45

Yawmsaub has rua Xailab

  1“Yawmsaub has le nuav rua tug kws nwg laub roj tsaa lawd,
   yog Xailab, yog tug kws kuv tuav nwg saab teg xws
  sub kuv txhad ntaus yeej tej tebchaws ntawm nwg xubndag,
   hab hle tej vaajntxwv txuj hlaab ntawm duav,
  hab qheb tej qhov rooj rua ntawm nwg hauv ntej
   tsw muaj ib lub rooj loog yuav muab kaw le.
  2Kuv yuav moog ua koj ntej hab muab tej roob pheej kuas taj,
   kuv yuav tsoo tej rooj loog tooj lab pob taag ua tej dwb daim,
   hab txav tej laag hlau kuas tu.
  3Kuv yuav pub tej nyaj txag kws khaws ca huv qhov tsaus ntuj
   hab tej qhov nyaj kws muab zais lawm rua koj,
  sub koj txhad paub tas kuv kws yog Yawmsaub
   kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv
   hu koj lawv le koj lub npe.
  4Vem yog saib rua kuv tug qhev Yakhauj
   hab saib rua Yixayee kws kuv tub xaiv ca lawd,
  kuv txhad le hu koj lawv le koj lub npe,
   txawm yog koj tsw paub kuv los kuv tis npe rua koj.
  5Kuv yog Yawmsaub, tsw muaj dua ib tug twg le,
   dhau kuv lawm tsw muaj dua ib tug vaajtswv.
   Txawm yog koj tsw paub kuv los kuv pub zug rua koj,
  6sub tej tuabneeg txwj nrho saab nub tuaj
   moog txug ncua saab nub poob
  txhad le paub tas dhau kuv lawm tsw muaj dua ib tug le.
   Kuv yog Yawmsaub, tsw muaj dua lwm tug le lawm.
  7Kuv tswm qhov kaaj hab tswm qhov tsaus ntuj,
   kuv ua kuas noj qaab nyob zoo
   hab ua kuas muaj kev puam tsuaj,
   kuv yog Yawmsaub yog tug kws ua txhua yaam nuav huvsw.

  8“Lub ntuj 'e, ca le tso txujkev ncaaj nceeg sau ntuj lug, ca lub ntuj hliv lug.
   Ca lub nplajteb qheb hlo sub txujkev cawm dim txhad le hlub tuaj,
  hab ca lub nplajteb ua txujkev ncaaj nceeg tshwm tuaj.
   Kuv yog Yawmsaub kws tswm tej nuav.

  9“Tug tawm tsaam tug kws tswm,
   nwg yuav raug txom nyem lauj,
   yog lub laujkaub aav tawm tsaam tug Kws puab.
  Cov aav nplaum puas has rua tug Kws puab tas,
   ‘Koj saamswm ua daabtsw?’
   lossws ‘Koj tsw ua tug teg nqaa.’ lov?
  10Tug kws has rua leej txwv tas, ‘Koj yug tau daabtsw?’
   lossws has rua leej nam tas, ‘Koj yug tau daabtsw?’
   yuav raug txom nyem lauj!”
  11Yawmsaub, yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee,
   yog tug kws tswm puab, has le nuav tas,
  “Has txug tej kws yuav muaj rua tom hauv ntej,
   mas mej yuav nug txug kuv tej tub ki,
  lossws qha rua kuv txug tej kws
   kuv txhais teg yuav tsum ua lov?
  12Kuv tswm lub nplajteb hab tswm tuabneeg nyob rua huv,
   kuv txhais teg ntaag nthuav lub ntuj
   hab kuv kaav txhua yaam kws nyob sau nruab ntug.
  13Kuv ua ncaaj nceeg kuv txhad le tsaa Xailab sawv,
   kuv yuav ua rua nwg tej kev huvsw ncaaj.
  Nwg yuav tswm kuv lub nroog dua tshab
   hab tso kuv cov tuabneeg kws poob tebchaws dim
  tsw yuav nqe tsw yuav tshaav ntuj.”
   Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.
  14Yawmsaub has le nuav tas,
  “Tej nyaj txag huv Iyi hab cov tuabneeg Khuj tej kev laag luam,
   hab cov tuabneeg Xenpa kws sab sab
   yuav tuaj cuag mej hab ua mej le.
  Puab yuav lawv mej qaab.
   Puab yuav raug saw hlau khi tuaj hab yuav khoov ntshws pe mej.
  Puab yuav taij thov mej has tas, ‘Vaajtswv nrug nraim mej,
   hab tsw muaj dua ib tug twg le,
   dhau nwg lawm tsw muaj lwm tug vaajtswv le.’ ”
  15Au Yixayee tug Vaajtswv, yog tug cawmseej,
   qhov tseeb koj yog tug Vaajtswv kws tsw pub leejtwg pum.
  16Puab txhua tug yuav raug txaaj muag hab poob ntsej muag,
   cov kws ua txoov daab suavdawg yuav raug rhuav ntsej muag.
  17Cov Yixayee yuav raug Yawmsaub cawm dim moog ib txhws tsw kawg,
   mej yuav tsw txaaj muag hab tsw poob ntsej muag moog ib txhws.

  18Yawmsaub kws tswm lub ntuj, nwg yog Vaajtswv,
   nwg yog tug kws puab lub nplajteb hab muab tswm ca,
  nwg muab lub nplajteb tswm ruaj khov, nwg tsw tswm nyob do cuas,
   nwg tswm kuas muaj tuabneeg nyob.
  Nwg has tas, “Kuv yog Yawmsaub,
   tsw muaj dua lwm tug le lawm.
  19Kuv tsw tau has nraim nkoog,
   tsw tau has rua huv lub tebchaws kws tsaus ntuj nti.
  Kuv tsw tau has rua Yakhauj caaj ceg tas,
   ‘Ca le nrhav kuv huv lub chaw kws do cuas.’
  Kuv kws yog Yawmsaub has qhov tseeb,
   kuv qha tej kws raug cai xwb.

  20“Mej cov kws tseed tshuav nyob huv ib tsoom tebchaws,
   ca le tuaj txoos ua ke hab txaav lug ze ze.
  Cov kws nqaa puab tej txoov daab ntoo moog moog lug lug,
   hab pheej thov tej daab kws cawm tsw tau dim,
   puab tsw paub daabtsw le.
  21Ca le pav hab teev mej tshaaj plaub, ca puab sablaaj ua ke.
   Leejtwg pav tej nuav noog ntev lug lawm?
   Leejtwg qha tej nuav txwj thau u lug?
  Tsw yog kuv, kws yog Yawmsaub lov?
   Dhau kuv lawm tsw muaj dua ib tug vaajtswv le.
  kuv yog tug Vaajtswv ncaaj nceeg hab yog tug cawmseej.
   Dhau kuv lawm tsw muaj dua lwm tug le.
  22Thoob qaab ntuj kawg, ca le tig lug rua kuv hab txais txujkev cawm dim,
   tsua qhov kuv yog Vaajtswv, tsw muaj dua lwm tug lawm.
  23Kuv tuav kuv tug kheej twv
   hab cog lug ncaaj nceeg tawm huv kuv lub qhov ncauj moog,
  yuav tsw thim tej lug hov hlo le, has tas,
   ‘Txhua lub hauv caug yuav pe kuv
   txhua tug nplaig yuav cog lug rua kuv.’
  24Luas yuav has txug kuv tas,
   ‘Txujkev ncaaj nceeg hab tug zug
   tsuas yog nyob huv Yawmsaub tuab leeg xwb.’ ”
  Txhua tug kws npau tawg rua nwg yuav lug cuag nwg
   hab yuav txaaj muag kawg.
  25Nyob huv Yawmsaub,
   Yixayee caaj ceg suavdawg yuav kov yeej,
   hab qhuas ntxhas nwg.