38

Nau Hađăch Hêsêkia Ji

1Rnôk nây Y-Hêsêkia ji dăch khĭt. Kôranh nơm-mbơh lor Y-Êsai kon bu klâu Y-Amôt hăn ta păng jêh ri lah: "Pô aơ Yêhôva lah nkra kan tâm ngih may, yor lah may mra khĭt, mâu hôm gŭ rêh ôh." 2Jêh ri Y-Hêsêkia n'gĭl măt păng mpeh ta mpir, jêh ri mbơh sơm ma Yêhôva. 3"Ơ Yêhôva, gâp vơl ma may, ăn may kah gĭt aƀaơ aơ nau gâp gŭ ngay krau sach jêh ta năp may ma nau răp jăp jêh ri ma lĕ nuih n'hâm jêh ri ƀư jêh nau ueh ta năp măt may." Y-Hêsêkia nhĭm rngot ngăn.
4Jêh ri Yêhôva ngơi đah Y-Êsai: 5"Hăn hom lah ma Y-Hêsêkia, pô aơ Yêhôva Brah Ndu Y-David che may lah: Gâp tăng jêh nau may mbơh, gâp saơ jêh dak măt may; aơ, gâp mra ntop tay jât ma prăm năm ma nar may gŭ rêh. 6Gâp mra tâm rklaih may jêh ri ƀon toyh aơ bơh ti hađăch bri Asiri, jêh ri gâp mra n'gang ƀon aơ.
7'Aơ mra jêng nau mbên ma may bơh Yêhôva ma nau Yêhôva mra ăn tât nau păng ton nây; 8aơ, gâp mra ăn gui n'hâm nar tŭp rŭch sĭt jât wang pakơi ta mông Y-Ahas neh gui." Pô ri nar rŭch jât vang ta mông veh gui bơh ntŭk păng hăn jêh.
9Nau Y-Hêsêkia hađăch bri Yuda chih jêh păng bah nau ji:
10Gâp lah; "Ta nklang rnôk gâp gŭ rêh, gâp mra du hăn ta mpông pêr Ƀon Phung khĭt, gay roh năm hôm ma gâp?" 11Gâp lah: "Gâp mâu mra saơ Yêhôva ôh, ta neh ntu phung rêh. Gâp mâu mra saơ bunuyh ôh mâu lah gŭ ndrel đah phung bunuyh ta neh ntu. 12Bu ƀư rlâm lơi ngih gâp gŭ, jêh ri rdu tă bơh gâp tâm ban ma du rplay ngih bok rmăk biăp gâp klôt lơi nau rêh gâp tâm ban ma nơm tanh; păng koh lơi gâp tă bơh ndơ dŏng tanh. Ntơm bơh nar tât măng may ƀư roh gâp.
13Gâp srôih kâp tât ôi, păng nchah lơi lĕ nting gâp tâm ban ma du mlâm yau mŭr. Mông nar tât ta măng may ƀư roh gâp. 14Gâp nter tâm ban ma sĭm re dak mâu lah sĭm kuk kreo, gâp nđêng tâm ban ma plŭk. Măt gâp rgănh jêh n'gơr kalơ, Ơ Kôranh Brah, gâp rŭng răng dăn may kơl gâp!
15Ƀiă lah moh gâp dơi lah? Yor lah păng ngơi jêh đah gâp jêh ri păng nơm yơh ƀư nau aơ. Gâp mra nsong mblêng lĕ năm gâp gŭ rêh yor nau rngot huêng gâp. 16Ơ Kôranh Brah, ma nau aơ phung bunuyh gŭ rêh; tâm lĕ nau aơ lĕ huêng gâp gŭ rêh. Pô ri ƀư bah hom gâp jêh ri ăn gâp gŭ rêh! 17Aơ, gâp geh jêh nau rngot gay ăn tât nau ueh ma gâp; may n'gang nau rêh gâp bơh ntu kuyh ƀư rai, yor lah may klŭp jêh lĕ rngôch nau tih gâp pakơi gâp.
18Yor lah Ƀon Phung Khĭt mâu dơi tâm rnê ma may ôh, nau khĭt mâu dơi mŏt ton ma may ôh. Phung trŭnh hăn jêh ta ntu jru mâu dơi kâp gân ôh ma nau răp jăp may. 19Nơm rêh, nơm gŭ rêh yơh, mra tâm rnê ma may, tâm ban ma gâp ƀư nar aơ. Phung mbơ̆ nkoch bri ma phung kon khân păng, ăn gĭt năl nau may răp jăp. 20Yêhôva mra tâm rklaih gâp, jêh ri he mra mprơ ndrel ma gong rêng, lĕ rngôch nar he gŭ rêh, tâm ngih brah Yêhôva.
21Y-Êsai lah: "Ăn bu djôt play rvi jêh ri iang ta ntŭk eh gay ma păng dơi bah." 22"Moh jêng nau tâm mbên ma gâp mra hăn hao ta ngih brah Yêhôva?"