2

Yôsua Pơkiaŏ Ƀing Kơnuă Mŭt Nao Amăng Plei Pơnăng Yerêhô

1Giŏng anŭn, Yôsua, jing ană Nun, pơkiaŏ hơgŏm dua čô kơnuă mơ̆ng anih jưh Sittim laih anŭn pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, “Nao ep kơsem bĕ anih lŏn gah yŭ̱ krong Yurdan anŭn, boh nik ñu plei pơnăng Yerêhô yơh.” Tui anŭn, ƀing gơñu mŭt nao amăng plei anŭn laih anŭn nao đŏm mlam amăng sang sa čô đah kơmơi rĭh răm anăn ñu HʼRahab.
2Pơtao plei pơnăng Yerêhô hơmư̆ arăng laĭ pơthâo hăng ñu tui anai, “Anai nê, hơmâo đơđa ƀing Israel mŭt rai tơdang mlam pơ plei anai kiăng kơ ep kơsem anih lŏn ta anai.” 3Tui anŭn, ñu pơkiaŏ arăng nao laĭ kơ HʼRahab tui anai, “Brơi kơ ih ba tơbiă bĕ ƀing đah rơkơi hơmâo mŭt rai laih amăng sang ih, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing kơnuă rai kiăng kơ ep kơsem abih anih lŏn ta anai!”
4Samơ̆ hlâo kơ anŭn, HʼRahab hơmâo pơdŏp hĭ laih dua čô kơnuă anŭn. Tui anŭn, ñu laĭ glaĭ tui anai, “Sĭt yơh, hơmâo mơnuih rai pơ sang kâo, samơ̆ kâo ƀu thâo ôh mơ̆ng pă ƀing gơñu rai. 5Laih anŭn tơdang hơhuñ hlâo kơ arăng krư̆ hĭ amăng ja̱ng, ƀing gơñu tơbiă đuaĭ hĭ laih. Kâo ƀu thâo ôh pơpă anih ƀing gơñu nao. Tañ kiaŏ tui ƀing gơñu bĕ, sĭt ƀing gih či dưi kiaŏ hơma̱o ƀing gơñu yơh.” 6Samơ̆ hlâo kơ anŭn, HʼRahab hơmâo pơdŏp hĭ laih ƀing dua čô kơnuă anŭn pơ anih gah ngŏ bơbŭng sang gah yŭ kơ khul phŭn bơnga hơmlơi, jing gơnam ñu pioh laih pơ anih anŭn kiăng kơ krô. 7Tui anŭn, ƀing tơhan pơtao anŭn tơbiă mơ̆ng plei kiaŏ tui ƀing kơnuă anŭn, laih anŭn arăng krư̆ glaĭ hĭ amăng ja̱ng plei mơtam yơh. Ƀing tơhan anŭn kiaŏ tui hơduah sem ƀing kơnuă ƀing Israel anŭn ƀơi jơlan nao truh pơ khul anih ia đêl kiăng kơ găn krong Yurdan yơh.
8Hlâo kơ ƀing kơnuă pơdơi mlam, HʼRahab đĭ nao pơ bơbŭng sang, 9laih anŭn laĭ hăng ƀing kơnuă anŭn tui anai, “Kâo thâo sĭt Yahweh hơmâo jao brơi laih anih lŏn anai kơ ƀing gih, jing ƀing Israel. Tui anŭn yơh, abih bang ƀing ană plei amăng anih lŏn anai hơtah hơtai huĭ bra̱l kơ ƀing gih biă mă. 10Ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih hiư̆m tơlơi Yahweh pơthu hĭ rơsĭ Mriah ƀơi anăp gih tơdang ƀing gih tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip. Ƀing gơmơi ăt hơmư̆ mơ̆n hiư̆m tơlơi ƀing gih pơrai hĭ laih pơtao Sihôn hăng pơtao Ôg, jing dua čô pơtao ƀing Amôr dŏ pơ gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan. 11Tơdang ƀing gơmơi hơmư̆ kơ hơdôm tơlơi anŭn, jua pơmĭn gơmơi rŭng răng mơtam laih anŭn tơlơi khĭn gơmơi rơngiă hĭ laih yơh yuakơ ƀing gih. Ƀing gơmơi thâo sĭt Yahweh Ơi Adai gih yơh jing Ơi Adai amăng adai gah ngŏ adih laih anŭn ƀơi lŏn tơnah anai. 12Tui anŭn yơh ră anai, rơkâo kơ dua gih ƀuăn rơ̆ng hăng kâo bĕ amăng anăn Yahweh, ƀing gih či ngă hiam klă hăng sang anŏ kâo kar hăng kâo hơmâo ngă hiam klă laih kơ ƀing gih, laih anŭn brơi bĕ kơ kâo gru kơnăl kiăng kơ kâo dưi đaŏ kơ tơlơi ƀing gih ƀuăn. 13Ƀuăn rơ̆ng bĕ hăng kâo kơ tơlơi ƀing gih či brơi amĭ ama kâo, ƀing ayŏng amai adơi kâo wơ̆t hăng abih bang sang anŏ lŏm kơ ƀing gơñu mơ̆n dưi hơdip!”
14Dua čô kơnuă anŭn ƀuăn rơ̆ng hăng gơ̆ tui anai, “Ƀing gơmơi jao brơi tơlơi hơdip gơmơi yơh jing gru kơnăl kơ ih. Ƀing gơmơi či ngă tui hơdôm tơlơi ƀing gơmơi ƀuăn anai yơh! Tơdah ih ƀu ră pơthâo kơ hlơi pô ôh bruă ƀing gơmơi hlak dŏ ngă anai, ƀing gơmơi ƀuăn či tŏng ten ngă hiam klă kơ ih yơh tơdang Yahweh jao brơi laih anih lŏn anai kơ ƀing gơmơi.”
15Giŏng anŭn, HʼRahab brơi kơ ƀing kơnuă anŭn trŭn hăng hrĕ mơ̆ng amăng phă̱ yơh yuakơ sang ñu dŏ anŭn jing črăn pơti̱r hăng pơnăng plei. 16Laih anŭn HʼRahab pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, “Đuaĭ nao bĕ pơ tring bŏl čư̆ huĭdah ƀing tơhan pơtao či hơduah ƀuh ƀing gih yơh. Dŏ kơdŏp bĕ gih pô pơ anih anŭn amăng klâo hrơi tơl ƀing gơñu wơ̆t glaĭ hĭ. Tơdơi kơ anŭn, ƀing gih dưi glaĭ ƀơi jơlan gih pô yơh.”
17Ƀing kơnuă anŭn laĭ kơ gơ̆, “Ƀing gơmơi či djă̱ pioh hơdôm tơlơi ƀuăn ih hơduah tơña kiăng kơ ƀing gơmơi ƀuăn. Samơ̆ ƀing gơmơi či klaih hĭ mơ̆ng tơlơi ƀuăn anŭn yơh 18tơdah ih ƀu ngă tui ôh tơlơi pơtă anai: Tơdang ƀing gơmơi wang blah anih lŏn gih anai, akă bĕ hrĕ mriah anai ƀơi amăng phă̱ jing anih ih jĕ či brơi kơ ƀing gơmơi trŭn anŭn. Iâu rai bĕ ƀing amĭ ama ih, ayŏng adơi ih wơ̆t hăng abih bang sang anŏ ama ih kiăng kơ pơƀut glaĭ amăng sang ih anai. 19Tơdah hlơi pô tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng sang anai, tơlơi djai ñu či lê̆ ƀơi ñu pô yơh. Ƀing gơmơi ƀu či grơ̆ng glăm ôh kơ tơlơi anŭn, samơ̆ tơdah hơmâo tơlơi truh sat kơ hlơi pô dŏ amăng sang anai, ƀing gơmơi yơh či grơ̆ng glăm brơi kơ tơlơi truh anŭn. 20Samơ̆ kơđai glaĭ, tơdah ih ruai pơthâo hăng arăng hơget bruă ƀing gơmơi hlak ngă anai, sĭt ƀing gơmơi či rơngai hĭ yơh mơ̆ng tơlơi ƀuăn rơ̆ng gơmơi, jing tơlơi ih hơduah tơña kiăng kơ ƀing gơmơi ƀuăn anai.”
21HʼRahab laĭ glaĭ tui anai, “Kâo tŭ ư yơh; brơi tơlơi anŭn dưi jing tui hăng tơlơi ƀing gih hơmâo ƀuăn laih.” Tui anŭn, ñu brơi ƀing kơnuă anŭn nao yơh. Tơdang ƀing gơ̆ đuaĭ hĭ laih, HʼRahab akă hrĕ mriah ƀơi amăng phă̱ anŭn.
22Ƀing kơnuă anŭn đuaĭ nao pơ tring bŏl čư̆ laih anŭn dŏ kơdŏp pơ anŭn klâo hrơi, tơl ƀing tơhan pơtao wơ̆t glaĭ pơ plei Yerêhô yơh yuakơ ƀing gơñu hơduah ƀing kơnuă anŭn amăng djŏp anih ƀu thâo ƀuh ôh. 23Giŏng anŭn, dua čô kơnuă anŭn tơbiă mơ̆ng tring bŏl čư̆, jing anih ƀing gơñu dŏ kơdŏp anŭn, găn ia krong laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ Yôsua yơh. Ƀing gơñu nao pơ Yôsua, jing ană Nun anŭn, laih anŭn ră ruai glaĭ abih bang tơlơi hơmâo truh laih kơ ƀing gơñu yơh. 24Ƀing gơñu ră ruai tui anai, “Ƀing gơmơi thâo sĭt Yahweh hơmâo jao brơi laih kơ ƀing ta abih bang anih lŏn anai. Abih bang mơnuih amăng anih lŏn anŭn hơtah hơtai huĭ bra̱l kơ ƀing ta biă mă yơh.”