54

Nau Yêhôva Rŏng N'ho Ro Ma Phung Isarael

1Mprơ hom, ơ bu ur ndrô gâng, nơm mâu mâp deh, mprơ hom nau mprơ rhơn răm, Ơ nơm mâu mâp ji deh ôh! Yor lah phung kon bu ur bu chalơi jêh mra jêng âk lơn ma phung kon bu ur geh sai. Yêhôva lah 2"Ƀư huy hom ntŭk ngih bok ay, ăn bu lăk ăn dĭ bok nching ntŭk ay gŭ; lơi ta rdâng ôh, nthăng rse ay jêh ri ƀư nâp mâng rdâng may. 3Yor lah ay mra ƀư bĭk mpeh pa ma jêh ri mpeh pa chiau, phung kon sau ay mra sŏk pha ay phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri ăn bêng ma bunuyh ƀon toyh khân păng lĕ jêng rngol jêh.
4Lơi klach ôh, yor lah ay mâu mra bêk ôh; lơi uh ah ôh, yor lah bu mâu mra ƀư bêk ay ôh. Yor lah ay mra chuêl nau ay bêk dôl kon se, jêh ri ay mâu mra kah gĭt ôh ma nau ay bêk jêng bu ur ndrô sai. 5Yor lah Nơm Rhăk ay jêng sai ay, Yêhôva ma phung tahan jêng amoh păng; jêh ri Nơm Kloh Ueh Isarael jêng Nơm Tâm Chuai, bu rnha păng Brah Ndu ma lĕ neh ntu. 6Yor lah Yêhôva kuăl jêh ay tâm ban ma du huê ur bu chalơi jêh, jêh ri geh nuih n'hâm rngot, tâm ban ma du huê ur druh, tơ lah bu chalơi, Brah Ndu may lah.
7Gâp chalơi jêh ay ƀât lât, ƀiă lah ma nau yô̆ toyh gâp mra plơ̆ kuăl ay. 8Tâm nau ji nuih rmeh rmai gâp pôn jêh muh măt gâp ma ay ƀât lât, ƀiă lah ma nau rŏng n'ho ro gâp mra yô̆ ma ay." Yêhôva Nơm Tâm Chuai ay lah: 9"Yor lah gâp kơp nau aơ jêng tâm ban ma rnôk Y-Nôê; tâm ban ma gâp ton sơm jêh gâp mâu mra bêk ma ay ôh, mâu lĕ nduyh ay n'ho ro. 10Yor lah yôk dơi du, jêh ri mbon mra rgâl ntŭk, ƀiă lah nau gâp rŏng răp jăp mâu mra du bơh ay ôh, nau gâp tâm rnglăp ma nau đăp mpăn mâu dơi rgâl lĕ." Yêhôva lah, nơm geh nau rŏng ma ay.

Ƀon Yêrusalem Mhe

11Ơ nơm rêh ni, nơm sial phŭt rpuh đô̆ jêh ri nơm mâu geh bonh leng ôh, aơ, gâp mra mhĭng lŭ ay ma dak ƀlĭt ueh lơn, jêh ri gâp mra dơm mbon may ma lŭ saphir. 12Gâp mra mra ƀư bôk pho may ma lŭ rubi, mpông pêr may ma lŭ êskabuk, jêh ri lĕ pêr may ma lŭ khlay. 13Yêhôva mra sâm nti lĕ rngôch phung kon bu klâu may jêh ri kon bu klâu may mra bĭk rơ̆ ngăn. 14Gâp mra ƀư nâp may ma nau sŏng srăng; may mra gŭ ngai đah nau bu tŭn jot, yor lah may mâu mra klach ôh, jêh ri gŭ ngai đah nau bu nhhu, yor lah nau nây mâu mra văch dăch may ôh. 15Tơ lah bu nsônh nau tâm rdâng, nau nây mâu luh tă bơh gâp ôh; mbu nâm mra nsônh nau tâm rdâng đah may mra rai yor may. 16Aơ, gâp rhăk jêh nơm chiăr, nơm suh nuh ŭnh sa ônh jêh ri ƀư ndơ tâm lơh prăp dŏng ma nau tâm lơh. Jêh ri gâp rhăk lĕ nơm ƀư rai gay ƀư rai. 17Mâu geh ôh du ndơ tâm lơh bu nkra gay ƀư ma may mra dơi, may mra dơi ma ăp mpiăt ngơi dôih tâm rdâng đah may. Nau aơ yơh jêng drăp ndơn ma phung oh mon Yêhôva, jêh ri nau sŏng srăng khân păng geh tă bơh gâp." Yêhôva lah.