66

Ziouv Siemv Maanc Guoqv Nyei Zuiz

1Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Lungh se yie nyei weic,
   ndau se yie lorngx zaux nyei dorngx.
  Meih mbuo weic yie ceix nyei dinc oix hnangv haaix nor?
   Yie duqv hitv kuonx nyei dorngx oix yiem haaix?”
  2Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Naaiv deix yietc zungv se yie ganh nyei buoz zeix daaih maiv zeiz?
   Ninh mbuo yietc zungv ziouc cuotv daaih aqv.
  “Mv baac yie mangc nyei mienh se hnangv naaiv.
   Ninh nyiemc ganh zoux faix,
   zieqv duqv ninh se zoux dorngc nyei mienh.
   Weic yie gorngv nyei waac ninh sin zinx.
  3Mv baac haaix dauh longc ngongh ziec
   se hnangv daix mienh.
  Haaix dauh longc ba'gi yungh ziec
   se hnangv mborqv juv nyei jaang nauv.
  Haaix dauh fongc horc laangh ziqc
   se hnangv longc dungz nyei nziaamv fongc horc.
  Haaix dauh buov hung
   se hnangv ninh zaangc miuc-fangx.
  Naaiv nyungc mienh ginv ganh nyei jauv.
   Ninh mbuo nyei hnyouv a'hneiv zoux gamh nziev nyei sic.
  4Yie ziouc oix ginv zeqc naanc hoic ninh mbuo,
   bun ninh mbuo zuqc ninh mbuo gamh nziex nyei sic,
  weic zuqc yie heuc, maiv maaih yietc dauh dau.
   Yie gorngv waac, maiv maaih haaix dauh muangx.
  Ninh mbuo yiem yie nyei nza'hmien zoux orqv nyei sic,
   yaac ginv yie maiv a'hneiv nyei sic.”
  5Meih mbuo weic Ziouv nyei waac sin zinx nyei mienh aah!
   Muangx ninh nyei waac maah!
  “Meih mbuo nyei gorx-youz, dongh nzorng meih mbuo wuov deix
   yaac weic yie nyei mengh zunc meih mbuo cuotv mingh aengx gorngv,
  ‘Tov bun Ziouv duqv njang-laangc,
   yie mbuo ziouc duqv buatc meih nyei orn-lorqc.’
   Mv baac naaiv deix mienh oix zuqc baaic hmien.
  6Muangx maah! Maaih qiex coh coh nyei yiem zingh gu'nyuoz cuotv.
   Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv yaac cuotv mbui nyei qiex.
  Se Ziouv winh bun ninh nyei win-wangv nyei qiex mbui.
  7“Yie nyei cing-nzengc zingh se hnangv dauh m'sieqv dorn
  maiv gaengh mun, ninh yungz ndaangc.
   Maiv gaengh mun gu'nguaaz ninh yungz cuotv dauh dorn.
  8Haaix dauh haiz naaiv nyungc sic?
   Haaix dauh buatc jiex naaiv nyungc sic?
  Yietc norm guoqv yietc hnoi hnangv haih cuotv daaih fai?
   Yietc guoqv mienh nduqc dangh hnangv haih yungz cuotv seix fai?
  Weic zuqc ⟨Si^on⟩ yietv mun
   ninh yungz cuotv ninh nyei naamh nyouz mi'aqv.”
  9Ziouv gorngv, “Yie dorh ninh taux ndutv sin nyei ziangh hoc
   yaac maiv bun ninh yungz fai?
  Taux ziangh hoc yungz yie bun gu'nguaaz-mbuoqc ndipc fai?”
  Meih mbuo nyei Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv.
  10“Meih mbuo yietc zungv hnamv Ye^lu^saa^lem nyei mienh aah!
   Oix zuqc caux ninh njien-youh orn-lorqc.
  Meih mbuo nzauh nyiemv ninh nyei yietc zungv mienh,
   oix zuqc caux ninh gengh! orn-lorqc haic.
  11Meih mbuo duqv yiem ninh orn hnyouv nyei la'kuotv
   hopv nyorx beuv nzengc.
  Meih mbuo yaac a'hneiv ninh bungx-zuoqc nyei njang-laangc.”
12Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Yie oix bun baengh orn liouc jiex ninh hnangv ndaaih nor,
   bun maanc guoqv nyei zinh zoih hnangv ndoqv buangv mouh liouc daaih.
  Meih mbuo ziouc hnangv fu'jueiv hopv maa nyei nyorx, maaih maa hlorpv jienv,
   bun gu'nguaaz yiem ninh nyei camh zuih sou.
  13Hnangv maa orn ninh nyei fu'jueiv nyei hnyouv,
   yie yaac hnangv wuov nor orn meih mbuo nyei hnyouv.
   Meih mbuo yaac yiem Ye^lu^saa^lem duqv orn hnyouv.”
  14Meih mbuo mangc buatc, hnangv naaic meih mbuo ziouc a'hneiv.
   Meih mbuo ziouc henv yaac wangc siangx.
  Mienh ziouc zieqv duqv Ziouv nyei buoz tengx ninh nyei zuangx bou,
   mv baac ninh nyei ga'qiex baetv cuotv bun ninh nyei win-wangv.
  15Mangc maah! Ziouv oix yiem douz gu'nyuoz daaih,
   ninh mborqv jaax nyei cie yaac hnangv nziaaux-zunc.
  Ninh oix qiex jiez jienv daaih,
   bun ga'qiex baetv cuotv winh bun ninh mbuo,
   yaac longc douz-mbietc dingc ninh mbuo nyei zuiz.
  16Weic zuqc Ziouv oix longc douz caux ninh nyei nzuqc ndaauv
   siemv dingc maanc mienh nyei zuiz,
   ziouc maaih mienh camv nyei zuqc Ziouv daix daic.
 Ziouv gorngv,
17“Saax uix, fioux ganh cing-nzengc weic bieqc huingx gu'nyuoz, gan jienv yietc dauh mienh nyei nqa'haav nqaang mingh, se gan nyanc dungz-orv caux naauz caux ziex nyungc gamh nziev haic nyei ga'naaiv wuov deix, ziouc lomh nzoih taux ninh mbuo setv mueiz nyei hnoi.
18“Yie hiuv duqv ninh mbuo zoux nyei caux yiem hnyouv hnamv nyei, yie ziouc daaih siou zunv maanc guoqv maanc fingx mienh, ninh mbuo ziouc daaih buatc yie nyei njang-laangc.
19“Yie oix zorqv norm jangx-hoc an ninh mbuo nyei mbu'ndongx. Yie yaac oix paaiv deix biaux cuotv maengc nyei mienh mingh taux ziex fingx, se mingh taux Taansitv, Li^mbie, Li^ndie (Maaih mengh dauh haih buonv juang-zinx nyei mienh), yaac taux Tu^mban caux Yaawaan, zungv mingh taux maiv maaih mienh haiz jiex yie nyei mengh fai buatc jiex yie nyei njang-laangc wuov deix go haic nyei koiv-nzou. Ninh mbuo ziouc zunh yie nyei njang-laangc yiem maanc guoqv mbu'ndongx. 20Ninh mbuo ziouc dorh meih mbuo nyei yietc zungv gorx-youz yiem maanc guoqv daaih taux Ye^lu^saa^lem, meih nyei cing-nzengc mbong, weic fongc horc bun Ziouv. Ninh mbuo ziouc geh maaz, geh maaz-cie, ngongh cie, lorh caux lorh torh.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. “Ninh mbuo oix dorh ninh mbuo hnangv I^saa^laa^en Mienh longc cing-nzengc nyei jaa-sic dapv fongc horc ziec nyei laangh ziqc dorh taux zaangc Ziouv nyei biauv.” 21Ziouv gorngv, “Yie yaac oix yiem ninh mbuo mbu'ndongx ginv deix zoux sai mienh caux Lewi Mienh.”
22Ziouv gorngv, “Yie oix zeix nyei siang-lungh siang-ndau hnangv haaix nor yietc liuz yiem yie nyei nza'hmien, meih mbuo nyei zeiv-fun caux meih mbuo nyei mbuox yaac oix hnangv wuov nor yietc liuz yiem.” 23Ziouv gorngv, “Mouz norm hlaax nyei saeng-yietv hnoi caux norm-norm ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ maanc mienh oix daaih yiem yie nyei nza'hmien gueic njiec baaix yie. 24Ninh mbuo oix cuotv mingh mangc ngaengc yie wuov deix mienh nyei sei. Nyanc ninh mbuo nyei sei wuov deix gaeng-mau yietc liuz maiv daic. Buov ninh mbuo nyei douz yietc liuz yaac maiv daic. Ninh mbuo ziouc benx lungh ndiev mienh gamh nziev haic nyei ga'naaiv.”