28

Tej lus hais txog vajntxwv hauv nroog Thailab

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li hais rau tus thawj hauv lub nroog Thailab tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Koj lub siab khav theeb thiab koj hais tias,
   “Kuv yog ib tug vajtswv,
  kuv nyob saum tej vajtswv lub zwm txwv
   hauv nruab nrab hiavtxwv.”
  Tiamsis koj tsuas yog neeg xwb,
   tsis yog vajtswv,
  txawm yog koj xam pom tias
   koj ntse li ib tug vajtswv.
  3Koj ntse dua Daniyee tiag,
   tsis muaj ib yam dabtsi uas koj tsis paub.
  4Koj siv koj lub tswvyim
   thiab koj kev txawj ntse
   nrhiav tau nyiaj txiag rau koj,
  thiab sau tej nyiaj tej kub los
   rau hauv koj tej txhab.
  5Koj siv koj lub tswvyim loj kawg
   uas txawj ua lag ua luam
  koj thiaj tsav tau koj tej nyiaj txiag
   tau ntau zuj zus rau koj,
  thiab koj lub siab thiaj khav theeb
   rau koj tej nyiaj txiag.
  6Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
   Vim koj xam pom tias
   koj ntse ib yam li ib tug vajtswv,
  7vim li no kuv yuav coj
   lwm haiv neeg tuaj tawm tsam koj,
  yog haiv neeg uas ua nruj ua tsiv
   heev dua ib tsoom tebchaws huvsi.
  Lawv yuav rho ntaj tawm tsam
   tej kev zoo nkauj uas koj tus tswvyim ua
   thiab ua puas tsuas koj lub koob meej.
  8Lawv yuav thawb koj mus
   rau hauv tub tuag teb,
  koj yuav tuag rau hauv hiavtxwv
   ib yam li raug tua.
  9Koj tseem yuav hais tias,
   “Kuv yog ib tug vajtswv,”
   tab meeg cov uas tua koj lov?
  Koj tsuas yog neeg xwb,
   uas nyob hauv cov uas ntaus koj txhais tes,
   koj tsis yog ib tug vajtswv.
  10Koj yuav tuag yam nkaus li
   cov uas tsis ua kevcai txiav tuag
   rau hauv lwm haiv neeg txhais tes
   vim kuv twb hais cia lawm.
   Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”

Quaj ntsuag Thailab tus vajntxwv

11Yawmsaub hais dua lus tuaj rau kuv tias, 12“Neeg tus tub, cia li tsa suab hu zaj nkauj ntsuag rau Thailab tus vajntxwv, thiab hais rau nws tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Koj txeev ua lub nplhaib nias cim
   uas zoo tshaj plaws,
  koj muaj tswvyim kawg,
   thiab zoo nkauj kawg nkaus.
  13Koj txeev nyob hauv Edee,
   uas yog Vajtswv lub vaj.
  Txhua yam qe zeb hlaws muaj nqes
   muab lo rau koj lub tsho,
  yog qe zeb liab tsim tseb, qe zeb daj pes lis,
   thiab qe zeb daj tshiab tshiab,
   qe zeb ntsuab lam lug, qe zeb ntsuab pes xiab,
  thiab qe zeb iav txho ci lam lug,
   qe zeb phaithu tsamxem,
   qe zeb ntsuab liab, thiab qe zeb ntsuab txho.
  Tej hlaws qe zeb no
   muab ntsia rau hauv lub tais kub
   thiab tej uas txaij nraug zees yog kub.
  Tej no twb npaj cia rau koj
   rau hnub uas tsim koj.
  14Thaum kuv tsim koj kuv muab
   ib tug tubtxib Khelunpee tsom kwm koj, j
  koj txeev nyob saum Vajtswv lub roob
   uas dawb huv,
  koj mus los ntawm tej lag zeb
   uas ci lam lug li nplaim taws.
  15Koj lub neej tsis muaj chaw thuam li
   txij hnub uas tsim koj, los txog thaum
   pom kev txhaum txim tshwm hauv koj.
  16Qhov uas koj ua lag ua luam
   ntau nplua mias ntawd koj kuj ua nruj ua tsiv
   thiab koj ua txhaum muaj txim,
  kuv thiaj muab koj laim ntawm
   Vajtswv lub roob mus
   vim koj qias vuab tsuab,
  thiab tus tubtxib Khelunpee uas tsom kwm koj
   ntiab koj tawm hauv tej lag zeb
   uas ci lam lug li nplaim taws mus.
  17Koj lub siab khav theeb
   vim yog qhov uas koj zoo nkauj,
  qhov uas koj muaj koob meej
   ua rau koj lub tswvyim ruam zuj zus.
  Kuv muab koj laim rau hauv pem teb lawm,
   kuv muab koj nthuav rau tej vajntxwv saib,
   xwv lawv lub qhov muag thiaj ntsia ntsoov koj.
  18Vim koj ua phem ntau kawg
   rau kev ua lag ua luam tsis ncaj,
  koj thiaj ua qias puas tsuas
   koj lub chaw pe hawm.
  Vim li no kuv thiaj coj hluavtaws
   hauv nruab nrab koj los.
  Hluavtaws kub koj tag, kuv ua rau koj
   ciaj pluav tshauv tag rau hauv av
   tab meeg txhua tus uas ntsia ntsoov.
  19Ib tsoom neeg tej uas paub koj
   kuj poob siab nthav txog koj.
  Koj los txog qhov kawg uas txaus ntshai kawg,
   thiab ploj ntais mus ib txhis.’ ”

Tej lus hais txog Xaidoo

20Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 21“Neeg tus tub, cia li tsom ntsoov rau Xaidoo thiab cev Vajtswv lus tawm tsam lub moos ntawd, 22thiab hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Xaidoo 'e, saib maj, kuv tawm tsam koj,
   kuv yuav ua kuv lub hwjchim ci ntsa iab
   tshwm los rau hauv koj.
  Mas luag yuav paub tias kuv yog Yawmsaub
   rau thaum kuv teem txim rau lub moos ntawd,
  thiab ua kuv txojkev dawb huv
   tshwm rau hauv lub moos ntawd.
  23Vim yog kuv yuav tso mob kis los
   rau hauv nws thiab tso ntshav los
   rau hauv nws tej kev.
  Neeg yuav raug tua tuag
   pawg lug rau hauv nws,
  yuav raug tuag rau tej hniav ntaj
   uas tuaj txhua fab tuaj ntaus nws.
   Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.
24“ ‘Cov Yixayee mas yuav tsis muaj pos kaus ntsaj los chob thiab tsis muaj pos kaus ntsim los tsuab dua li lawm, rau hauv nruab nrab tej tebchaws uas nyob ib ncig lawv uas txeev ua saib tsis taus lawv. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Vajtswv Yawmsaub.
25“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Thaum kuv sau zog cov Yixayee hauv tej tebchaws uas lawv khiav ri sua mus lawm, thiab thaum kuv ua kuv txojkev dawb huv tshwm rau hauv lawv tab meeg ib tsoom tebchaws pom, mas lawv yuav tau nyob hauv lawv lub tebchaws uas kuv twb muab pub rau kuv tus tub qhe Yakhauj lawm. 26Mas lawv yuav tau nyob hauv lub tebchaws ntawd tso siab plhuav, lawv yuav ua vaj ua tsev thiab cog vaj txiv hmab. Thaum kuv txiav txim rau tej neeg uas nyob ib ncig lawv uas ua saib tsis taus lawv tag lawm, mas lawv yuav nyob tso siab plhuav. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub yog lawv tus Vajtswv.’ ”