11

Yôsua Blah Dưi Hĭ Kơ Pơtao Yabin Wơ̆t Hăng Ƀing Gŏp Djru Ñu

1Tơdang Yabin pơtao plei Hazôr hơmư̆ kơ tơlơi ƀing Israel dưi hĭ anŭn, ñu mơit tơlơi laĭ pơthâo kơ ƀing pơtao gah dư̱r kiăng rơkâo kơ ƀing gơñu rai djru kơsung blah ƀing Israel. Ñu mơit tơlơi pơthâo anŭn kơ Yôbab pơtao plei pơnăng Madôn, kơ plei pơnăng Simrôn hăng plei pơnăng Aksap, 2laih anŭn kơ ƀing pơtao dŏ amăng anih lŏn gah dư̱r jing amăng tring bŏl čư̆, amăng anih gah yŭ̱ kơ tơkai bŏl čư̆ anŭn, laih anŭn amăng anih lŏn kơ plei pơnăng Dôr jĕ ia rơsĭ prŏng, laih anŭn amăng dơnung Arabah gah thu̱ng kơ dơnao Kinneret. 3Ñu ăt mơit tơlơi laĭ pơthâo ñu kơ ƀing ataih hloh gah dư̱r mơ̆n, jing ƀing Kanaan ƀơi dua gah krong Yurdan, ƀing Amôr, ƀing Hit, ƀing Periz laih anŭn ƀing Yebus amăng anih tring bŏl čư̆ wơ̆t hăng ƀing Hiwi hơdip ƀơi jĕ tơkai čư̆ Hermôn amăng anih dơnung Mizpah yơh. 4Tui anŭn, ƀing pơtao anŭn rai pơƀut hrŏm hăng abih bang ƀing ling tơhan gơñu wơ̆t hăng khul aseh laih anŭn khul rơdêh aseh mơ̆n, jing sa grup ling tơhan lu biă mă hrup hăng čuah ƀơi ha̱ng ia rơsĭ yơh. 5Abih bang ƀing pơtao anŭn pơgop hrŏm ƀing ling tơhan gơñu laih anŭn rai pơdơ̆ng đĭ anih jưh hrŏm hơbĭt ƀơi khul hơnŏh ia Mêrôm kiăng blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel.
6Tơdơi kơ anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Yôsua tui anai, “Anăm huĭ hyưt kơ ƀing gơñu ôh. Hrơi pơgi hlâo kơ mông anai yơh, Kâo či pơdjai hĭ abih bang ƀing gơñu brơi kơ ƀing Israel. Ƀing gih khŏm pơrơwen hĭ khul aseh gơñu laih anŭn čuh pơrai hĭ rơdêh aseh gơñu yơh.”
7Tui anŭn, Yôsua hrŏm hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu nao kơsung blah blĭp blăp ƀơi ƀing rŏh ayăt anŭn ƀơi hơnŏh ia Mêrôm. 8Yahweh jao hĭ ƀing rŏh ayăt anŭn kơ ƀing Israel, jing ƀing kơsung blah gơñu laih anŭn kiaŏ blah gơñu hlŏng truh pơ gah dư̱r jing truh pơ anih Misrephôt-Mayim laih anŭn plei pơnăng Sidôn, laih anŭn truh pơ gah ngŏ̱ jing dơnung Mizpah. Tơlơi pơblah ăt dŏ nanao tơl ƀu hơmâo ƀing rŏh ayăt pă ôh dŏ hơdip. 9Yôsua pơrai hĭ ƀing gơñu tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih tui anai: Ñu pơrơwen hĭ khul aseh gơñu laih anŭn čuh pơrai hĭ khul rơdêh aseh gơñu yơh.
10Hlak anŭn, Yôsua ăt wơ̆t glaĭ blah mă plei pơnăng Hazôr mơ̆n laih anŭn pơdjai hĭ pơtao plei anŭn hăng đao. Amăng rơnŭk anŭn, ƀing plei Hazôr yơh jing plei ba akŏ kơ abih bang plei pơnăng amăng ƀing gŏp djru anŭn. 11Ƀing Israel pơdjai hĭ abih bang mơnuih amăng plei anŭn. Ƀing gơñu pơrai hĭ ƀing rŏh anŭn abih hlo̱m, ƀu pioh ƀing mơnuih pă ôh dŏ hơdip laih anŭn čuh pơrai hĭ plei anŭn yơh.
12Yôsua blah mă hĭ abih bang plei prŏng hơmâo pơtao anŭn laih anŭn pơdjai hĭ ƀing pơtao gơñu hăng đao. Ñu pơrai hĭ ƀing gơñu abih hlo̱m yơh, kar hăng tơlơi Môseh, ding kơna Yahweh, hơmâo pơđar laih. 13Ƀing Israel ƀu čuh pơrai hĭ ôh plei pă hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih ƀơi lu tal atur hơđăp, samơ̆ kơnơ̆ng kơ plei pơnăng Hazôr đôč yơh jing plei Yôsua čuh pơrai hĭ laih. 14Ƀing Israel mă tŭ kơ gơñu pô abih bang gơnam sua mă laih anŭn hlô mơnơ̆ng rong mơ̆ng khul plei pla anŭn, samơ̆ ƀing gơñu pơdjai hĭ abih bang mơnuih pơ plei pla anŭn hăng đao gưm tơl ƀing gơñu pơrai hĭ ƀing rŏh anŭn abih hlo̱m yơh; ƀing gơñu ƀu pioh ƀing mơnuih pă dŏ hơdip ôh. 15Môseh hơmâo pơđar laih kơ Yôsua tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ ñu, tui anŭn Yôsua gưt tui hơdôm tơlơi pơđar anŭn yơh. Ñu ngă pơgiŏng hĭ abih bang tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh, jing ding kơna Yahweh.

Guai Lŏn Yôsua Hơmâo Mă

16Tui anŭn, Yôsua blah mă abih bang anih lŏn anŭn yơh. Amăng dua wơ̆t pơblah anŭn ñu hơmâo mă laih tring bŏl čư̆ pơ gah thu̱ng hăng gah dư̱r, laih anŭn anih gah yŭ̱ kơ tơkai bŏl čư̆ anŭn. Ñu ăt mă tring lŏm kơ plei pơnăng Gôsen, abih bang khul anih lŏn thu krô gah thu̱ng kơ anŭn, laih anŭn abih dơnung Arabah yơh. 17Guai lŏn gơñu čơdơ̆ng mơ̆ng čư̆ Halak, jing čư̆ anăp nao pơ anih tring Seir gah thu̱ng, hlŏng truh pơ anih Baal-Gad amăng dơnung anih lŏn Lebanôn gah dư̱r, jing anih jĕ tơkai čư̆ Hermôn. Yôsua dưi hĭ kơ abih bang ƀing pơtao amăng anih lŏn anŭn laih anŭn pơdjai hĭ ƀing gơñu, 18samơ̆ Yôsua nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu sui biă mă yơh. 19Ƀu hơmâo plei pă ôh pơjing tơlơi pơtŭ ư hăng ƀing Israel; kơnơ̆ng ƀing Hiwi jing ƀing dŏ amăng plei pơnăng Gibôn đôč yơh pơjing hĭ tơlơi pơtŭ ư hăng ƀing gơñu. Tui anŭn, abih bang plei pla pơkŏn, ƀing Israel le̱ng kơ blah mă hĭ soh sel yơh. 20Yahweh pô yơh hơmâo pơkhăng hĭ laih pran jua gơñu kiăng kơ pơblah hăng ƀing Israel, tui anŭn ƀing Israel pơrai hĭ ƀing gơñu abih hlo̱m. Tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh, ƀing Israel ƀu pap mơñai brơi kơ ƀing gơñu ôh.
21Hlak anŭn mơ̆n, Yôsua nao pơrai hĭ ƀing kơnung djuai prŏng glông, jing ƀing Anak amăng tring bŏl čư̆ amăng khul plei pơnăng Hebrôn, Debir, Anab laih anŭn amăng abih bang anih tring bŏl čư̆ Yudah gah thu̱ng laih anŭn Israel gah dư̱r yơh. Yôsua pơrai hĭ ƀing gơñu abih hlo̱m wơ̆t hăng khul plei pla gơñu mơ̆n. 22Ƀu hơmâo ôh sa čô djuai Anak dŏ hơdip amăng guai lŏn ƀing Israel, samơ̆ kơnơ̆ng dŏ glaĭ ƀiă đôč amăng khul plei pơnăng Gaza, Gat laih anŭn Asdôd yơh.
23Tui anŭn, Yôsua blah mă hĭ abih bang anih lŏn Kanaan anŭn tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh. Giŏng anŭn, Yôsua ăt pơpha brơi anih lŏn anŭn kơ ƀing Israel mơ̆n jing gơnam kŏng ngăn kơ gơñu pô tui hăng rĭm kơnung djuai yơh.
 Tui anŭn, ƀing ană plei Israel pơdơi hĭ mơ̆ng tơlơi pơblah yơh.