11

Sang Êñan Ƀaƀel

1Hlăk anăn jih jang lăn ala mâo knŏng sa mta klei blŭ leh anăn boh blŭ msĕ. 2Êjai phung mnuih nao phă ngŏ, diñu ƀuh lăn dap hlăm čar Sinar. Diñu dôk tinăn. 3Diñu bi lač hdơ̆ng diñu, “Bơ drei, brei drei ngă lăn čeh leh anăn brei drei čuh bi khăng diñu hlăm pui.” Lăn čeh jing boh tâo kơ diñu leh anăn êa ƀlĭt ƀitumen jing mnơ̆ng bi đuôm. 4Diñu lač, “Bơ drei, brei drei ngă sa boh ƀuôn prŏng, leh anăn sa boh sang êñan, kŏ ñu sô̆ ti adiê. Brei drei duah klei hing ang, huĭdah drei srăng klah đuĕ hiu tar ƀar lăn ala.” 5Khua Yang trŭn čiăng dlăng ƀuôn leh anăn sang êñan phung anak mnuih mdơ̆ng leh. 6Khua Yang lač, “Nĕ anei, diñu jing sa phung ƀuôn sang leh anăn diñu mâo sa mta klei blŭ. Anei jing knŏng kčưm kơ bruă diñu srăng ngă. Snăn amâo sui ôh diñu srăng dưi ngă jih jang bruă diñu mĭn čiăng ngă. 7Bơ drei, brei drei trŭn leh anăn bi lŭk klei diñu blŭ, čiăng kơ diñu amâo dưi thâo săng ôh klei diñu blŭ hdơ̆ng diñu.” 8Snăn Khua Yang bi bra đuĕ diñu mdê mdê ti rŏng lăn ala, leh anăn diñu lui hĕ klei mdơ̆ng ƀuôn prŏng anăn. 9Kyuanăn arăng bi anăn ƀuôn prŏng anăn Ƀaƀel, kyuadah tinăn yơh Khua Yang bi lŭk klei blŭ phung lăn ala. Leh anăn mơ̆ng anăn yơh Khua Yang bi bra đuĕ hĕ diñu mdê mdê tar ƀar ti rŏng lăn ala.

Phung Anak Čô Y-Sem

10Anei phung anak čô Y-Sem: Y-Sem dôk hdĭp sa êtuh thŭn leh anăn mâo anak, anăn gơ̆ Y-Arpaksat, dua thŭn êdei kơ êa lip. 11Leh ñu mâo Y-Arpaksat, Y-Sem dôk hdĭp êma êtuh thŭn leh anăn lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê.
12Tơdah Y-Arpaksat dôk hdĭp tlâo pluh êma thŭn leh, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Sêla. 13Leh ñu mâo Y-Sêla, Y-Arpaksat dôk hdĭp pă êtuh tlâo thŭn leh anăn lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê.
14Tơdah Y-Sêla dôk hdĭp tlâo pluh thŭn leh, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Êber. 15Leh ñu mâo Y-Êber, Y-Sêla dôk hdĭp pă êtuh tlâo thŭn leh anăn lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê.
16Tơdah Y-Êber dôk hdĭp tlâo pluh pă thŭn leh, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Pêlek. 17Leh ñu mâo Y-Pêlek, Y-Êber dôk hdĭp pă êtuh tlâo pluh thŭn, leh anăn lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê.
18Tơdah Y-Pêlek dôk hdĭp tlâo pluh thŭn leh, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Rêu. 19Leh ñu mâo Y-Rêu, Y-Pêlek dôk hdĭp dua êtuh dua păn thŭn leh anăn lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê.
20Tơdah Y-Rêu dôk hdĭp tlâo pluh dua thŭn leh, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Sêruk. 21Leh ñu mâo Y-Sêruk, Y-Rêu dôk hdĭp dua êtuh kjuh thŭn leh anăn lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê.
22Tơdah Y-Sêruk dôk hdĭp tlâo pluh thŭn leh, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Nahôr. 23Leh ñu mâo Y-Nahôr, Y-Sêruk dôk hdĭp dua êtuh thŭn leh anăn lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê.
24Tơdah Y-Nahôr dôk hdĭp dua pluh dua păn thŭn leh, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Têra. 25Leh ñu mâo Y-Têra, Y-Nahôr dôk hdĭp sa êtuh pluh dua păn thŭn leh anăn lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê.
26Tơdah Y-Têra dôk hdĭp kjuh pluh thŭn leh, ñu mâo phung anak, anăn digơ̆ Y-Abram, Y-Nahôr, leh anăn Y-Haran.

Phung Anak Čô Y-Têra

27Anei phung anak čô Y-Têra: Y-Têra jing ama kơ Y-Abram, Y-Nahôr, leh anăn Y-Haran. Y-Haran jing ama kơ Y-Lot. 28Y-Haran djiê êlâo kơ ama ñu Y-Têra hlăm čar arăng kkiêng kơ ñu, ti ƀuôn Ur, čar Kaldê. 29Y-Abram leh anăn Y-Nahôr dôk mô̆. Anăn mô̆ Y-Abram jing H'Sarai; anăn mô̆ Y-Nahôr jing H'Milka, anak mniê Y-Haran, ama H'Milka leh anăn H'Iska. 30H'Sarai jing mniê plao; ñu amâo mâo anak ôh.
31Y-Têra mă anak êkei ñu Y-Abram leh anăn čô ñu Y-Lot anak êkei Y-Haran, leh anăn H'Sarai mtâo mniê ñu, mô̆ Y-Abram anak êkei ñu, leh anăn diñu kbiă mbĭt mơ̆ng ƀuôn Ur hlăm čar Kaldê čiăng nao kơ čar Kanaan. Ƀiădah diñu nao truh ti ƀuôn Čaran leh anăn dôk tinăn. 32Hruê Y-Têra dôk hdĭp mâo dua êtuh êma thŭn, leh anăn Y-Têra djiê hlăm ƀuôn Čaran.