41

Y-Yôsep Mblang Klei Pharaôn Êpei

1Leh êgao dua thŭn liăp, Pharaôn êpei kơ ñu dôk dơ̆ng ti hang êa krông Nil. 2Nĕ anei, mâo kjuh drei êmô siam leh anăn êmŏng kbiă mơ̆ng êa krông leh anăn ƀơ̆ng rơ̆k hlăm čuôr. 3Leh anăn nĕ anei, êdei kơ anăn lŏ mâo kjuh drei êmô mkăn amâo siam ôh leh anăn êwang kbiă mơ̆ng êa krông dôk giăm êmô tal êlâo ti hang êa krông Nil. 4Kjuh drei êmô amâo siam ôh leh anăn êwang lun ƀơ̆ng hĕ kjuh drei êmô siam leh anăn êmŏng. Leh anăn Pharaôn mdih. 5Ñu lŏ pĭt leh anăn lŏ êpei tal dua. Nĕ anei, mâo kjuh amung mdiê bi asăr lu snăk leh anăn siam bluh mơ̆ng sa kuôt. 6Leh anăn nĕ anei, kjuh amung mdiê êwang leh anăn krô kyua angĭn mơ̆ng ngŏ čuh, bluh êdei kơ amung mdiê tal êlâo. 7Kjuh amung êwang lun hĕ kjuh amung bi asăr lu leh anăn jăk. Pharaôn mdih, nĕ anei klei anăn jing klei êpei. 8 Truh aguah leh, mngăt ñu rŭng răng. Ñu brei arăng iêu jih jang phung mdian leh anăn jih jang phung knhâo hlăm čar Êjip; leh anăn Pharaôn yăl dliê kơ digơ̆ klei ñu êpei, ƀiădah amâo mâo sa čô dưi mblang ôh klei êpei anăn kơ Pharaôn.
9Hlăk anăn khua djă kčok kơ Pharaôn lač, “Kâo hdơr hruê anei klei kâo soh. 10Tơdah Pharaôn ngêñ kơ phung dĭng buăl ñu, ñu brei arăng krư̆ kâo leh anăn khua ngă kpŭng hlăm sang khua kahan phung gak. 11Hmei mâo klei êpei hlăm sa mlam, kâo wăt ñu, jih dua hmei mâo klei êpei mblang mdê mdê. 12Mâo tinăn mbĭt hŏng hmei sa čô hlăk ai Hêbrơ, dĭng buăl khua kahan phung gak. Hmei yăl dliê kơ ñu klei hmei êpei, leh anăn ñu mblang brei kơ hmei tui si klei hmei êpei. 13Mâo klei truh sĭt msĕ si ñu mblang leh kơ hmei. Arăng brei kâo lŏ wĭt kơ bruă kâo, leh anăn arăng ruôt kkuê pô ngă kpŭng.”
14Snăn Pharaôn tiŏ nao brei arăng iêu Y-Yôsep, leh anăn arăng brei ñu kbiă mtam mơ̆ng war mnă. Leh ñu kuêh mlâo mŭñ kang ñu, bi mlih čhiăm ao, ñu nao ti anăp Pharaôn. 15Pharaôn lač kơ Y-Yôsep, “Kâo mâo klei êpei leh. Amâo mâo sa čô mnuih dưi mblang ôh. Kâo hmư̆ arăng lač ih dưi mblang klei êpei tơdah ih hmư̆ klei anăn.” 16Y-Yôsep lŏ wĭt lač kơ Pharaôn, “Amâo djŏ kâo ôh, ƀiădah Aê Diê srăng brei kơ Pharaôn klei lŏ wĭt lač djŏ.” 17Pharaôn lač kơ Y-Yôsep, “Hlăm klei kâo êpei kâo dôk dơ̆ng ti hang êa krông Nil, 18leh anăn mâo kjuh drei êmô êmŏng leh anăn siam kbiă mơ̆ng êa krông Nil leh anăn dôk ƀơ̆ng rơ̆k hlăm čuôr. 19Êdei kơ kjuh drei êmô anăn, lŏ mâo kjuh drei êmô mkăn amâo siam ôh leh anăn êwang snăk, jhat hĭn kơ kâo tuôm ƀuh hlăm jih čar Êjip. 20Êmô êwang leh anăn amâo siam lun ƀơ̆ng hĕ kjuh drei êmô êmŏng tal êlâo. 21Ƀiădah leh êmô êwang lun ƀơ̆ng digơ̆ jih, arăng amâo mĭn ôh diñu lun ƀơ̆ng digơ̆ leh, kyuadah diñu ăt jing êwang msĕ si êlâo. Leh anăn kâo mdih. 22Msĕ mơh kâo lŏ pĭt tal dua, kâo ƀuh hlăm klei êpei kjuh amung mdiê bi asăr lu leh anăn siam bluh mơ̆ng sa kuôt. 23Leh anăn mâo kjuh amung mdiê êwang krô kyua angĭn mơ̆ng ngŏ čuh, bluh êdei kơ amung mdiê tal êlâo. 24Amung êwang lun hĕ kjuh amung siam. Kâo yăl dliê leh klei anăn kơ phung mdian, ƀiădah amâo mâo sa čô diñu dưi mblang kơ kâo ôh.”
25Y-Yôsep lač kơ Pharaôn, “Klei Pharaôn êpei jing sa: Aê Diê bi êdah leh kơ Pharaôn si klei ñu srăng ngă. 26Kjuh drei êmô siam jing kjuh thŭn, leh anăn kjuh amung mdiê jăk jing kjuh thŭn. Klei êpei anăn jing sa. 27Kjuh drei êmô êwang leh anăn amâo siam ôh kbiă êdei kơ kjuh drei êmô êlâo jing kjuh thŭn. Msĕ mơh kjuh amung mdiê krô kyua angĭn mơ̆ng ngŏ čuh jing kjuh thŭn mâo klei ư̆ êpa. 28Djŏ tui si kâo lač leh kơ Pharaôn, Aê Diê bi êdah leh kơ Pharaôn si klei ñu srăng ngă. 29Srăng mâo kjuh thŭn mdiê lu snăk hlăm jih čar Êjip. 30Êdei tinăn srăng mâo kjuh thŭn klei ư̆ êpa. Arăng srăng wơr bĭt hĕ jih klei trei bŏ anăn hlăm čar Êjip, leh anăn klei ư̆ êpa srăng bi rai lăn čar. 31Arăng amâo srăng lŏ hdơr ôh kơ klei trei bŏ anăn hlăm čar kyua klei ư̆ êpa êdei srăng jing knap snăk. 32Klei êpei bi êdah dua bliư̆ kơ Pharaôn, kyua Aê Diê čuăn leh klei anăn, leh anăn Aê Diê srăng brei ñu truh djăl. 33Snăn ară anei brei Pharaôn duah sa čô mnuih thâo mĭn leh anăn knhâo, leh anăn brei ñu kiă čar Êjip. 34Brei Pharaôn mdưm phung khua hlăm čar Êjip, mă sa kdrêč hlăm êma mdiê čar Êjip êjai kjuh thŭn mâo trei bŏ. 35Brei diñu mkăm pioh jih jang mnơ̆ng ƀơ̆ng huă srăng mâo êjai kjuh thŭn jăk, brei diñu mkăm mdiê tui si mtao Pharaôn mtă pioh hlăm ƀuôn jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, leh anăn brei diñu gak mnơ̆ng anăn. 36Mnơ̆ng ƀơ̆ng huă anăn srăng pioh kơ čar čiăng yua êjai kjuh thŭn ư̆ êpa srăng truh hlăm čar Êjip, čiăng kơ čar amâo srăng rai ôh kyua klei ư̆ êpa.”

Arăng Brei Y-Yôsep Jing Khua Čar Êjip

37Pharaôn leh anăn jih jang phung dĭng buăl ñu mơak tŭ hdră anăn. 38Pharaôn lač kơ phung dĭng buăl ñu, “Dưi mơ̆ drei duah sa čô mnuih mkăn msĕ si pô anei, sa čô mâo mngăt myang Aê Diê dôk hlăm ñu?” 39Snăn Pharaôn lač kơ Y-Yôsep, “Kyuadah Aê Diê bi êdah leh kơ ih klei anei, amâo mâo ôh sa čô thâo mĭn leh anăn knhâo msĕ si ih. 40 Ih srăng kiă sang kâo, leh anăn jih jang mnuih ƀuôn sang kâo srăng ngă tui si klei ih mtă. Knŏng kâo srăng jing prŏng hĭn kơ ih kyua kâo jing mtao.” 41Pharaôn lač kơ Y-Yôsep, “Nĕ anei, kâo brei ih kiă jih čar Êjip.” 42 Pharaôn toh krah kđăm ñu mơ̆ng kngan leh anăn bi čŭt ti kngan Y-Yôsep. Ñu bi hơô Y-Yôsep ao kbuă điêt aruăt, leh anăn bi băk ti kkuê gơ̆ sa aruăt klei mah. 43Ñu brei Y-Yôsep đĭ ti êdeh aseh tal dua ñu; leh anăn arăng ur ti anăp gơ̆, “Čuôn kơŭt!” Snăn ñu brei gơ̆ kiă kriê jih čar Êjip. 44Pharaôn lač kơ Y-Yôsep, “Kâo jing Pharaôn. Tơdah ih amâo brei ôh, amâo srăng mâo sa čô mnuih yơr kngan amâodah jơ̆ng hlăm jih čar Êjip.” 45Pharaôn bi anăn Y-Yôsep Y-Sapênat-Panêah; leh anăn ñu brei kơ Y-Yôsep H'Asênat anak mniê Y-Pôtipêra khua ngă yang ƀuôn Ôn jing mô̆ ñu. Snăn Y-Yôsep mâo klei dưi kiă kriê jih čar Êjip.
46Y-Yôsep mâo tlâo pluh thŭn tơdah ñu dơ̆ng mă bruă kơ Pharaôn mtao Êjip. Y-Yôsep kbiă mơ̆ng anăp Pharaôn čiăng nao tar čar Êjip. 47Êjai kjuh thŭn trei bŏ, lăn jing êdimi. 48Y-Yôsep mkăm pioh jih jang mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êjai kjuh thŭn trei bŏ anăn hlăm čar Êjip, leh anăn mkăm mnơ̆ng ƀơ̆ng huă hlăm lu boh ƀuôn. Ñu mkăm ti grăp boh ƀuôn mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mơ̆ng hma jŭm dar ƀuôn anăn. 49Y-Yôsep mkăm pioh mdiê lu êdimi msĕ si čuah hlăm êa ksĭ tơl ñu amâo dưi lŏ yap ôh.
50Êlâo truh thŭn mâo klei ư̆ êpa, mô̆ Y-Yôsep, H'Asênat anak mniê Y-Pôtipêra khua ngă yang ƀuôn Ôn, kkiêng kơ ñu dua čô anak êkei. 51Y-Yôsep bi anăn anak kkiêng tal êlâo Y-Manasê, kyuadah ñu lač, “Aê Diê brei kâo wơr bĭt hĕ jih klei suăi kâo leh anăn jih phung sang ama kâo.” 52Ñu bi anăn anak tal dua Y-Êphraim, kyuadah ñu lač, “Aê Diê brei kâo mâo anak hlăm čar klei knap kâo.”
53Kjuh thŭn trei bŏ hlăm čar Êjip ruê̆ leh. 54 Kjuh thŭn mâo klei ư̆ êpa dơ̆ng truh tui si Y-Yôsep lač leh. Mâo klei ư̆ êpa hlăm jih jang čar; ƀiădah hlăm jih čar Êjip mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. 55 Tơdah jih čar Êjip mâo klei ư̆ êpa, phung mnuih ƀuôn sang ur kơ Pharaôn čiăng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. Pharaôn lač kơ jih jang phung Êjip, “Nao bĕ kơ Y-Yôsep. Brei diih ngă tui si klei ñu lač.” 56Snăn tơdah mâo klei ư̆ êpa tar ƀar čar, Y-Yôsep pŏk jih jang hjiê, leh anăn čhĭ mdiê kơ phung Êjip, kyuadah klei ư̆ êpa knap snăk hlăm čar Êjip. 57Jih jang čar nao kơ čar Êjip čiăng blei mdiê mơ̆ng Y-Yôsep, kyuadah klei ư̆ êpa jing knap tar ƀar lăn ala.