6

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Čar Israel

1Yêhôwa blŭ kơ kâo, 2“Ơ anak mnuih, wir bĕ ƀô̆ ih phă phung čư̆ Israel, leh anăn hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng diñu, 3leh anăn lač, ‘Ơ diih phung čư̆ Israel, hmư̆ bĕ klei Yêhôwa Aê Diê blŭ! Snei klei Yêhôwa Aê Diê blŭ kơ phung čư̆ leh anăn phung kbuôn, kơ phung troh leh anăn kơ phung tlung: Nĕ anei, kâo, kâo pô yơh, srăng bi truh klei bi blah kơ diih, leh anăn kâo srăng bi rai anôk dlông diih. 4Knưl diih srăng jing ênguôl, leh anăn arăng srăng bi joh gơ̆ng diih kkuh kơ yang hruê. Kâo srăng dlăm hĕ phung diih djiê ti anăp rup yang diih. 5Kâo srăng dưm asei mlei djiê phung ƀuôn sang Israel ti anăp rup yang diñu; leh anăn kâo srăng mă hwiê tar ƀar klang diih jŭm dar knưl diih. 6Grăp anôk diih dôk ƀuôn prŏng diih srăng jing mnơ̆ng rai, leh anăn anôk dlông diih srăng klưh hĕ, snăn knưl ngă yang diih srăng klưh leh anăn rai, rup yang diih srăng mčah, gơ̆ng diih kkuh kơ yang hruê klưh hĕ, leh anăn bruă diih ngă srăng rai tuč. 7Phung arăng bi djiê srăng êbuh ti krah diih, leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa.
8Ƀiădah ăt kâo srăng lui đa đa hlăm phung diih dôk hdĭp. Srăng mâo phung diih tlaih leh mơ̆ng đao gưm dôk ti krah phung găp djuê mnuih mkăn, tơdah diih bra đuĕ leh hlăm čar mkăn. 9Hlăk anăn phung diih tlaih leh srăng hdơr kơ kâo ti krah phung găp djuê mnuih anôk arăng atăt ba diih jing mnă, tơdah kâo bi mčah leh ai tiê diñu khăp kơ klei soh lui wir kâo leh, leh anăn bi bum leh ală diñu khăp tui hlue rup yang diñu; leh anăn diñu srăng bi êmut kơ diñu pô kyua klei jhat diñu ngă leh, kyua jih klei diñu ngă kâo bi êmut. 10Leh anăn diñu srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa; kâo amâo blŭ hơăi mang ôh kơ klei kâo srăng ngă klei jhat anei kơ diñu.’ ”
11Snei Yêhôwa Aê Diê lač: “Pah bĕ kngan diih leh anăn ktrăm jơ̆ng diih, leh anăn lač, ‘Hƀơih!’ kyuadah jih jang klei jhat Aê Diê bi êmut sang Israel ngă leh; kyuadah ñu srăng djiê hŏng đao gưm, klei ư̆ êpa, leh anăn klei ruă bi mdjiê. 12Pô dôk kbưi srăng djiê hŏng klei ruă bi mdjiê; pô dôk giăm srăng djiê hŏng đao gưm; leh anăn pô ăt dôk arăng amâo bi mdjiê ôh srăng djiê hŏng klei ư̆ êpa. Msĕ snăn kâo srăng bi truh jih klei kâo ngêñ kơ diñu. 13Leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa, tơdah phung diñu djiê dôk đih mbĭt hŏng rup yang diñu jŭm dar knưl diñu, ti dlông grăp boh kbuôn dlông, ti dlông jih jang čŏng čư̆, ti gŭ grăp ana kyâo mtah, leh anăn ti gŭ grăp ana kyâo mâo hla lu, grăp anôk diñu myơr mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ jih jang rup yang diñu. 14Kâo srăng yơr kngan kâo ngă kơ diñu, leh anăn brei čar diñu jing ênguôl leh anăn rai, hlăm jih jang anôk diñu dôk, mơ̆ng kdrăn tač truh kơ ƀuôn Dibla. Hlăk anăn diñu srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa.”