45

1Chúa phán về Si-ru, người được Ngài xức dầu Chúa cầm tay phải người để khắc phục các nước, đánh bại các vua; Ngài mở các khải hoàn môn trước mặt người:
2“Ta sẽ đi trước ngươi và san bằng các núi. Ta sẽ bẻ nát các cửa đồng và chặt đứt cốt sắt của chiến lũy địch quân. 3Ta sẽ cho ngươi các kho tàng châu báu giấu trong hang sâu bí mật, ngõ hầu ngươi nhìn biết Ta, là Chúa Tể, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên; Đấng đã gọi đích danh ngươi. 4Vì Gia-cốp, tôi tớ Ta và Y-sơ-ra-ên, tuyển dân Ta, Ta gọi đích danh ngươi, đặt vương hiệu cho ngươi dù ngươi chưa biết Ta. 5Ta là Chân Thần; ngoài Ta không có Chân Thần nào khác. Ta thêm sức cho ngươi dù ngươi chưa biết Ta, 6ngõ hầu khắp thế giới đông tây, mọi người đều biết Ta là Chân Thần duy nhất. 7Ta tạo ánh sáng và bóng tối; Ta ban hòa bình và tai ương. Ta là Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã làm các việc ấy. 8Các tầng trời, hãy tuôn sương móc, bầu trời hãy đổ mưa công chính. Mặt đất hãy mở ra để hạt giống cứu rỗi nứt mộng và cây công chính mọc lên, do quyền sáng tạo của Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. 9Khốn cho kẻ chống lại Đấng sáng tạo mình! Nó chỉ là một chậu đất như mọi chậu đất khác trên thế giới. Có khi nào đất sét dám chất vấn thợ gốm: "Ông làm chi vậy?" hoặc khi nào một sản phẩm dám phê bình người chế tạo nó: "Tay hắn thật là vụng về!"? 10Khốn cho người dám hỏi cha mình: "Cha sinh sản ai?" hoặc trách mẹ: "Mẹ mang nặng đẻ đau làm gì?" 11Chúa Hằng Hữu, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên cũng là Đấng dựng nước này phán hỏi: "Các ngươi có hỏi Ta về việc tương lai, về con cái Ta, về công việc của tay Ta không? 12Ta đã sáng tạo địa cầu và loài người trên đất. Ta đã đưa tay giăng các tầng trời và chỉ huy tất cả các tinh tú. 13Ta đã dấy Si-ru lên để thực hiện sự công chính Ta sẽ san bằng đường lối cho người. Người sẽ kiến thiết thành phố ta, phóng thích dân Ta đang bị lưu đày, không đòi giá chuộc, Chúa Hằng Hữu Toàn năng đã dạy.

Các dân tộc nước ngoài sẽ quay về phục vụ Chúa

14Chúa phán: "Tài nguyên Ai-cập, hàng hóa Ê-ti-ô-pi, các lực sĩ cao lớn xứ Sa-bê sẽ được đưa đến các ngươi và sẽ thuộc về các ngươi. Các người ấy sẽ theo các ngươi, mang xiềng đến quỳ dưới chân các ngươi, nài nỉ và nhìn nhận: "Thật Thượng Đế ở trong các ông, ngoài Ngài không có chân thần nào khác!"
15Thưa Thượng Đế và Cứu Chúa của Y-sơ-ra-ên, Ngài thật là Thượng Đế hay ẩn mình. 16Tất cả các dân tộc tạc tượng mà thờ đều xấu hổ, thẹn thuồng, nhục nhã. 17Nhưng Y-sơ-ra-ên sẽ được Chúa cứu giúp, đời đời không phải xấu hổ, thẹn thuồng, nhục nhã. 18Chúa Hằng Hữu, Đấng sáng tạo các tầng trời, là Chân Thần đã tạo lập địa cầu cho loài người cư trú, chứ không bỏ đất trống. Ngài quả quyết: "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; ngoài Ta, không có Chân Thần nào khác. 19Ta không nói những câu sấm bí hiểm tại những nơi bí mật. Ta không bảo dòng dõi Gia-cốp cầu xin những điều Ta không muốn ban cho. Vì Ta, Đấng Hằng Hữu, chỉ dạy điều công chính và công bố lời chân thật.

Lời kêu gọi các dân tộc

20Các dân sống sót của các nước, hãy tập họp, và siết chặt hàng ngũ. Những kẻ đeo tượng gỗ và cứ cầu nguyện với thần không có quyền giải cứu, thật là vô ý thức! 21Hãy họp hội nghị để thảo luận, hãy công bố và trình bày lý đoán để chứng tỏ uy quyền của các thần tượng ấy! Ngoài Ta, Đấng Hằng Hữu, có thần nào nói trước việc tương lai từ trước vô cùng? Ngoài Ta, không có Chân Thần nào khác, không có Thần Công Chính, không có Đấng Cứu Tinh.
22Tất cả các dân tộc khắp thế giới, hãy quay lại nhìn Ta thì các ngươi sẽ được cứu! Vì Ta là Chân Thần, ngoài Ta không có Chân Thần nào khác. 23Ta đã nhân danh Ta mà thề, miệng Ta nói ra, lời chân thật, Ta chẳng bao giờ nuốt lời: "Tất cả nhân loại sẽ quỳ gối trước mặt Ta, và thề nguyện phục vụ Ta."
24Dân ta sẽ tuyên bố: "Sự công chính và sức mạnh chúng Ta ở trong Chúa Hằng Hữu." Tất cả những người phiền giận Ngài sẽ xấu hổ. 25Trong Chúa Hằng Hữu, tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ được chiến thắng quang vinh.