45

Klei Mtă kơ Y-Sirus

  1“Snei Yêhôwa lač kơ pô ñu trôč leh êa ƀâo mngưi,
   Kơ Y-Sirus, pô kâo djă kngan hnuă,
  čiăng bi mŭt phung găp djuê kơ ñu,
   leh anăn kleh hĕ hdrăng kơiêng phung mtao,
  čiăng pŏk ƀăng bhă ti anăp ñu
   leh anăn arăng amâo srăng lŏ kđăl ôh ƀăng jang:
  2‘Kâo srăng nao êlâo kơ ih,
   leh anăn bi dap anôk kngư;
  kâo srăng bi mčah đơ điêt ƀăng bhă kông,
   leh anăn bi joh hĕ giê kal msei.
  3Kâo srăng brei kơ ih ngăn yuôm klei mmăt,
   klei mdrŏng arăng pioh hlăm anôk hgăm,
  čiăng kơ ih dưi thâo kâo yơh jing Yêhôwa
   Aê Diê phung Israel, pô iêu ih hŏng anăn ih.
  4Kyua dĭng buăl kâo, Yakôp,
   leh anăn Israel, pô kâo ruah leh,
  kâo iêu ih hŏng anăn ih,
   kâo brei anăn ih arăng mpŭ,
   wăt tơdah ih amâo thâo kral kâo ôh.
  5Kâo jing Yêhôwa, amâo mâo pô mkăn ôh,
   ti êngao kơ kâo amâo mâo Aê Diê ôh.
  Kâo srăng hyuă brei hdrăng kơiêng kơ ih,
   wăt tơdah ih amâo thâo kral kâo ôh,
  6čiăng kơ phung mnuih dưi thâo
   dơ̆ng mơ̆ng anôk yang hruê ƀlĕ truh kơ anôk yang hruê lĕ,
  amâo mâo pô mkăn ôh ti êngao kâo.
   Kâo jing Yêhôwa, amâo mâo pô mkăn ôh.
  7Kâo mjing klei mngač leh anăn hrih klei mmăt.
   Kâo bi truh klei đĭ kyar leh anăn hrih klei bi rai.
   Kâo jing Yêhôwa, pô ngă jih jang klei anei.’ ”

Yêhôwa Pô Hrih

  8“Ơ phung adiê, hjan bĕ mơ̆ng dlông,
   leh anăn brei adiê tuh klei kpă ênô.
  Brei lăn ala pŏk bi prŏng,
   čiăng bi truh klei bi mtlaih,
  leh anăn brei klei kpă ênô kbiă hriê mđrăm mbĭt.
   Kâo gơ̆ Yêhôwa hrih leh klei anăn.

  9 Knap mñai yơh kơ pô bi tăng hŏng Pô Mjing ñu,
   ñu jing sa boh čeh ti krah lu čeh mkăn ti lăn ñu!
  Djŏ mơ̆ lŭ srăng lač kơ pô mmai ñu,
   ‘Ya ih ngă?’
   amâodah lač, ‘ñu amâo mâo kngan ôh hĕ?’
  10Knap mñai yơh kơ pô lač kơ ama ñu,
   ‘Ya dŏ ih kkiêng leh?’
   amâodah amĭ ñu, ‘Ya ngă ih ruă kkiêng?’

  11Snei Yêhôwa, Pô Doh Jăk Israel leh anăn Pô Mjing ñu lač:
   ‘Bi kơ klei srăng truh êdei,
  ih srăng êmuh kơ kâo mơ̆ ya klei srăng truh kơ phung anak kâo,
   amâodah mtă kơ kâo mơ̆ ya bruă kngan kâo srăng ngă?
  12Kâo yơh mjing leh lăn ala,
   leh anăn hrih leh mnuih ti dlông ñu.
  Kngan kâo pô yơh mblang leh phung adiê,
   leh anăn kâo mjing leh jih jang phung kahan ñu.
  13Kâo bi mđĭ leh Y-Sirus hŏng klei kpă ênô kâo,
   leh anăn kâo srăng bi kpă jih êlan ñu.
  Ñu srăng lŏ mdơ̆ng ƀuôn prŏng kâo,
   leh anăn bi êngiê phung kâo arăng suôt leh mơ̆ng čar,
  amâo djŏ kyua sa ênoh ôh kăn kyua sa klei mưn rei,’
   Yêhôwa kơ phung kahan lač.
14Snei Yêhôwa lač:

   Ngăn drăp čar Êjip leh anăn dŏ mnia čar Êthiôpi
  leh anăn phung Sabê, mnuih awan dlông
   srăng hriê kơ diih,
  leh anăn jing dŏ diih.
   Diñu srăng tui hlue diih,
   diñu srăng hriê arăng leh kă hŏng klei săng đai,
  leh anăn buôn ti anăp diih,
   diñu srăng kwưh kơ diih, lač
  ‘Sĭt nik Aê Diê dôk mbĭt hŏng diih, amâo mâo pô mkăn ôh,
   amâo mâo yang mkăn ôh.’

  15Sĭt nik ih jing Aê Diê, pô bi mdăp ih pô,
   Ơ Aê Diê, Pô Bi Mtlaih phung Israel.
  16Jih jang phung ngă rup yang srăng hêñ leh anăn rŭng răng,
   diñu srăng êbat đuĕ mđrăm mbĭt hŏng klei rŭng răng.
  17Ƀiădah Yêhôwa srăng bi mtlaih phung Israel
   hŏng klei bi mtlaih hlŏng lar.
  Diih amâo srăng hêñ amâodah rŭng răng ôh,
   hlăm jih jang ênuk hlŏng lar.

  18Kyuadah snei Yêhôwa lač,
   Pô Hrih phung adiê, ñu yơh jing Aê Diê,
  pô mmuôn lăn ala leh anăn mjing gơ̆,
   ñu yơh bi kjăp gơ̆,
  ñu amâo hrih gơ̆ čiăng jing anôk êhŏng ôh, ƀiădah mjing gơ̆ kơ anôk arăng dôk.
   Kâo jing Yêhôwa,
   amâo lŏ mâo pô mkăn ôh.
  19Kâo amâo tuôm blŭ hŏng klei hgăm ôh
   kăn blŭ hlăm čar klei mmăt rei.
  Kâo amâo tuôm lač ôh kơ phung anak čô Y-Yakôp,
   ‘diih duah kâo hơăi mang!’
  Kâo gơ̆ Yêhôwa, blŭ klei sĭt nik,
   kâo hưn klei kpă.”

Rup Yang Ƀaƀilôn leh anăn Yêhôwa

  20“Bi kƀĭn bĕ diih leh anăn hriê bĕ,
   hriê giăm mđrăm mbĭt, diih phung ăt dôk hdĭp mơ̆ng phung găp mnuih!
  Phung amâo thâo săng ôh, phung kkung rup yang krah hŏng kyâo,
   leh anăn iêu wah lač kơ yang amâo dưi bi mtlaih.
  21Hưn bĕ leh anăn bi êdah klei diih;
   brei diñu trông čhai mđrăm mbĭt!
  Hlei pô bi êdah leh klei anei mơ̆ng ênuk đưm?
   Hlei pô hưn leh klei anei mơ̆ng mphŭn dô?
  Amâo djŏ hĕ kâo gơ̆, Yêhôwa?
   ti êngao kâo amâo mâo Aê Diê mkăn ôh,
  sa čô Aê Diê kpă ênô leh anăn Pô Bi Mtlaih.
   Ti êngao kâo amâo mâo Aê Diê mkăn ôh.

  22Wĭt bĕ kơ kâo leh anăn mâo klei bi mtlaih,
   Ơ jih jang knhal lăn ala!
   Kyuadah kâo jing Aê Diê, leh anăn amâo mâo pô mkăn ôh.
  23 Kâo kat asei leh hŏng kâo pô,
   klei blŭ kbiă leh mơ̆ng ƀăng êgei kâo hŏng klei sĭt,
  leh anăn amâo srăng bi mlih ôh:
   ‘Jih jang srăng čuôn kơŭt ti anăp kâo,
   leh anăn jih jang êlah srăng kat asei kơ kâo.’
  24Djŏ kơ kâo arăng srăng lač, ‘Knŏng hlăm Yêhôwa yơh
   mâo klei kpă ênô leh anăn klei ktang.’ ”
  Jih jang hlei pô ăl kơ ñu
   srăng hriê kơ ñu leh anăn hêñ.
  25Ƀiădah hlăm Yêhôwa jih jang anak čô Israel
   srăng mâo klei yap kpă ênô leh anăn mâo klei guh kơang.