14

Tơlơi Pơkăh Pơpha Guai Lŏn Gah Yŭ̱ Kơ Krong Yurdan

1Anai yơh jing hơdôm anih lŏn kŏng ngăn ƀing Israel mă tŭ amăng anih lŏn Kanaan gah yŭ̱ kơ krong Yurdan, jing anih lŏn khua ngă yang Eleazar, Yôsua ană đah rơkơi Nun laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ ƀing djuai amăng ƀing kơnung djuai Israel pơpha brơi kơ ƀing kơnung djuai aka hơmâo anih lŏn ôh. 2Hăng tơlơi ngă čram yơh ƀing gơñu pơpha brơi anih lŏn anŭn kơ duapăn laih anŭn sămkrah kơnung djuai anŭn, tui hăng Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh kiăng kơ ngă. 3Tơdang Môseh pơpha brơi anih lŏn kŏng ngăn gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan, ñu ƀu pơpha brơi anih lŏn pă ôh kơ ƀing djuai kơnung djuai Lêwi. Ñu pơpha brơi kơ dua laih anŭn sămkrah kơnung djuai adih, 4yuakơ kơnung djuai Yôsêp jing hĭ dua kơnung djuai, anŭn jing Manasseh hăng Ephraim. Ƀing djuai Lêwi ƀu mă tŭ guai lŏn pă ôh kơ gơñu pô, samơ̆ ƀing gơñu kơnơ̆ng mă tŭ plei pla kiăng kơ dŏ hơdip đôč yơh, wơ̆t hăng khul đang hơma kơ khul rơmô triu bơbe gơñu mơ̆n. 5Tui hăng Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh, tui anŭn yơh ƀing Israel hơmâo pơpha hĭ laih anih lŏn anŭn.

Tơlơi Pơpha Brơi Anih Hebrôn Kơ Sang Anŏ Kaleb

6Tơdang ƀing Israel dŏ ƀơi anih Gilgal, ƀing djuai mơ̆ng kơnung djuai Yudah nao pơ Yôsua. Hơmâo sa čô amăng ƀing gơñu jing Kaleb ană đah rơkơi Yephunneh, kơnung djuai Keniz, pơhiăp hăng Yôsua tui anai, “Ih thâo krăn hơdôm tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp laih hăng Môseh jing ding kơna Ñu kơ tơlơi dua ta tơdang ƀing ta dŏ ƀơi anih Kadês-Barnêa. 7Hlak anŭn, kâo hơmâo pă̱pluh thŭn laih tơdang Môseh, ding kơna Yahweh, pơkiaŏ kâo mơ̆ng anih Kadês-Barnêa nao kiăng kơ ep kơsem anih lŏn anai. Laih anŭn tơdang kâo wơ̆t glaĭ, kâo hơmâo ră ruai glaĭ tơpă sĭt laih hăng ñu. 8Hlak anŭn, ăt hơmâo mơ̆n ƀing ayŏng adơi ta nao hăng kâo, samơ̆ ƀing gơñu ngă brơi kơ pran jua ƀing ană plei ta hơtah hơtai huĭ bra̱l yơh. Kơđai glaĭ, kâo đaŏ kơnang kơ Yahweh Ơi Adai kâo hăng abih pran jua yơh. 9Tui anŭn, amăng hrơi anŭn yơh Môseh ƀuăn rơ̆ng hăng kâo tui anai, ‘Anih lŏn pă tơkai ih hơmâo juă truh laih, amăng anih lŏn anŭn yơh či jing anih lŏn kŏng ngăn kơ ih laih anŭn kơ ƀing ană tơčô ih hlŏng lar yơh, yuakơ ih hơmâo đuaĭ tui laih Yahweh Ơi Adai ta hăng abih pran jua.’
10“Samơ̆, lăng bĕ ră anai, tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih, Ñu hơmâo djă̱ pioh tơlơi hơdip kâo truh kơ pă̱pluh-rơma thŭn anai laih čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi Ñu pơhiăp laih tơlơi anŭn hăng Môseh. Anŭn jing tơdang ƀing Israel hlak rơbat hyu amăng tơdron ha̱r. Tui anŭn yơh ră anai, kâo tha sapănpluh-rơma thŭn laih! 11Samơ̆ ră anai kâo ăt dŏ kơjăp kơtang hrup hăng ƀơi hrơi tơdang Môseh pơkiaŏ kâo nao ep kơsem. Hrơi anai kâo ăt dŏ rơjăng kơtang kiăng kơ mă bruă laih anŭn nao pơblah hrup hăng hrơi kâo dưi ngă hlâo adih mơ̆n. 12Tui anŭn yơh ră anai, rơkâo kơ ih pơpha brơi kơ kâo bĕ anih lŏn amăng tring bŏl čư̆ anŭn, jing anih Yahweh ƀuăn brơi laih kơ kâo ƀơi hrơi hlâo adih. Laih anŭn dơ̆ng, ih pô ăt hơmư̆ laih mơ̆n kơ tơlơi ƀing djuai mơnuih Anak prŏng glông hlak dŏ amăng tring anŭn, jing amăng khul plei pla kơđông kơjăp prŏng gơñu, samơ̆ kâo či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu hăng mă tŭ anih lŏn gơñu yuakơ Yahweh či djru kâo tui hăng tơlơi Ñu pơhiăp laih yơh.”
13Giŏng anŭn, Yôsua bơni hiam kơ Kaleb laih anŭn pơpha brơi kơ gơ̆ plei pơnăng Hebrôn jing anih lŏn kŏng ngăn gơ̆. 14Čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn yơh, plei Hebrôn anŭn lŏm kơ Kaleb ană Yephunneh djuai Keniz, yuakơ ñu đaŏ kơnang laih kơ Yahweh Ơi Adai ƀing Israel hăng abih pran jua. 15Hlâo kơ anŭn, arăng pơanăn plei Hebrôn anŭn jing plei Kiryat-Arba tui hăng anăn Arƀa yơh, jing pô khĭn kơtang biă mă amăng ƀing djuai Anak prŏng glông.
 Giŏng anŭn, anih lŏn anai pơdơi hĭ mơ̆ng tơlơi pơblah yơh.