16

Lời chào thân ái

1Tôi xin giới thiệu chị Phê-bê, nữ chấp sự Hội thánh Sơn-khê. 2Xin anh em đón tiếp chị trong tình yêu thương của Chúa, nồng nhiệt hoan nghênh một chị em trong Chúa, sẵn sàng giúp chị mọi điều, vì chị đã giúp đỡ nhiều người, kể cả tôi nữa.
3Tôi xin kính chào Bích-xinh-la và A-qui-la, bạn đồng sự của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 4Họ đã liều mạng sống vì tôi; chẳng những riêng tôi, mà tất cả Hội thánh các nước ngoài đều tri ân. 5Cũng xin kính lời thảm Hội thánh nhóm họp tại nhà họ. Xin gửi lời thăm Ê-ba-ni, bạn yêu dấu của tôi, và là người tin Chúa đầu tiên tại Tiểu Á. 6Kính chào Ma-ri, người có nhiều công khó với anh em.
7Kính chào Anh-đô-ni và Giu-ni, bà con của tôi, cũng là bạn tù với tôi. Họ tin Chúa trước tôi và từng được các sứ đồ khen ngợi. 8Kính chào Am-phi-a, bạn yêu dấu của tôi trong Chúa.
9Kính chào U-ra-ban, bạn đồng sự với chúng tôi trong Chúa Cứu Thế, và Ê-ta-chu, bạn yêu dấu của tôi.
10Kính chào A-bên-lơ, người được Chúa Cứu Thế chấp thuận. Kính chào gia đình A-ri-bu.
11Kính chào Hê-rơ-đôn, bà con của tôi, và các tín hữu trong gia đình Na-xy.
12Kính chào Tri-pha-na và Tri-phô-sa, hai người có công khó phục vụ Chúa. Kính chào Bạch-xích, bạn yêu dấu, đã dày công phục vụ Chúa.
13Kính chào Lư-phúc, người được Chúa lựa chọn, và mẹ Lư-phúc, cũng là mẹ tôi. 14Kính chào A-thanh-thi, Pha-lê-ga, Hao-my, Ba-thu-ba, Hạc-ma và các anh em ở với họ. 15Kính chào Phiên-lơ, Giu-li, Nê-rơ, chị của Nê-rơ, Ô-lâm và tất cả tín hữu ở với họ.
16Hãy chào nhau bằng cái siết tay thân mật. Tất cả các Hội thánh của Chúa Cứu Thế gửi lời chào anh em.
17Xin anh em đề phòng những người gây chia rẽ, hoang mang và chống nghịch chân lý anh em đã học. Hãy xa lánh họ. 18Những người ấy không phục vụ Chúa Cứu Thế chúng ta, nhưng chỉ tìm tư lợi. Họ dùng những lời nói ngọt ngào tâng bốc để đánh lừa người nhẹ dạ. 19Mọi người đều biết lòng tin kính vâng phục của anh em nên tôi rất mừng. Tôi muốn anh em khôn ngoan về điều thiện, nhưng ngây thơ về điều ác.
20Thượng Đế Bình an sẽ sớm chà nát Sa-tan dưới chân anh em.Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc của Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.
21Ti-mộ-thư, bạn đồng sự với tôi, và Lưu-xi, Gia-sơn, Sô-bá-thơ, bà con của tôi, đều gửi lời thăm anh em. 22Tôi là Tạc-thu, người chép bức thư này xin kính chào anh em trong Chúa.
23Gai-út, người tiếp đãi tôi và cả Hội thánh, gửi lời thăm anh em.
Ê-rát, thủ quỹ thành phố và tín hữu Quách-ra cũng gửi lời thăm anh em.
24Cầu chúc tất cả anh em hằng hưởng được ân phúc của Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Lời ca tụng Chúa

25Tôn vinh Thượng Đế, là Đấng có quyền cho anh em sống vững mạnh bởi Phúc âm tôi truyền giảng, là sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đúng theo Huyền nhiệm được giữ kín suốt các thời đại trước. 26Ngày nay, Huyền nhiệm ấy được hiển lộ và công bố cho tất cả các dân tộc theo lệnh Thượng Đế hằng sống, như Thánh kinh đã báo trước, để loài người tin nhận và vâng phục Chúa. 27Nguyện vinh quang vĩnh cửu quy về Thượng Đế khôn ngoan duy nhất, do công lao Chúa Cứu Thế Giê-xu!
Thành tâm sở nguyện!
Thân kính, Phao-lô