14

Ană Triu Laih Anŭn Ƀing Sa-Rơtuh Pă̱pluh-Pă̱-Rơbâo

1Giŏng anŭn, kâo lăng hăng ƀuh Ană Triu dŏ dơ̆ng ƀơi čư̆ Ziôn. Hrŏm hăng Ñu hơmâo sa-rơtuh pă̱pluh-pă̱-rơbâo čô mơnuih, jing ƀing hơmâo anăn Ană Triu anŭn wơ̆t hăng anăn Ama Ñu mơ̆n arăng čih ƀơi athơi gơñu. 2Laih anŭn kâo hơmư̆ hiăp mơ̆ng adai adih mơñi kraih kar hăng ia drai prŏng biă mă laih anŭn kar hăng dơnai grŏm đăh yơh. Dơnai kâo hơmư̆ anŭn jing kar hăng dơnai ƀing pĕ go̱ng trưng pĕ khul go̱ng trưng gơñu pô yơh. 3Ƀing mơnuih anŭn adoh sa tơlơi adoh phrâo gah anăp kơ grê pơtao laih anŭn gah anăp kơ pă̱ čô djuai hơdip wơ̆t hăng ƀing kŏng tha mơ̆n. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi hrăm tơlơi adoh gơñu anŭn rơngiao kơ ƀing sa-rơtuh pă̱pluh-pă̱-rơbâo yơh dưi, jing ƀing hơmâo tŭ song mă laih mơ̆ng lŏn tơnah. 4Anŭn jing ƀing ƀu hơmâo pơgrĭ hĭ ôh gơñu pô hăng ƀing đah kơmơi, yuakơ ƀing gơñu răk pioh laih gơñu pô rơgoh jơngeh. Ƀing gơñu đuaĭ tui Ană Triu anŭn pơ anih pă Ñu nao yơh. Ƀing gơñu hơmâo tŭ arăng song mă laih mơ̆ng ƀing mơnuih mơnam kiăng kơ jing ƀing mơnuih kar hăng boh čroh blung hlâo arăng pioh pơyơr kơ Ơi Adai laih anŭn kơ Ană Triu. 5Ƀing gơñu ƀu pơhiăp ƀlŏr ôh laih anŭn arăng ƀu dưi ƀuăh kơ ƀing gơñu ôh.

Klâo Čô Ling Jang Hiam

6Giŏng anŭn, kâo ƀuh sa čô ling jang hiam pơkŏn dơ̆ng hlak pŏr amăng anih kuăl hŏng adai. Ñu hơmâo tơlơi pơthâo hiam hlŏng lar kiăng kơ pơhaih kơ hlơi pô dŏ hơdip ƀơi lŏn tơnah, anŭn jing kơ rĭm lŏn čar, kơnung djuai, tơlơi pơhiăp laih anŭn kơ rĭm ană plei. 7Ñu pơhiăp kraih tui anai, “Huĭ pơpŭ bĕ kơ Ơi Adai laih anŭn pơư pơang bĕ kơ Ñu, yuakơ hrơi mông Ñu či phat kơđi hơmâo truh laih yơh. Kơkuh pơpŭ bĕ kơ Ñu jing Pô hrih pơjing kơ adai rơngit, lŏn tơnah, ia rơsĭ laih anŭn khul ia bluh!”
8Pô ling jang hiam tal dua pŏr tui ling jang tal sa laih anŭn laĭ tui anai, “Răm rai yơh! Răm rai yơh plei prŏng Babilon, jing plei yom pơphan anŭn, laih anŭn ăt jing plei ngă kơ abih bang lŏn čar pơkŏn mơñum ia tơpai măt kơtang kơ tơlơi pyu pơde ñu yơh.”
9Ling jang hiam tal klâo pŏr tui gah rŏng dua čô ling jang hiam anŭn laih anŭn pơhiăp kraih tui anai, “Hlơi pô kơkuh pơpŭ kơ hlô anŭn wơ̆t hăng rup trah hlô anŭn, hăng tŭ mă gru pơthâo ƀơi athơi ƀôdah ƀơi tơngan ñu, 10ñu anŭn ăt či mơñum ia tơpai Ơi Adai hil mơ̆n, jing tơlơi Ơi Adai hơmâo tuh bă laih kơčŏk tơpai hil nač kơtang Ñu. Ñu anŭn či tŭ tơnap tap biă mă amăng apui kơsum hlak dŏ ƀơ̆ng ƀơi anăp ling jang rơgoh hiam klă laih anŭn ƀơi anăp Ană Triu yơh. 11Laih anŭn asăp apui anih pơruă pơtơnap anŭn ayŭh đĭ nanao hlŏng lar yơh. Tơlơi pơruă anŭn ƀu pơdơi ôh wơ̆t hrơi hăng mlam kơ ƀing hlơi pô kơkuh pơpŭ kơ hlô wơ̆t hăng rup trah ñu laih anŭn kơ ƀing hlơi pô tŭ mă laih gru pơthâo kơ anăn hlô anŭn yơh.” 12Tơlơi anŭn iâu mơthưr kơ tơlơi gir run ƀing đaŏ, jing ƀing tui gưt hơdôm tơlơi pơđar Ơi Adai laih anŭn ăt dŏ tŏng ten hăng Yang Yêsu.
13Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ sa dơnai pơhiăp mơ̆ng adai adih tui anai, “Čih bĕ tơlơi anai: Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing djai jing ƀing djai laih amăng tơlơi đaŏ kơnang kơ Khua Yang čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai truh pơanăp.”
 Yang Bơngăt laĭ tui anai, “Sĭt yơh, ƀing gơñu či pơdơi mơ̆ng bruă mơnuă gơñu, yuakơ boh tŭ yua mơ̆ng bruă mơnuă gơñu či nao hrŏm hăng ƀing gơñu yơh.”

Bơyan Hơpuă Lŏn Tơnah

14Kâo lăng laih anŭn ƀơi anăp kâo hơmâo sa ƀut hiăng kô̱̆ pơ adai adih. Ƀơi hiăng anŭn hơmâo sa čô dŏ be̱r “kar hăng ană mơnuih” hăng sa boh đoăn pơtao mah ƀơi akŏ ñu laih anŭn sa ƀĕ mơnêk tơma ƀơi tơngan ñu. 15Hơmâo sa čô ling jang hiam pơkŏn dơ̆ng tơbiă mơ̆ng sang yang laih anŭn iâu kraih kơ pô dŏ be̱r ƀơi kơthul hiăng tui anai, “Mă bĕ mơnêk ih laih anŭn yuă bĕ, yuakơ hrơi mông kiăng kơ yuă hơmâo truh laih, yuakơ bơyan hơpuă ƀơi lŏn tơnah jing tơsă laih.” 16Tui anŭn, pô arăng brơi dŏ be̱r ƀơi kơthul hiăng nao yơr mơnêk ñu ƀơi lŏn tơnah laih anŭn hơpuă abih pơdai lŏn tơnah yơh.
17Laih anŭn kâo ƀuh sa čô ling jang hiam pơkŏn dơ̆ng tơbiă mơ̆ng sang yang amăng adai adih laih anŭn ñu ăt hơmâo sa ƀĕ mơnêk tơma mơ̆n. 18Giŏng anŭn, sa čô ling jang hiam pơkŏn dơ̆ng, jing pô hơmâo tơlơi dưi kơ apui, tơbiă rai mơ̆ng kơnưl ngă yang laih anŭn iâu kraih kơ pô ling jang hơmâo mơnêk tơma anŭn tui anai, “Mă bĕ mơnêk tơma ih laih anŭn pơƀut glaĭ bĕ khul boh kơƀâo mơ̆ng đang boh kơƀâo ƀơi lŏn tơnah, yuakơ khul boh kơƀâo anŭn tơsă laih!” 19Pô ling jang hiam anŭn glŏm trŭn mơnêk ñu ƀơi lŏn tơnah, pơƀut glaĭ khul boh kơƀâo laih anŭn glŏm trŭn anih juă dje̱t tơpai prŏng, jing tơlơi hil Ơi Adai yơh. 20Arăng juă jơlit khul boh kơƀâo anŭn amăng anih juă dje̱t gah rơngiao kơ plei prŏng Yerusalaim. Drah rô tơbiă mơ̆ng anih juă anŭn lip đĭ glông dơ̆ rơma juă laih anŭn rô ataih truh pơ sa-rơbâo năm-rơtuh stadia yơh.