29

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Čar Êjip

1 Hlăm thŭn tal pluh, mlan pluh, ti hruê pluh dua mlan anăn Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, wir bĕ ƀô̆ ih phă Pharaôn mtao Êjip, leh anăn hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng ñu leh anăn jih čar Êjip. 3Blŭ leh anăn lač bĕ: ‘Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač:
  Nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng ih, Ơ Pharaôn mtao čar Êjip,
   anak rai prŏng dôk đih ti krah êa hnoh ih.
  Ih lač, “Êa krông kâo jing dŏ kâo pô,
   kâo mjing leh êa krông anăn.”
  4Kâo srăng dưm knuăk hlăm kang ih,
   leh anăn brei kan hlăm êa krông ih đuôm hŏng kkaih ih;
  leh anăn kâo srăng ktŭng ih kbiă mơ̆ng ti krah êa krông ih
   mbĭt hŏng jih jang kan hlăm êa krông ih dôk đuôm ti kkaih ih.
  5Leh anăn kâo srăng suôt ih hlăm kdrăn tač,
   ih leh anăn jih jang kan ih hlăm êa krông ih;
  ih srăng êbuh ti dliê êhŏng,
   arăng amâo srăng bi kƀĭn leh anăn dơr ih ôh.
  Kâo brei leh ih jing mnơ̆ng ƀơ̆ng
   kơ hlô dliê ti rŏng lăn leh anăn kơ čĭm čap hlăm adiê.
6 Hlăk anăn jih jang phung dôk hlăm čar Êjip srăng thâo kâo jing Yêhôwa. Kyuadah ih jing leh sa ƀĕ giê mbô kơ sang Israel; 7tơdah diñu djă ih hŏng kngan, ih joh leh anăn hiêk jih jang mra diñu; leh anăn tơdah diñu knang kơ ih, ih joh leh anăn brei kơiêng jih jang diñu dlưh.’ 8Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Nĕ anei, kâo srăng bi truh đao gưm kơ ih, leh anăn srăng bi rai phung mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng ih; 9leh anăn čar Êjip srăng jing anôk ênguôl leh anăn êhŏng. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.
 Kyuadah ih lač leh, “Êa krông jing dŏ kâo, kâo mjing gơ̆ leh,”
10kyuanăn nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng ih leh anăn hŏng hnoh êa ih, leh anăn kâo srăng brei čar Êjip jing êhŏng leh anăn ênguôl mơ̆ng ƀuôn Mikdôl truh kơ ƀuôn Siyen, tơl truh ti knông lăn čar Êthiôpi. 11Amâo srăng mâo mnuih găn tinăn ôh, kăn srăng mâo hlô mnơ̆ng găn tinăn rei; čar srăng jing ênguôl êjai pă pluh thŭn. 12Kâo srăng brei čar Êjip jing ênguôl ti krah lu boh čar jing ênguôl leh; leh anăn jih jang ƀuôn ñu srăng jing ênguôl êjai pă pluh thŭn, ti krah lu boh ƀuôn mkăn jing êhŏng leh. Kâo srăng bi bra phung Êjip ti krah phung găp djuê mnuih leh anăn suôt diñu ti krah lu boh čar mkăn.’
13Kyuadah snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Tloh pă pluh thŭn kâo srăng bi kƀĭn phung Êjip mơ̆ng phung ƀuôn sang ti krah phung anăn kâo suôt diñu leh; 14leh anăn kâo srăng lŏ brei klei jăk jĭn kơ čar Êjip, leh anăn lŏ atăt diñu wĭt kơ čar Patrôs, čar phŭn anôk diñu kbiă hriê; leh anăn tinăn diñu srăng jing sa boh ƀuôn ala mtao điêt. 15Ñu srăng jing điêt hĭn hlăm jih jang ƀuôn ala mtao, leh anăn amâo srăng lŏ mđĭ ñu pô ôh ti dlông phung găp djuê mnuih mkăn; leh anăn kâo srăng brei diñu jing awăt tơl diñu amâo lŏ kiă kriê phung găp djuê mnuih ôh. 16Sang Israel amâo srăng lŏ knang kơ diñu ôh, êjai lŏ hdơr klei wê diñu tơdah diñu knang kơ phung Êjip đru. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa Aê Diê.’ ”
17Hlăm thŭn tal dua pluh kjuh, mlan tal sa, ti hruê tal sa mlan anăn, Yêhôwa blŭ kơ kâo: 18“Ơ anak mnuih, Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn brei phung kahan ñu mă bruă suăi čiăng bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn Tir; jih jang boh kŏ jing kla leh, leh anăn jih jang mra lhuih leh; ƀiădah kăn djŏ ñu amâodah phung kahan ñu rei mâo mnơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Tir čiăng mưn bruă phung anăn ngă leh. 19Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Nĕ anei, kâo srăng brei čar Êjip kơ Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn; leh anăn ñu srăng mdiăng ba ngăn drăp gơ̆, plah mă jih jang mnơ̆ng hlăm gơ̆; mnơ̆ng anăn srăng jing klei mưn kơ phung kahan ñu. 20Kâo brei leh kơ ñu čar Êjip jing klei mưn ñu mă bruă leh, kyuadah diñu mă bruă leh kơ kâo,’ Yêhôwa Aê Diê lač.
21Ti hruê anăn kâo srăng brei sa ƀĕ ki čăt mơ̆ng sang Israel, leh anăn kâo srăng brei ih ha blŭ ti krah diñu. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.”