33

Y-Yakôp Bi Grăng hŏng Y-Êsâo

1Y-Yakôp kngưr ală dlăng leh anăn nĕ anei, Y-Êsâo hriê mbĭt hŏng pă êtuh čô êkei. Y-Yakôp bi kak mdê mdê phung anak H'Lêa, H'Račel, leh anăn dua čô dĭng buăl mniê. 2Ñu dưm êlâo phung dĭng buăl mniê hŏng phung anak digơ̆, êdei H'Lêa hŏng phung anak gơ̆, leh anăn êdei hĭn H'Račel leh anăn Y-Yôsep. 3Ñu pô nao êlâo kơ digơ̆ leh anăn buôn ti lăn kjuh bliư̆, tơl ñu truh giăm ayŏng ñu.
4Ƀiădah Y-Êsâo êran nao bi tuôm hŏng ñu, kmiêk ti kkuê ñu, leh anăn čŭm ñu; leh anăn diñu hia. 5Y-Êsâo kngưr ală ƀuh phung mniê leh anăn phung anak, lač, “Hlei phung anei mbĭt hŏng ih?” Y-Yakôp lač, “Phung anak Aê Diê brei leh kơ dĭng buăl ih hŏng klei pap.” 6Phung dĭng buăl mniê hriê giăm mbĭt hŏng phung anak diñu leh anăn buôn kkuh. 7H'Lêa leh anăn phung anak ñu hriê giăm mơh leh anăn buôn kkuh. Ti knhal tuč Y-Yôsep leh anăn H'Račel hriê giăm leh anăn buôn kkuh. 8Y-Êsâo lač, “Ya ih čiăng ngă hŏng phung lu kâo tuôm leh êlâo anăn?” Y-Yakôp lač, “Čiăng mâo klei pap brei ti anăp khua kâo.” 9Y-Êsâo lač, “Kâo mâo djăp leh, Ơ adei kâo, pioh bĕ kơ ih pô dŏ ih mâo.” 10Y-Yakôp lač, “Hơăi, kâo kwưh kơ ih, tơdah kâo mâo klei pap ti anăp ih, brei ih mă tŭ mnơ̆ng myơr mơ̆ng kngan kâo, kyuadah klei kâo ƀuh ƀô̆ mta ih msĕ si kâo ƀuh ƀô̆ mta Aê Diê, kyuadah ih tŭ leh kâo hŏng klei pap. 11Mă tŭ bĕ, kâo kwưh kơ ih, mnơ̆ng kâo myơr djă ba kơ ih leh, kyuadah Aê Diê ngă jăk leh kơ kâo, leh anăn kâo mâo djăp leh.” Ñu mtrŭt gơ̆, snăn gơ̆ mă tŭ hĕ.
12Y-Êsâo lač, “Nao bĕ drei, leh anăn kâo srăng nao êlâo kơ ih.” 13Ƀiădah Y-Yakôp lač kơ gơ̆, “Khua kâo thâo phung hđeh jing awăt, leh anăn biăp êmô mbĭt hŏng kâo mâo êđai mda. Tơdah arăng bi ruăt diñu knŏng sa hruê, jih jang mnơ̆ng rông anăn srăng djiê. 14Akâo kơ khua kâo nao êlâo kơ dĭng buăl ih, leh anăn kâo srăng nao êmưt, tui si mnơ̆ng rông dưi, leh anăn tui si phung anak dưi, tơl kâo truh kơ khua kâo ti čar Sêir.”
15Y-Êsâo lač, “Brei kâo lui hŏng ih đa đa phung kâo.” Y-Yakôp wĭt lač, “Ya yuôm klei anăn? Brei kâo mâo klei pap ti anăp ală khua kâo.” 16Snăn hruê anăn Y-Êsâo wĭt kơ čar Sêir. 17Ƀiădah Y-Yakôp nao kơ ƀuôn Sukôt, ngă sang kơ ñu pô leh anăn ngă war kơ mnơ̆ng rông ñu. Kyuanăn arăng pia anôk anăn Sukôt.
18Leh Y-Yakôp kbiă mơ̆ng čar Padan-Aram, ñu truh hŏng klei êđăp ênang kơ ƀuôn Sičem hlăm čar Kanaan. Ñu ngă anôk jưh ti anăp ƀuôn, 19 anôk ñu blei mơ̆ng kngan phung anak Y-Hamôr, ama Y-Sičem, hŏng sa êtuh klŏ prăk, tinăn ñu mdơ̆ng sang čhiăm ñu. 20Ñu mdơ̆ng tinăn mơh sa boh knưl ngă yang leh anăn pia gơ̆, Êl-Êlôhê-Israel.