24

Klei Yêhôwa Phat Kđi Lăn Ala

  1Nĕ anei, Yêhôwa srăng bi rai lăn ala brei jing ênguôl.
   Ñu srăng mbliư̆ lăn ala leh anăn prah prŭng hĕ phung ƀuôn sang.
  2Khua ngă yang srăng jing msĕ si phung ƀuôn sang,
   khua srăng jing msĕ si hlŭn êkei ñu,
  khua sang mniê srăng jing msĕ si dĭng buăl mniê ñu,
   pô čhĭ srăng jing msĕ si pô blei,
   pô čan srăng jing msĕ si pô brei čan, pô đuôm nư msĕ si pô nư.
  3Lăn srăng êhŏng kdŏng leh anăn arăng plah mă jih,
   kyuadah Yêhôwa lač leh klei anăn.

  4Lăn jing thu krô leh anăn dliu;
   lăn ala ênguôt leh anăn dliu;
   phung mnuih arăng mpŭ dlưh rai.
  5Lăn ala jing čhŏ kyua phung ƀuôn sang gơ̆ pô,
   kyuadah diñu gao leh klei bhiăn,
  amâo gưt ôh klei mtă,
   diñu gao leh klei bi mguôp hlŏng lar.
  6Kyuanăn klei tăm pah čuh ƀơ̆ng lăn,
   leh anăn phung ƀuôn sang gơ̆ tŭ klei knap mñai kyua klei soh diñu.
  Kyuanăn pui ƀơ̆ng leh phung dôk hlăm lăn,
   leh anăn adôk mă knŏng ƀiă snăk mnuih.
  7Kpiê mrâo khuôt hĕ, phŭn boh kriăk ƀâo dliu,
   jih jang phung mâo ai tiê hơ̆k dôk krao.
  8Amâo lŏ mâo ênai mơak hgơr ôh,
   ênai phung hơ̆k mơak ruê̆ leh,
   amâo lŏ mâo ênai mơak brô̆ ôh.
  9Diñu amâo lŏ mnăm kpiê êjai mmuñ êjai ôh;
   kpiê ktang jing phĭ kơ phung mnăm.
  10Ƀuôn ênguôl klưh rai leh,
   jih jang sang arăng kđăl leh amâo lŏ mâo mnuih mŭt tinăn ôh.
  11Arăng ur hlăm êlan dơ̆ng kyua kƀah kpiê;
   jih jang klei hơ̆k kdơ̆k đuĕ leh;
   klei mơak đĭ rŏng lăn ruê̆ leh.
  12Ƀuôn prŏng jing ênguôl leh,
   leh anăn ƀăng jang klưh rai leh.
  13Kyuadah lăn srăng jing msĕ snăn,
   ti krah phung găp djuê mnuih,
  msĕ si tơdah arăng êyuh ana boh ôliwơ,
   msĕ si arăng duñ boh kriăk ƀâo adôk tơdah leh yan pĕ boh.

  14Phung mnuih ur mmuñ hŏng klei hơ̆k,
   kyua klei guh kơang Yêhôwa diñu ur driâo mơ̆ng čar yŭ.
  15Kyuanăn brei klei guh kơang kơ Yêhôwa hlăm čar ngŏ,
   hlăm čar hang êa ksĭ brei klei guh kơang kơ anăn Yêhôwa Aê Diê Israel.
  16Mơ̆ng jih knhal lăn drei hmư̆ arăng mmuñ
   “Guh kơang kơ Pô Kpă ênô.”

   Ƀiădah kâo lač, “Kâo luč leh, kâo luč leh,
  knap mñai yơh kâo!
   Kyuadah phung ƀai ngă klei ƀai yơh,
   sĭt nik phung ƀai ngă klei ƀai êdi.”
  17Ơ phung dôk hlăm lăn ala,
   klei huĭ, ƀăng êlam, leh anăn ñuăl kăp ngă kơ diih.
  18Hlei pô đuĕ mơ̆ng ênai bi huĭ
   srăng lĕ hlăm ƀăng êlam;
  leh anăn hlei pô kbiă mơ̆ng ƀăng êlam srăng djŏ ñuăl.
   Kyuadah ƀăng bhă điêt ti adiê pŏk leh,
   leh anăn atur lăn ala mgei leh.
  19Lăn rai leh, lăn ala kơhiêk leh,
   lăn mgei ktang snăk.
  20Lăn êbat ting ring rang msĕ si sa čô mnuih kpiê ruă,
   ñu êdai msĕ si êjao;
  klei soh ñu bi ktrŏ ñu,
   ñu lĕ buh, leh anăn amâo srăng lŏ kgŭ ôh.

  21Hlăm hruê anăn hlăm adiê Yêhôwa srăng bi kmhal phung kahan adiê,
   leh anăn ti lăn Yêhôwa srăng bi kmhal phung mtao ti rŏng lăn.
  22Arăng srăng bi kƀĭn diñu msĕ si arăng bi kƀĭn phung mnă hlăm ƀăng,
   arăng srăng krư̆ diñu hlăm war mnă;
   leh anăn êgao lu hruê, arăng srăng bi kmhal diñu.
  23Hlăk anăn, mlan srăng guam leh anăn yang hruê srăng hêñ;
   kyuadah Yêhôwa kơ phung kahan srăng kiă kriê
  ti čư̆ Siôn leh anăn ti ƀuôn Yêrusalem,
   Ñu srăng bi êdah klei guh kơang ñu ti anăp phung khua mduôn Ñu.