10

1Rêh ni ngăn ma phung ƀư nau ntăm kue, jêh ri ma phung chih nau vay tŭn jot. 2Ŭch dun nau sŏng ma phung pưt, jêh ri mâu ƀư nau di ôh ma phung o-ach tâm phung ƀon lan gâp, gay sŏk pit ndơ phung bu ur ndrô sai jêh ri sŏk pit ndơ phung kon đơi khĭt mbơ̆. 3Moh khân may mra ƀư ta nar nau tâm rmal, tơ lah nau ƀư rai tât ma khân may bơh ngai? Ma mbu nâm khân may mra du hăn gay geh nau kơl, jêh ri ta ntŭk khân may mra-lơi nau ndrŏng khân may? 4Hôm kanŏng dơi păn ta nklang phung bu-nă, mâu lah chalôt ndrel ma phung khĭt, Nđâp ma lĕ nau nây kađôi, nau păng ji nuih mâu du ôh, ƀiă lah ti păng ăt hôm yơr ƀư mro.

Nau Yêhôva Phat Dôih Phung Asiri

5Rêh ni ngăn ma hađăch Asiri, mâng nê̆ nau gâp ji nuih, nơm djôt mâng tak jra nau gâp ji nuih! 6Gâp mprơh păng hăn ƀư ma ndŭl mpôl mâu blau yơk ma Brah Ndu ôh, gâp ntăm păng hăn tâm rdâng đah phung ƀon lan ăn gâp ji nuih, gay sŏk pit jêh ri pit ndô ndơ, jêh ri jot khân păng tâm ban ma neh bŏk ta trong. 7Ƀiă lah hađăch Asiri mâu nkra ƀư pô nây ôh, mâu lĕ mâp mĭn ƀư pô nây. Ƀiă lah păng mĭn tâm nuih n'hâm păng ma nau ƀư rai, gay ma ngroh âk ndŭl mpôl phung bunuyh. 8Yor lah păng lah, "Mâu di hĕ lĕ rngôch kôranh tahan gâp jêng phung hađăch? 9Mâu di hĕ ƀon Kalnô jêng tâm ban ma ƀon Karkêmis, ƀon Hamat jêng tâm ban ma ƀon Arpat, ƀon Samari jêng tơm ban ma ƀon Damas? 10Tâm ban ma ti gâp ƀư jêh ma ƀon bri hađăch kôranh ma rup brah tâm ƀon Yêrusalem jêh ri ƀon Samari, 11Mâu di hĕ gâp mra ƀư ma ƀon Yêrusalem jêh ri ma rup brah păng tâm ban ma gâp ƀư jêh ma ƀon Samari jêh ri ma rup brah păng?"
12Tơ lah Kôranh Brah mra ƀư jêh lĕ kan păng ta yôk Siôn jêh ri ta ƀon Yêrusalem, Păng mra tâm rmal nau hađăch Asiri tâm rnê ma păng nơm tâm nuih n'hâm sưr păng. 13Yor lah hađăch Asiri lah, "Gâp ƀư lĕ nau nây ma nau katang tâm ti gâp, jêh ri ma nau blau mĭn gâp yor lah gâp geh nau gĭt rbăng. Gâp trơn tĭt jêh n'har neh phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri pit in drăp ndơ khân păng. Tâm ban ma du huê janh katang gâp n'glưh jêh phung gŭ ta sưng hađăch. 14Ti gâp sŏk jêh drăp phung mpôl băl bunuyh, tâm ban ma tă bơh rsuăn sĭm; jêh ri tâm ban ma bu dônh sŏk tăp iăr me chalơi jêh, tâm ban pô nây lĕ gâp dônh sŏk jêh neh ntu. Mâu geh mpât năr, mâu lah ha trôm mbung, mâu lah păk-tat ôh."
15Sung mra tâm rnê lĕ ma păng nơm rlau lơn ma nơm dŏng păng? Tâm ban mâng rnê̆ ƀư mpât nơm yơk păng, mâu lah tâm ban ma mâng tak jra dơl ti nơm djôt tak jra! 16Yor nây, Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan mra njuăl nau ji ma phung tahan janh katang păng, jêh ri tâm dâng nau chrêk rmah păng bu mra sênh ŭnh ăn sa păng. 17Nau ang phung Isarael mra jêng ŭnh, jêh ri Nơm Kloh Ueh khân păng mra jêng mpiăt ŭnh, jêh ri sa rtau lok jêh ri tơm lok păng kanŏng tâm du nar. 18Ŭnh mra sa nau ueh krŏng jêh ri mir păng play âk, nđâp ma huêng jêh ri săk jăn; nau nây mra jêng tâm ban ma du huê bunuyh ji dăch 19Đơ si hôm tâm krŏng păng mra jêng djê̆, kŏ du huê kon se dơi chih rnoh âk păng.

Kô̆ Phung Israel Hôm

20Tâm nar đơ rnoh phung Israel hôm jêh ri đơ phung klaih tâm ngih Yakôb mâu hôm lŏ rnơm đŏng ôh ma phung dong khân păng, ƀiă lah mra rnơm ngăn ma Yêhôva, Nơm Kloh Ueh Israel. 21Du kô̆ mra sĭt ma Brah Ndu nau brah, du kô̆ bơh phung Yakôb. 22Nđâp tơ lah phung ƀon lan may Israel mra jêng âk tâm ban ma choih tâm dak mƀŭt, kanŏng du kô̆ khân păng mra plơ̆ sĭt. Bu tâm nal jêh nau ƀư rai kŏ ƀư rai ma nau sŏng srăng. 23Yor lah kô ranh Brah Yêhôva ma phung tahan mra ăn lôch lĕ tĭng nâm nau tâm nal jêh ta nklang neh ntu.
24Yor nây kô ranh Brah Yêhôva ma phung tahan lah pô aơ: "Ơ phung ƀon lan gâp gŭ tâm ƀon Siôn, lơi klach ôh ma phung Asiri tơ lah, khân păng dong khân may ma mâng rvĕ jêh ri yơr mâng rvĕ khân păng ƀư ma khân may tâm ban ma phung Êjipt ƀư jêh. 25Yor lah hôm kanŏng djê̆ dơm nau gâp ji nuih ma khân may mra bah, jêh ri nau gâp ji nuih mra plơ̆ ƀư rai khân păng. 26Yêhôva ma phung tahan mra ƀư ma khân păng tâm ban ma păng sreh nkhĭt phung Midian ta lŭ Ôrep; jêh ri păng mra yơr mâng nê̆ păng ta kalơ dak mƀŭt, tâm ban ma păng ƀư jêh ma phung Êjipt. 27Tâm nar nây păng mra sŏk lơi ndơ jâk păng bơh săng nglik khân may jêh ri ƀư rai mâng rnŏng păng tă trô-ko khân may; mâng rnŏng mra deh yor lah khân may jêng lay jêh.

Phung Asiri Hăn Ma Nau Tâm Lơh

28Păng tât jêh ta ƀon Ayat; Păng rgăn ƀon Migrôn, păng bun ndơ păng rƀên ta ƀon Mikmas. 29Khân păng rgăn trong vah vang bar gôl yôk; khân păng bêch ta ƀon Gêba; ƀon Rama râp sâr, phung ƀon lan Gêba ƀon Y-Sôl nchuăt du jêh. 30Nter ăn huy, Ơ kon bu ur ƀon Galim! Gŭ iăt hom, Ơ ƀon Laisa jêh ri ƀon Anathôt! 31Bon Matmêna nkhah du; phung gŭ tâm ƀon Gêbim du jêh joi nau rnơm. 32Nar aơ yơh păng mra jưh ta ƀon Nôp. Păng mra rtuh ti păng ta yôk kon bu ur Siôn, gôl ƀon Yêrusalem.
33Aơ, Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan mra koh lơi n'gĭng ma nau nkrit; tơm si prêh lơn bu mra kăl, bu mra ntŭp tơm si nây. 34Păng mra kăl si toyh tâm krŏng ma sung, jêh ri bri Liban mra rlâm ta năp Nơm Brah.