3

Sự thành tín của Thượng Đế

1Vậy dân Do-thái hưởng đặc ân gì của Thượng Đế? Lễ cắt bì có giá trị gì? 2Thưa, họ hưởng đủ thứ đặc ân. Trước hết, Do-thái là dân tộc được ủy thác thông điệp Thượng Đế truyền cho loài người.
3Nếu có người Do-thái thất tín, không vâng phục Thượng Đế, chẳng lẽ vì thế mà Ngài không giữ lời hứa sao? 4Tuyệt đối không! Vì chi có loài người mới lật lửa dối trá, còn Thượng Đế luôn luôn chân thật, như Thánh kinh chép:
“Lời Chúa luôn luôn chân thật, công bằng
Dù ai xét đoán cũng phải nhìn nhận.”
5Nếu tội lỗi chúng ta làm nổi bật đức công chính của Thượng Đế, có phải Ngài bất công khi hình phạt chúng ta không? (Nói theo lập luận của một vài người). 6Tuyệt đối không! Vì nếu Thượng Đế bất công thì còn xét xử được ai? 7Cũng theo lập luận trên, có người thắc mắc: nếu sự lừa dối của tôi làm sáng tỏ đức chân thật của Thượng Đế, sao tôi còn bị Ngài xét xử như người có tội? 8Lập luận kiểu ấy, chẳng khác gì bảo: “Gieo ác sẽ gặt thiện!” Thế mà có người dám nói chúng tôi cũng giảng dạy như thế! Họ bị hình phạt thật công bằng.

Cả nhân loại đều mắc tội

9Vậy người Do-thái có lương thiện hơn các dân tộc khác không? Hẳn là không, vì như chúng ta vừa trình bày, người Do-thái và nước ngoài đều có tội. 10Thánh kinh chép:
“Chẳng một người nào công chính
Dù chi một người thôi.
11Chẳng có ai hiểu biết Thượng Đế
Không ai tìm kiếm Ngài.
12Mọi người đều trở mặt
Đi vào đường lầm lạc
Chẳng một ai làm lành
Dù một người cũng không,
13Họng họ hôi hám thô tục
Như cửa mộ bốc mùi hôi thối
Lưỡi họ chuyên lừa dối,
Môi chứa nọc rắn hổ.
14Miệng phun lời nguyền rủa cay độc.
15Họ nhanh chân đi giết người,
16Đến đâu cũng để lại vết điêu tàn, khốn khổ
17Họ chẳng biết con đường hạnh phúc, an vui,
18Cũng chẳng nể nang, kính sợ Thượng Đế.”
19Chúng ta biết mọi điều luật pháp đòi hỏi đều áp dụng cho những người sống dưới luật pháp, nên chẳng ai có thể chạy tội, và cả nhân loại sẽ bị Thượng Đế xét xử. 20Chiếu theo luật pháp, chẳng ai được kể là công chính, vô tội trước mặt Thượng Đế, vì luật pháp chi giúp con người biết mình có tội.

Đức tin và sự công chính của Thượng Đế

21Nhưng ngày nay, Thượng Đế công bố phương pháp cứu rỗi: con người được Chúa tha tội và nhìn nhận là công chính mà không nhờ luật pháp. Ngay luật pháp Mai-sen và các tiên tri cũng xác nhận điều ấy. 22Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đều được Thượng Đế tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai. 23Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế. 24Nhưng Thượng Đế ban ân, rộng lòng tha thứ, kể chúng ta là công chính, do công lao cứu chuộc bằng máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 25Thượng Đế đã cho Chúa Giê-xu hy sinh chuộc tội chúng ta, những người tin cậy máu Ngài. Việc cứu chuộc này chứng tỏ đức công chính của Thượng Đế đối với tội lỗi loài người trong quá khứ và hiện tại. Trong quá khứ, Ngài nhẫn nhục bỏ qua tội lỗi. 26Trong hiện tại, người tin Chúa Giê-xu được Ngài tha tội và nhìn nhận là công chính.
27Vậy con người còn có lý do tự hào không? Tuyệt đối không! Vì nhờ đức tin mà chúng ta được cứu, không phải do việc làm. 28Chúng tôi xin xác nhận: Con người được kể là công chính, vô tội vì tin Chúa, chứ không phải vì vâng giữ luật pháp. 29Phải chăng Thượng Đế chỉ là Thần của dân Do-thái? Thưa, Ngài cũng là Thần của tất cả các dân tộc. 30Vì chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Ngài tha tội cho tất cả những người Do-thái hay người nước ngoài tin nhận Chúa Giê-xu. 31Đã có đức tin, chúng ta nên hủy bỏ luật pháp không? Chẳng bao giờ! Ngược lại, nhờ đức tin mà luật pháp được vững vàng.