39

Hađăch Hê Sêkia Rom Phung Oh Mon Katang Bơh Bri Babilôn

1Rnôk nây Y-Merôdak-Baladan kon bu klâu Y-Baladan hađăch Babilôn njuăl prơh phung oh mon katang hăn njŭn sămƀŭt jêh ri ndơ nhhơr ma Y-Hêsêkia, yor lah păng tăng lư păng ji jêh ri bah jêh. 2Y-Hêsêkia rom khân păng ma nau răm, jêh ri ntĭm ma khân păng ngih păng prăp ndơ khlay, prăk, mah, dak si ƀâu kah jêh ri dak play ôlivơ khlay, lĕ ngih prăp ndơ tâm lơh, jêh ri lĕ rngôch ndơ tâm ngih drăp khlay. Mâu geh ôh du ntil ndơ Y-Hêsêkia mâu geh mpơl ma khân păng tâm ngih păng jêh ri tâm lĕ ƀon bri hađăch păng.
3Jêh ri kôranh nơm mbơh lor Y-Êsai hăn tă hađăch Hêsêkia jêh ri lah ma păng, "Moh phung bunuyh nây lah? Jêh ri mbah tă khân păng văch ta may?" Y-Hêsêkia lah: "Khân păng văch ta gâp ta bơh bri ngai, bơh Babilôn." 4Y-Êsai lah: "Moh ndơ khân păng saơ jêh tâm ngih may?" Y-Hêsêkia plơ̆ lah: "Khân păng saơ jêh lĕ rngôch ndơ tâm ngih gâp, mâu geh du ntil ndơ tâm ngih drăp khlay gâp, gâp mâu mpơl ma khân păng ôh." 5Jêh ri Y-Êsai lah ma Y-Hêsêkia. "Iăt hom nau Yêhôva ma phung tahan ngơi 6Aơ nar mra tât tơ lah bu mra sŏk njŭn leo ta ƀon Babilôn lĕ rngôch ndơ tâm ngih may jêh ri lĕ rngôch ndơ tâm ngih che may bun prăp jêh tât ta nar aơ; mâu mra hôm du ntil ndơ ôh, Yêhôva lah: 7jêh ri bu mra sŏk leo ƀaƀă phung kon sau bu mra deh ma păng khân păng mra jêng phung oh mon bu char tâm ngih hađăch Babilôn." 8Y-Hêsêkia lah ma Y-Êsai: "Nau Yêhôva ngơi may mbơh jêng ueh." Yor lah păng mĭn, "Mra geh nau đăp mpăn jêh ri nau rnơm dôl rnôk gâp gŭ rêh."