61

Nau Mbe Mhan Ueh Ma Nau Tâm Rklaih Siôn

1Brah Huêng Ueh Kôranh Brah Yêhôva gŭ ta gâp, yor lah Yêhôva tŏ jêh dak ƀâu kah ta gâp gay mbơh nau mhe mhan ueh ma phung o-ach. Păng mprơh jêh gâp văch gay ƀư bah phung geh nuih n'hâm rngot, gay mbơh nau jêng kon me ma phung bu nă, jêh ri nau pơk ngih bu nă ma phung bu krŭng; 2Gay mbơh năm Yêhôva yô̆, jêh ri nar Brah Ndu he plơng bôk, gay ma bonh leng lĕ rngôch phung rngot klâng, 3gay ăn ma phung rngot klâng tâm ƀon Siôn gay ăn ma khân păng rvang kao ntrok ŭnh buh, dak ƀâu kah nau răm ntrok nau rngot klâng, bok ao nau tâm rnê ntrok nau rdja nuih. Bu mra rnha khân păng tơm si nau sŏng srăng ndơ Yêhôva tăm jêh, gay ma Yêhôva dơi geh nau chrêk rmah.
4Khân păng mra plơ̆ rdâk ntŭk ơm rai jêh, khân păng mra rdâk đŏng ndơ ơm jêng rngot jêh. Khân păng mra nkra tay lĕ rngôch ƀon rai jêh, jêng rngol âk năm jêh. 5Phung bu năch mra gŭ ta nây siăm biăp be khân may, phung bu năch mra jêng phung kai chiă tơm play kriăk ƀâu khân may. 6Ƀiă lah bu mra rnha khân may phung kôranh ƀư brah Yêhôva, bu rnha khân may jêng phung oh mon Brah Ndu he. Khân may mra sa nau ndrŏng phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri khân may mra tâm rnê ma khân may nơm ma nau ndrŏng khân păng. 7Ntrok nau bêk khân may, khân may mra geh bar tăp nau ndrŏng, Ntrok nau bu mâu yơk ôh, khân may mra răm maak ma kô̆ tâm pă ma khân may. Yor nây khân may mra geh bar tăp âk lơn ndơ nây tâm bri khân may, jêh ri nau răm maak khân may mra gŭ n'ho ro. 8"Yor lah gâp yơh, Yêhôva rŏng ma nau sŏng; gâp tâm rmot ma nau ntŭng jêh ri nau kue. Đah nau răp jăp gâp mra ăn nau nkhôm ma khân păng, jêh ri gâp mra ƀư đah khân păng nau tâm rnglăp n'ho ro 9Bu mra gĭt năl phung kon sau khân may ta nklang phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri phung sau se khân păng ta nklang phung ƀon lan. Lĕ rngôch phung saơ khân păng mra gĭt rbăng khân păng jêng du phung ƀon lan Yêhôva mŏt ton jêh."
10Gâp mra hâk răm ngăn tâm Yêhôva; huêng gâp mra bêng ma nau răm maak tâm Brah Ndu gâp. Yor lah păng sâm soh jêh gâp ma bok ao nau tâm klaih, păng nkŭm jêh gâp ma ao jâr nau sŏng srăng, tâm ban ma bu klâu gŭ ur ndrăp păng nơm ma rvang kao, tâm ban ma du huê bu ur gŭ sai ndrăp păng nơm ma lŭ khlay păng. 11Yor lah tâm ban ma neh ăn đeh găr si, jêh ri tâm ban ma đang trau ƀư hon ntil bu srih jêh tâm păng, tâm ban pô nây lĕ Kôranh Brah Yêhôva mra ăn tât nau sŏng srăng jêh ri nau tâm rnê ta năp lĕ rngôch ndŭl mpôl bunuyh.