48

Nau Mbơh Lor Ma Nau Mhe Mra Tât

1"Gŭ iăt hom nau aơ, Ơ ngih Yakôb, bu tâm amoh Isarael, phungluh văch bơh kŭr bŭt Y-Yuda, phung ton sơm đah amoh Yêhôva, jêh ri vơh vơl ma Brah ndu phung Isarael, ƀiă lah mâu di đah nau na nê̆ mâu lah ma nau sŏng ôh. 2Yor lah khân may rnha khân may nơm phung ƀon lan bơh ƀon kloh ueh, jêh ri rnơm ma Brah Ndu Phung Isarael, amoh păng Yêhôva ma phung tahan.
3Nau kăl e gâp mbơh jêh bơh rnôk kăl e, bâr mbung gâp ngơi jêh di ma nau nây, jêh ri gâp tâm mpơl jêh nau nây. Bât lât dơm gâp ƀư nau nây, jêh ri păng tât ngăn. 4Yor lah gâp gĭt jêh khân may jêng dăng bôk, trô ko khân may jêng du njăr rse loih, jêh ri ndăr kleng khân may jêng kông. 5Gâp mbơh jêh nau nây ma khân may bơh rnôk kăl e; lor ma nau nây tât gâp tâm mpơl jêh khân păng ma khân may, klach lah khân may lah, 'Rup brah gâp ƀư jêh nau nây; rup gâp trah jêh ri rup gâp tŏ chiăr ntăm jêh nau nây.' 6Khân may tăng jêh, aƀaơ aơ uănh hom lĕ nau nây. Jêh ri may mâu mra mbơh hĕ nau nây? Ntơm bơh rlet pa năp gâp mra tâm mpơl nau mhe ma khân may, ndơ ndâp khân may mâu mâp gĭt ôh. 7Bu rhăk nau nây aƀaơ aơ, mâu geh ôh tâm rnôk kăl e; lor ma nar aơ khân may mâu mâp tăng nau aơ ôh. Klach lah khân may lah, 'Aơ, gâp gĭt jêh nau nây.' 8Khân may mâu mâp tăng ôh, khân may mâu mâp gĭt ôh, bơh kăl e tôr khân may mâu mâp pơk ôh. Yor lah gĭt jêh khân may mra ƀư ma nau ƀlăch ƀlêr, jêh ri bơh nar me deh bu rnha khân may nơm tâm rdâng. 9Yor nây gâp nơm, gâp ât lơi nau gâp ji nuih, yor nau tâm rnê ma gâp nơm, gâp nkân lơi nau nây, gay ma gâp mâu ƀư rai lơi khân may ôh. 10Aơ, gâp ƀư kloh jêh khân may, ƀiă lah mâu geh tâm ban ma prăk ôh; gâp rlong uănh jêh khân may tâm năk ŭnh nau rêh ni. 11Yor ma gâp nơm, yor ma gâp nơm yơh, gâp ƀư nau nây. Yor lah mâm ƀư bu mra ƀư ƀơ̆ amoh gâp? Gâp mâu mra ăn ôh nau chrêk rmah gâp ma nơm êng.

Yêhôva Mra Tâm Chuai Phung Isarael

12"Iăt hom gâp, Ơ phung Yakôb, jêh ri phung Isarael, phung gâp kuăl jêh! Gâp nơm yơh, gâp jêng nơm lor lơn, gâp jêng nơm nglĕ dŭt đŏng. 13Ti gâp nơm dơm jêh mbon neh ntu, jêh ri ti ma gâp ling jêh trôk. Tơ lah gâp kuăl khân păng, khân păng dâk ndrel n'grŭp. 14Tâm rƀŭn hom lĕ rngôch khân may, jêh ri iăt hom! Mbu nâm tâm phung khân păng mbơh jêh nau aơ? Yêhôva rŏng ma nơm jêng ueh, mra ƀư tât nau păng rdâng ma ƀon Babylôn, jêh ri nting tur păng mra tâm rdâng đah phung Kaldê. 15Gâp, gâp yơh, ngơi jêh; Ơ gâp kuăl jêh păng, gâp mra njŭn tât păng, jêh ri păng mra dơi tâm kan păng. 16Ăn khân may văch êp ma gâp, iăt hom: "Bơh saơm nau nây gâp gŭ jêh ta nây." Jêh ri aƀaơ aơ Kôranh Brah Yêhôva prơh jêh gâp hăn jêh ri Brah Huêng Ueh păng.
17Pô aơ Yêhôva lah, Nơm Tâm Chuai khân may, Nơm Kloh Ueh Isarael: "Gâp nơm Yêhôva, Brah Ndu khân may, nơm sâm nti khân may dơi geh nau khlay, nơm njŭn khân may tâm trong may mra hăn. 18Ơ ŭch ngăn tơ lah khân may gŭ iăt jêh ma nau gâp ntăm! Tơ lah pô nây nau đăp mpăn khân may jêng jêh tâm ban ma dak krong, jêh ri nau sŏng srăng khân may tâm ban ma mpiăt dak rlai. 19Tâm ban lĕ phung kon khân may jêng jêh tâm ban ma choih, jêh ri sau se khân may tâm ban găr choih; nây khân păng bu mâu mra jut ôh, mâu dơi ăn roh bơh ta năp gâp n'ho ro."
20Luh hom bơh ƀon Babylôn, du hom bơh bri Kaldê! Nter troh hom mbơh nau aơ, nkoch bri hom, njŭn mbơh nau aơ tât ta dŭt bri dŭt neh. Lah hom, "Yêhôva tâm chuai jêh oh mon păng phung Yakôb." 21Khân păng mâu ji hir ôh tơ lah păng njŭn khân păng ndrêch rdah; păng ăn dak luh ma khân păng bơh lŭ. Păng rlah lŭ, jêh ri dak luh du padih. 22Yêhôva lah, "Mâu geh nau đăp mpăn ôh ma phung ƀai."