45

Nau Ntăm Ma Y-Sirus

1"Pô aơ Yêhôva ma nơm păng tŏ jêh dak ƀâu kah, ma Y-Sirus nơm gâp kuăn ti ma, gay ma nglăp phung ndŭl mpôl ma păng, jêh ri doh lơi rse bŭt phung hađăch, gay pơk mpông bloh ta năp păng, jêh ri bu mâu mra chăng ôh mpông pêr 2Gâp mra hăn lor ma may, jêh ri ƀư lâng lĕ trong nduh ndăp; gâp mra ƀư rai ăn hăch rhên mpông pêr kông, jêh ri nkêch lơi mâng loih nđăng. 3Gâp mra ăn ma may drăp khlay nau ngo, nau ndrŏng bu prăp tâm ntŭk ndâp, gay ma dơi gĭt gâp yơh jêng Yêhôva Brah Ndu phung Isarael, nơm kuăl may ma amoh may. 4Yor phung oh mon gâp, phung Yakôb, jêh ri phung Isarael, phung gâp săch jêh, gâp kuăl jêh ma amoh may, gâp ăn amoh may bu yơk, nđâp tơ lah may mâu năl gâp ôh. 5Gâp jêng Yêhôva, mâu geh Nơm êng ôh, rlau mâu hôm geh Brah Ndu ôh. Gâp mra rêt an rse bŭt may, nđâp tơ lah may mâu gĭt năl gâp ôh, 6gay ma phung bunuyh dơi gĭt ntơm bơh ntŭk nar luh jêh ri tă pa dâng mâu geh nơm êng ôh rlau ma gâp. Gâp jêng Yêhôva, jêh ri mâu geh nơm êng ôh. 7Gâp njêng nau ang jêh ri nau ngo. Gâp ƀư nau hao bĭk jêh njêng nau ƀư rai. Gâp jêng Yêhôva jêh ri ƀư lĕ rngôch nau aơ.

Yêhôva Nơm Rhăk Njêng

8"Ơ trôk, mih hom tă bơh kalơ, jêh ri ăn trôk nkhŭt nau sŏng srăng. Ăn neh ntu pơk ăn toyh, gay ma tât nau tâm rklaih, jêh ri ăn nau đăp mpăn chiă uănh ndrel n'grŭp. Gâp jêng Yêhôva rhăk jêh nau nây.
9"Rêh ni ngăn ma nơm tâm rlăch đah nơm rhăk njêng păng, păng jêng du rplay yăng ta nklang yăng âk êng ta neh di lĕ uk mra lah ma nơm mon păng!" Moh may ƀư?" Mâu lah, lah: 'Kan may mâu geh ntŭk djôt ôh?' 10Rêh ni ngăn ma nơm lah ma mbơ̆ păng: 'Mbu may deh jêh?' mâu lah ma me păng: 'Mâm ƀư ay ji n'gơch nkeng?' 11"Pô aơ Yêhôva, Nơm Kloh Ueh Isarael jêh ri nơm njêng păng lah: Bi ma nau mra tât kăndơ̆, may mra ôp gâp lĕ ma phung kon gâp, mâu lah ntăm ma gâp lĕ ma kan ti gâp ƀư? 12Gâp yơh njêng jêh neh ntu, jêh ri rhăk jêh bunuyh ta kalơ păng. Ti gâp nơm yơh ling jêh trôk, jêh ri gâp njêng jêh lĕ rngôch phung tahan păng. 13Gâp n'hao jêh nơm nây ma nau sŏng srăng gâp, jêh ri gâp mra ƀư sŏng lĕ trong păng. Păng mra ndâk ƀon toyh gâp, jêh ri jêng kon me ma phung mra nsot bơh bri, mâu tăp yor rnoh ôh mâu lĕ yor nau nkhôm" Yêhôva ma phung tahan lah,
14Pô aơ Yêhôva lah: "Drăp ndơ bri Êjipt jêh ri ndơ tăch bri Êthiôpi jêh ri phung Sabê, bunuyh juat prêh mra văch ma khân may, jêh ri jêng ndơ khân may. Khân păng mra tĭng ndô̆ khân may, khân păng mra văch kât ma nse rvăk, jêh ri păn ta năp khân may, khân păng mra vơh vơl ma khân may, lah: 'Nanê̆ Brah Ndu gŭ ndrel ma khân may, mâu geh nơm êng ôh, mâu geh brah êng ôh.'" 15Na nê̆ may jêng Brah Ndu pôn may nơm, Ơ Brah Ndu, Nơm Tâm Rklaih phung Isarael. 16Lĕ rngôch phung ƀư rup brah mra bêk jêh ri uh ah. 17Ƀiă lah Yêhôva mra tâm rklaih phung Isarael ma nau tâm rklaih n'ho ro. Khân may mâu mra bêk mâu lah uh ah ôh, tâm lĕ rngôch rnôk n'ho ro.
18Yor lah pô aơ Yêhôva lah, Nơm rhăk trôk, păng yơh jêng Brah Ndu, nơm mon neh ntu jêh ri njêng păng, păng yơh ăn nâp, păng mâu rhăk ăn jêng ntŭk hŏng ôh, ƀiă lah njêng păng ma ntŭk bu gŭ. Gâp jêng Yêhôva, mâu hôm geh nơm êng ôh. 19Gâp mâu mâp ngơi ndâp ôh tâm bri nau ngo. Gâp mâu lah ôh ma phung kon sau Yakôb.' Ăn khân may joi gâp mâu geh play khlay ôh! Gâp yơh Yêhôva ngơi nau na nê̆, gâp mbơh nau sŏng.

Rup Brah Babylôn Jêh ri Yêhôva

20"Tâm rƀŭn hom khân may jêh ri văch hom, văch êp ndrel n'grŭp, khân may phung ndŭl mpôl du jêh! Phung tung rup brah trah ma si mâu geh nau gĭt rbăng ôh, jêh ti kuăl mbơh sơm ma brah, nây mâu dơi tâm rklaih khân păng ôh. 21Mbơh hom jêh ri tâm mpơl nau khân may; ăn khân păng tâm nchră ndrel n'grŭp! Mbu nâm mpơl jêh nau aơ ntơm bơh kăl e? Mbu nâm mbơh jêh nau aơ bơh saơm? Mâu di hĕ gâp nơm, Yêhôva? Jêh ri rlau ma gâp mâu hôm geh brah êng ôh, du huê Brah Ndu sŏng jêh ri Nơm Tâm Rklaih. Rlau ma gâp mâu hôm geh nơm êng ôh.
22"Sĭt hom ma gâp jêh ri geh nau tâm rklaih. Ơ lĕ rngôch ntŭk dŭt bri dŭt neh! Yor lah gâp jêng Brah Ndu, jêh ri mâu geh nơm êng ôh. 23Gâp ton săk jêh đah gâp nơm, nau ngơi luh jêh bơh bâr mbung gâp ma nau ngăn, jêh ri mâu mra rgâl ôh: Lĕ rngôch chon kômâk ta năp gâp, jêh ri lĕ rngôch mpiăt mra ton săk ma gâp." 24Di ma gâp bu mra lah, 'Kanŏng tâm Yêhôva yơh geh nau sŏng srăng jêh ri nau katang?" Lĕ rngôch mbu nâm nuih ma păng mra văch ta păng jêh ri bêk. 25Ƀiă lah tâm Yêhôva, lĕ rngôch kon sau Isarael mra geh nau sŏng jêh ri nau chrêk rmah.