6

Cov Yixayee tsis kam ntxeev dua siab

1“Los maj, peb cia li rov mus cuag Yawmsaub,
   rau qhov nws muab peb dua pes rhe lawm,
   tiamsis nws yuav kho peb.
  Nws nplawm lawm,
   tiamsis nws yuav qhwv peb tej qhov txhab.
  2Tshuav ob hnub nws yuav ua
   rau peb rov muaj zog,
  hnub uas peb nws yuav muab peb tsa sawv,
   kom peb thiaj tau nyob ntawm nws xubntiag.
  3Cia peb paub nws,
   cia peb kub siab kawm paub Yawmsaub,
  nws yeej yuav tshwm los tiag tiag
   yam li tus duab kaj ntug.
  Nws yuav los txog peb yam li tej pluav nag,
   yam li cov nag hauv xyoo
   uas ntub lub ntiajteb.”

  4“Efa‑i 'e, kuv yuav ua li cas rau koj?
   Yuda 'e, kuv yuav ua li cas rau koj nev?
  Qhov uas koj npuab kuv
   zoo yam li tej huab pw hav thaum kaj ntug,
  zoo li tej dej lwg uas ploj tag
   thaum sawv ntxov.
  5Vim li no kuv siv xibhwb cev kuv tej lus hlais lawv,
   kuv siv tej lus hauv kuv lub qhov ncauj
   tua lawv pov tseg,
  kuv tej lus teem txim tawm mus
   zoo yam li tus duab tshav ntuj.
  6Kuv ntshaw txojkev hlub,
   tsis yog ntshaw qhov uas tua tsiaj xyeem,
  thiab ntshaw qhov uas paub Vajtswv
   heev dua qhov uas hlawv huvsi xyeem.
  7Tiamsis lawv rhuav tshem kuv tej lus cog tseg
   rau ntawm lub moos Adas,
   lawv fav xeeb rau kuv ntawm lub chaw ntawd.
  8Kile‑a yog lub moos uas
   cov neeg ua phem nyob,
   ntshav tsuas lub moos ntawd tag.
  9Tej tub sab zov kev tos li cas,
   cov pov thawj kuj ua ib pab zov kev tos
   ib yam li ntawd,
  lawv tua neeg ntawm txojkev
   uas mus rau lub moos Sekhee,
   lawv ua tej uas limhiam ntais ntuj ntag.
  10Kuv pom tej uas ntxim ntxub kawg
   nyob hauv cov Yixayee,
  Efa‑i kuj mus deev luag qhov ntawd,
   Yixayee kuj qias puas tsuas.
  11Yuda 'e, twb teem lub caij hlais
   ib yam li ntawd rau koj lawm.

  “Thaum kuv yuav pub kuv haiv
   neeg rov vam meej li qub,