tus vajntxwv txhais tes, lawv tabtom ua rog rau kuv.” 8Aha txawm muab tej nyiaj thiab tej kub uas nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab nyob hauv tej txhab nyiaj hauv vajntxwv lub tsev xa mus ua tshav ntuj rau cov Axilia tus vajntxwv. 9Axilia tus vajntxwv kuj mloog tej lus uas Aha hais. Axilia tus vajntxwv thiaj li txhij tub rog mus ntaus Damaxaka mas txeeb tau lub nroog thiab kuav cov pejxeem hauv lub nroog ntawd mus rau lub moos Khi thiab muab Lexi tua pov tseg.
10Thaum vajntxwv Aha mus rau ntawm Damaxaka xav ntsib cov Axilia tus vajntxwv Thilapilexaw, nws pom lub thaj uas xyeem hauv Damaxaka. Ces vajntxwv Aha txawm sau ib tug qauv lub thaj ntawd thiab txhua yam uas yuav ua lub thaj ntawd xa mus rau pov thawj Uliya hauv Yeluxalees. 11Mas pov thawj Uliya thiaj ua lub thaj ntawd zoo raws li tus qauv uas vajntxwv Aha xa ntawm Damaxaka tuaj txhua yam. Pov thawj Uliya thiaj ua lub thaj ntawd kom tiav ua ntej uas vajntxwv Aha yuav rov ntawm Damaxaka los. 12Thaum vajntxwv rov ntawm Damaxaka los nws pom lub thaj ua tiav lawm nws txawm txav mus ze thiab nce rau saud 13thiab nws ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai xyeem qoob loo thiab muab cawv txiv hmab hliv xyeem thiab muab tus tsiaj uas xyeem ua kevcai sib raug zoo cov ntshav nchos rau saum lub thaj ntawd. 14Nws txawm muab lub thaj tooj liab uas nyob ntawm Yawmsaub xubntiag ntawm lub thaj tshiab thiab Yawmsaub lub tuam tsev ntu nruab nrab tshais ntawm lub chaw uas ncaj lub qhov rooj tuam tsev mus txawb rau ntawm lub thaj tshiab sab ped. 15Mas vajntxwv Aha hais rau pov thawj Uliya tias, “Saum lub thaj loj no mas koj ua kevcai hlawv xyeem rau thaum tagkis thiab ua kevcai xyeem qoob loo rau thaum yuav tsaus ntuj thiab hlawv tej uas vajntxwv muab xyeem thiab ua kevcai hlawv tej qoob loo uas vajntxwv muab xyeem nrog tej uas ib tsoom pejxeem muab ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej qoob loo uas lawv xyeem thiab tej cawv txiv hmab uas lawv hliv xyeem ua ke, thiab muab tej tsiaj uas hlawv huvsi xyeem ntawd thiab tej tsiaj uas tua xyeem cov ntshav huvsi nchos rau saum lub thaj. Tiamsis lub thaj tooj liab mas cia ua lub chaw rau kuv ua nug.” 16Uliya ua txhua yam no raws li vajntxwv Aha hais.
17Vajntxwv Aha muab tej txiag uas xov cov tsheb uas thawb dej rhuav huvsi tseg, thiab muab cov phaj dej rho mus. Thiab nws muab lub rhawv dej loj tshem saum cov nyuj tooj liab uas tiag lawm coj mus txawb rau hauv av mas muab pob zeb tiag hauv qab. 18Txojkev vov uas ua rau vajntxwv taug mus rau hauv lub tuam tsev rau hnub Xanpatau thiab lub rooj loog uas vajntxwv nkag mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev mas Aha muab rhuav huvsi pov tseg vim yog nws saib rau cov Axilia tus vajntxwv.
19Lwm yam haujlwm uas Aha ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda tej vajntxwv li keeb kwm. 20Mas Aha tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Lawv muab nws log nrog nws tej poj koob yawm txwv ua ke rau hauv Davi lub nroog, mas nws tus tub Hexekhiya sawv nws chaw ua vajntxwv kav.