28

Cev Vajtswv Lus Cem Tus Vajntxwv Kav Lub Nroog Tiles

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias: 2“Tub noobneej, koj cia li hais tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau tus vajntxwv uas kav lub nroog Tiles li no: Koj khav hais tias koj yog vajtswv, koj zaum saum vajtswv lub zwmtxwv uas muaj hiavtxwv nyob puagncig. Koj ua ib yam li koj yog vajtswv, tiamsis koj yog neeg xwb, koj tsis yog vajtswv. 3Koj xav hais tias koj ntse tshaj Daniyees, tsis muaj ib yam dabtsi uas koj yuav tsis paub li? 4Koj lub tswvyim thiab kev txawj ntse ua rau koj npluanuj muaj nyiaj muaj kub puv txhab. 5Koj ua lag ua luam ntse heev thiab tau pajlaum ntau kawg. Koj khavtheeb rau koj tej kev npluanuj!
6“Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais rau koj li no: Rau qhov koj xav hais tias koj ntse ib yam li vajtswv, 7kuv yuav tso cov yeebncuab uas yog neeg txawv tebchaws tuaj tawmtsam koj. Lawv yuav tuaj rhuav txhua yam khoom zoo uas koj ua tau los ntawm koj lub tswvyim thiab kev txawj ntse. 8Lawv yuav muab koj pov rau hauv tubtuag teb; koj yuav tuag rau hauv plawv hiavtxwv li tej neeg uas raug luag tua. 9Thaum lawv yuav tua koj, koj tseem hais tias koj yog vajtswv thiab los? Thaum koj nyob tim ntsej tim muag cov neeg uas tua koj, koj yuav yog neeg xwb, koj tsis yog vajtswv. 10Koj yuav tuag li cov neeg uas tsis ua kev cai txiav, tuag rau cov neeg txawv tebchaws tes. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”

Quaj Ntsuag Rau Vajntxwv Tiles

11Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 12“Tub noobneej, koj cia li quaj ntsuag rau tus vajntxwv kav lub nroog Tiles uas yuav raug tej xwm phem. Koj cia li hais tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau nws li no: Yav tas los koj muaj yam ntxwv zoo, koj ntse thiab zoo nraug kawg li! 13Koj nyob hauv Vajtswv lub Vaj Edees thiab koj hnav tej tsoos tsho qe zeb muaj nqis uas yog kanelias, khixaulais, aunixis, npelis, taupas, yapes, xafiles, nkanes thiab emelas. Koj hnav kub ci ntsa iab thiab tej ntawd yog npaj tseg rau koj hnub uas tsim koj lawm. 14Kuv tso ib tug qhelunpees zov koj. Koj nyob saum kuv lub roob dawbhuv thiab mus mus los los ntawm cov pobzeb hluavtaws. 15Koj yeej muaj tus cwjpwm zoo txij thaum kuv tsim koj los txog hnub uas koj mus ua kev phem kev qias. 16Koj ua lag ua luam khwv kawg, qhov ntawd coj koj mus ua txhaum kevcai thiab poob rau kev txhaum. Kuv thiaj ntiab koj khiav tawm saum kuv lub roob dawbhuv mus, thiab tus qhelunpees uas zov koj los ntiab koj tawm ntawm cov pobzeb hluavtaws mus. 17Koj khavtheeb vim koj zoo nraug; koj lub tswvyim ploj tas vim koj lub koob meej nto moo lug. Vim li ntawd, kuv thiaj muab koj pov rau hauv ntiajteb, kuv rau txim rau koj tabmeeg tej vajntxwv. 18Koj ua txhaum loj vim koj ua lag ua luam tsis ncaj, thiab ua rau koj lub chaw pehawm tsis huv lawm. Yog li ntawd, kuv thiaj tso hluavtaws los hlawv koj kom ua tshauv tas rau hauv ntiajteb tabmeeg tej neeg sawvdaws. 19Koj ploj ntais lawm tiag, ploj mus ibtxhis li. Txhua haivneeg uas paub koj yuav ntshai thiab yoob tas, lawv ntshai nyob tsam lawv raug tej xwm phem uas koj raug.”

Cev Vajtswv Lus Cem Lub Nroog Xidoos

20Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 21“Tub noobneej, koj cia li cev kuv tej lus cem lub nroog Xidoos. 22Koj cia li hais tus TSWV uas kav txhua tsav yam tej lus rau cov neeg hauv Xidoos li no: Xidoos, kuv yog koj tus yeebncuab; txhua tus neeg yuav qhuas kuv vim tej uas kuv tau ua rau koj. Lawv yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas dawbhuv, thaum kuv rau txim rau cov neeg uas nyob hauv koj. 23Kuv yuav tso kab mob los raug koj thiab ua kom muaj ntshav ntws puv nkaus txhua txojkev. Yuav muaj yeebncuab tuaj txhua phab tuaj tua koj, thiab koj cov pejxeem yuav raug tua. Ces koj thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”

Yixalayees Yuav Tau Koob Hmoov

24Tus TSWV hais tias, “Cov tebchaws uas nyob puagncig cov Yixalayees yuav tsis txob thuam thiab tsis tsimtxom lawv lawm. Lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam.”
25Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yuav coj cov Yixalayees tawm hauv tej tebchaws uas lawv mus nyob rov qab los. Txhua haivneeg thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas dawbhuv. Cov Yixalayees yuav tau rov los nyob hauv lawv lub tebchaws uas kuv muab rau kuv tus tubtxib Yakhauj lawm. 26Cov Yixalayees yuav nyob kaj siab lug hauv lub tebchaws ntawd. Lawv yuav ua vaj ua tsev thiab cog txiv hmab. Kuv yuav rau txim rau cov tebchaws nyob puagncig lawv uas pheej txob thuam thiab tsimtxom lawv. Lawv yuav nyob kaj siab lug, lawv thiaj paub hais tias kuv yog tus TSWV uas yog lawv tug Vajtswv.”