35

Nau Mplơ̆ Sĭt Phung Bon Lan Brah Ndu

1Bri hŏng jêh ri neh sơh mra maak. Ndrêch rdah mra răm maak jêh ri ăn kao. Tâm ban ma kao rôs, 2Păng mra geh kao âk, jêh ri hâk ma nau maak jêh ri nau mprơ. Bu mra ăn ma păng nau chrêk rmah bri Liban, nau rnam yôk Karmel jêh ri bri Sarôn. Khân păng mra saơ nau chrêk rmah Yêhôva, nau rnam Brah Ndu he.
3Ăn katang hom ti rdja, jêh ri ăn nâp hom kômâk rdja. 4Lah hom ma phung geh nuih n'hâm klach, "Gŭ katang hom, lơi klach ôh! Aơ Brah Ndu khân may mra văch, păng mra văch ma nau plơng bôk, ma nau nkhôm bơh Brah Ndu. Păng mra văch jêh ri tâm rklaih khân may."
5Dôl nây bu mra lin măt phung chih, jêh ri ƀư rbăng tôr phung tĭk. 6Dôl nây nơm rvĕn mra kadăt kadưt tâm ban ma jun, jêh ri mpiăt bunuyh mlo mra mprơ ma nau maak. Yor lah dak mra bruh kloh tâm bri hŏng, jêh ri mra geh n'hor dak tâm ndrêch rdah. 7Choih duh mra jêng dak nglao, jêh ri neh sơh mra jêng tu dak. Ntŭk so bri gŭ mra rgâl jêng nung rpho, gơ̆ jêh ri proh treng.
8Mra geh ta nây du ntŭk trong sâng toyh bu rnha păng Trong Kloh Ueh: Phung ƀơ̆ ƀơch mâu mra hăn ta nây ôh, ƀiă lah mra prăp ma phung hăn tâm nau kloh ueh, jêh ri phung rluk mâu mra nsong mblêng ta nây ôh. 9Ta trong nây mâu mra geh yau mŭr ôh, mâu lĕ geh du mlâm mpa bri mra hăn ta nây; bu mâu mra saơ khân păng ta nây ôh, ƀiă lah phung Brah Ndu tâm chuai jêh mra hăn ta nây. 10Phung Yêhôva tâm chuai jêh mra sĭt, jêh ri văch ta ƀon Siôn ma nau mprơ, sâm ndô đon hađăch hâk răm n'ho ro. Khân păng mra geh nau maak jêh ri nau hâk răm, nau rngot jêh ri nau vơl mra lôch.