50

Klei Soh Phung Israel Klei Phung Dĭng Buăl Ñu Gưt Asăp 1Snei Yêhôwa lač:
  “Ti hră klei bi lui ung mô̆ amĭ diih,
   hŏng hră anăn kâo lui ñu leh?
  Amâodah kơ hlei pô hlăm phung kâo
   đuôm nư kâo čhĭ diih leh?
  Nĕ anei, kyua klei wê ih yơh arăng čhĭ leh diih,
   leh anăn kyua klei diih gao klei bhiăn arăng lui leh amĭ diih.
  2Si ngă tơdah kâo hriê, amâo mâo mnuih ôh?
   Tơdah kâo iêu, amâo mâo mnuih lŏ wĭt lač ôh hĕ?
  Kngan kâo jing đŭt đei mơ̆ tơl ñu amâo dưi bi tui?
   Amâodah kâo amâo mâo klei myang dưi bi mtlaih mơ̆?
  Nĕ anei, hŏng klei kâo ƀuah kâo bi khuôt êa ksĭ,
   kâo brei lu êa krông jing kdrăn tač;
  kan diñu ƀâo brŭ kyua amâo mâo êa ôh,
   leh anăn djiê kyua mhao êa.
  3Kâo bi hơô phung adiê hŏng klei mmăt jŭ,
   leh anăn brei klŭng jing mnơ̆ng guôm diñu.”

Klei Dĭng Buăl Yêhôwa Gưt Asăp

  4Khua Yang Yêhôwa brei leh kơ kâo êlah phung hriăm leh,
   čiăng kơ hŏng klei kâo blŭ kâo dưi krơ̆ng pô êmăn.
  Grăp aguah ñu pŏk knga kâo
   čiăng kơ kâo dôk hmư̆ msĕ si pô hriăm.
  5Khua Yang Yêhôwa pŏk leh ƀăng knga kâo,
   kâo amâo bi kdơ̆ng ôh,
   kâo amâo wir phă tluôn ôh.
  6 Kâo jao leh rŏng kâo kơ phung čăm,
   leh anăn miêng kâo kơ phung buč mlâo kang kâo;
  kâo amâo tuôm mdăp ƀô̆ kâo ôh
   kơ klei arăng bi hêñ leh anăn kčuh êa bah.
  7Kyuadah Khua Yang Yêhôwa đru kâo,
   kâo amâo mâo klei hêñ ôh;
  kyuanăn hŏng jih ai tiê kâo čuăn dôk kjăp msĕ si boh tâo,
   leh anăn kâo thâo arăng amâo srăng bi hêñ kâo ôh.
  8 Pô yap kâo kpă dôk giăm.
   Hlei pô srăng bi kdơ̆ng hŏng kâo?
   Brei drei kgŭ dơ̆ng mđrăm mbĭt.
  Hlei jing pô kčŭt kơ kâo?
   Brei ñu hriê giăm kâo.
  9Nĕ anei, Khua Yang Yêhôwa đru kâo;
   hlei pô srăng hưn kâo jing soh?
  Nĕ anei, jih jang diñu srăng tĭ sô msĕ si čhiăm ao;
   muôr srăng ƀơ̆ng diñu.

  10Hlei pô hlăm phung diih huĭ mpŭ kơ Yêhôwa,
   leh anăn gưt asăp kơ dĭng buăl ñu,
  pô êbat hlăm klei mmăt leh anăn amâo mâo klei mngač ôh?
   Brei ñu knang kơ anăn Yêhôwa,
   băng kơ Aê Diê ñu.
  11Nĕ anei, jih jang phung diih răm pui,
   čuh pui arôk,
  êbat bĕ hlăm klei mngač pui
   leh anăn pui arôk diih čuh leh!
  Mơ̆ng kngan kâo yơh diih srăng mâo klei anei:
   diih srăng đih hŏng klei knap mñai.