21

Plei Yerusalaim Phrâo

1Giŏng anŭn, kâo ƀuh adai phrâo hăng lŏn tơnah phrâo, yuakơ adai hăng lŏn tơnah hlâo adih rơngiă hĭ thĕng laih anŭn ƀu ƀuh ia rơsĭ dơ̆ng tah. 2Kâo ƀuh Plei Prŏng Rơgoh Hiam, jing plei Yerusalaim phrâo, trŭn rai mơ̆ng adai yua mơ̆ng Ơi Adai, prap rơmet hăng prap pre hiam kar hăng neh hơđŭ pơhrôp kiăng kơ nao bưp rơkơi gơ̆ yơh. 3Laih anŭn kâo hơmư̆ sa hiăp kraih mơ̆ng grê pơtao pơhiăp tui anai, “Ră anai anih dŏ Ơi Adai jing dŏ hrŏm mơnuih mơnam laih anŭn Ñu či dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu yơh. Ƀing gơñu či jing ƀing ană plei Ñu laih anŭn Ơi Adai pô yơh či dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu hăng jing Ơi Adai gơñu yơh. 4Ñu či sut lui hĭ abih ia mơta mơ̆ng mơta gơñu. Ƀu či hơmâo dơ̆ng tah tơlơi djai brŭ, tơlơi hơning rơngot, tơlơi čŏk hia ƀôdah tơlơi ruă nuă, yuakơ hơdôm tơlơi mơnơ̆ng hơđăp hơmâo rơgao hĭ laih.”
5Giŏng anŭn, Pô dŏ be̱r ƀơi grê pơtao anŭn laĭ tui anai, “Kâo pơjing abih bang tơlơi mơnơ̆ng jing phrâo!” Laih anŭn Ñu pơđar kơ kâo tui anai, “Čih pioh bĕ tơlơi anŭn yuakơ hơdôm boh hiăp anŭn, jing boh hiăp Kâo hơmâo pơhiăp laih, jing lăp kơ đaŏ kơnang hăng jing sĭt yơh.”
6Ñu laĭ hăng kâo tui anai, “Giŏng laih yơh. Kâo jing Alpha laih anŭn Omega, jing Pô Blung Hlâo laih anŭn Hơnăl Tuč. Bơ kơ hlơi pô mơhao, Kâo či pha brơi kơ ñu anŭn tơlơi dưi kiăng kơ mơñum ia mơ̆ng ia bluh hơdip ƀu pơhoăč hơget ôh. 7Hlơi pô dưi hĭ, ñu anŭn či tŭ mă abih bang tơlơi anŭn laih anŭn Kâo či jing Ơi Adai ñu laih anŭn ñu či jing ană bă Kâo yơh. 8Samơ̆ bơ kơ ƀing hlơi huĭ lê̱l, ƀing ƀu đaŏ kơnang, ƀing wĕ wŏ, ƀing pơdjai mơnuih, ƀing pyu pơde, ƀing ngă pơjâo, ƀing kơkuh kơ rup trah laih anŭn abih bang ƀing pơhiăp ƀlŏr, anih dŏ gơñu či dŏ jing amăng dơnao apui kơsum hlak jă̱ kơtang yơh. Anŭn yơh jing tơlơi djai tal dua.”
9Sa čô amăng ƀing tơjuh čô ling jang hiam, jing ƀing djă̱ tơjuh boh mŏng bă hăng tơjuh tơlơi kli̱n khe̱ng hơnăl tuč, rai pơ kâo hăng laĭ tui anai, “Rai bĕ, kâo či kơčrâo brơi kơ ih neh hơđŭ, jing bơnai Ană Triu.” 10Ling jang anŭn pŭ̱ ba kâo amăng Yang Bơngăt Hiam truh pơ sa boh čư̆ prŏng glông laih anŭn kơčrâo brơi kơ kâo Plei Prŏng Rơgoh Hiam, jing plei Yerusalaim, trŭn rai mơ̆ng Ơi Adai amăng adai adih yơh. 11Plei anŭn bơngač pơčrang hăng tơlơi ang yang Ơi Adai. Tơlơi kơmlă ñu jing kar hăng boh pơtâo pơhrôp yom, jing kar hăng añŭ mơtah jasper laih anŭn jơngeh kar hăng mơnĭl yơh. 12Plei anŭn hơmâo pơnăng prŏng hăng glông laih anŭn hơmâo pluh-dua boh amăng ja̱ng hrŏm hăng anăn pluh-dua čô ling jang hiam dŏ gak ƀơi khul amăng ja̱ng anŭn. Ƀơi khul amăng ja̱ng anŭn hơmâo tơlơi čih anăn pluh-dua kơnung djuai ƀing Israel. 13Hơmâo klâo boh amăng ja̱ng ƀơi gah ngŏ̱, klâo boh ƀơi gah dư̱r, klâo boh ƀơi gah thu̱ng laih anŭn klâo boh amăng ja̱ng ƀơi gah yŭ̱. 14Pơnăng plei anŭn hơmâo pluh-dua boh atur laih anŭn ƀơi hơdôm atur anŭn jing anăn ƀing pluh-dua čô ƀing ding kơna pơjao Ană Triu.
15Pô ling jang pơhiăp hăng kâo anŭn hơmâo sa ƀĕ gai pơkă ngă hăng mah kiăng kơ pơkă plei anŭn, hơdôm amăng ja̱ng wơ̆t hăng khul pơnăng plei anŭn mơ̆n. 16Plei anŭn arăng pơdơ̆ng đĭ jing kar hăng mơlă̱, rơyong tơda pơđơ̱r soh sel. Pô ling jang anŭn pơkă plei anŭn hăng gai pơkă ñu laih anŭn plei anŭn tơda ñu, rơyong ñu wơ̆t hăng dơ̆ng ñu glông pluh-dua-rơbâo stadia. 17Pô ling jang anŭn ăt pơkă pơnăng plei anŭn mơ̆n laih anŭn pơnăng anŭn glông sa-rơtuh pă̱pluh-pă̱ haih kơpa̱l, tui hăng mơnuih pơkă, jing tơlơi pơkă pô ling jang anŭn yua. 18Pơnăng anŭn arăng pơkra hăng añŭ mơtah jasper laih anŭn plei anŭn arăng pơkra hăng mah phŭn, jơngeh kar hăng mơnĭl yơh. 19Hơdôm atur pơnăng plei anŭn arăng pơhrôp hăng djŏp mơta boh pơtâo yom yơh. Atur tal sa pơhrôp hăng pơtâo yom jasper, atur tal dua pơhrôp hăng pơtâo yom mik saphir, atur tal klâo pơhrôp hăng pơtâo yom mơtah agat, atur tal pă̱ pơhrôp hăng pơtâo yom lu ia emeral, 20atur tal rơma pơhrôp hăng pơtâo yom mriah ônik, atur tal năm pơhrôp hăng pơtâo yom lu ia kharnelian, atur tal tơjuh pơhrôp hăng pơtâo yom kơñĭ mơtah krisolit, atur tal sapăn pơhrôp hăng pơtâo yom mơtah hơtăm bêril, atur tal duapăn pơhrôp hăng pơtâo yom mơtah tôpas, atur tal pluh pơhrôp hăng pơtâo yom mơtah kô̱̆ krisôpras, atur tal pluh-sa pơhrôp hăng pơtâo yom mriah kơñĭ jasin, atur tal pluh-dua pơhrôp hăng pơtâo yom mơla̱ng amêtis. 21Pluh-dua boh amăng ja̱ng jing ngă hăng pluh-dua boh añŭ plĕr, rĭm amăng ja̱ng anŭn arăng pơkra hăng sa boh añŭ plĕr yơh. Jơlan prŏng plei anŭn arăng pơkra hăng mah phŭn, jơngeh ƀơƀlŏng kar hăng mơnĭl yơh.
22Kâo ƀu ƀuh ôh sang yang amăng plei anŭn, yuakơ Khua Yang Ơi Adai Dưi Kơtang laih anŭn Ană Triu yơh jing sang yang. 23Plei anŭn ƀu kiăng kơ yang hrơi ƀôdah yang blan ôh kiăng kơ pơčrang amăng anŭn, yuakơ tơlơi ang yang Ơi Adai yơh pha brơi tơlơi bơngač, laih anŭn Ană Triu yơh jing apui kơđen kơ plei. 24Ƀing lŏn čar či rơbat amăng tơlơi bơngač anŭn yơh laih anŭn ƀing pơtao lŏn tơnah či ba nao tơlơi kơdrưh kơang gơñu pơ anŭn. 25Amăng ja̱ng plei anŭn ăt či pŏk nanao yơh ƀu či krư̆ hĭ ôh yuakơ ƀu hơmâo mlam dơ̆ng tah pơ anih anŭn. 26Tơlơi ang yang hăng tơlơi pơpŭ ƀing lŏn čar arăng či ba mŭt pơ plei anŭn. 27Ƀu hơmâo tơlơi mơnơ̆ng ƀu rơgoh ôh či mŭt pơ anŭn laih anŭn kŏn hơmâo hlơi pô lơi ngă tơlơi pơmlâo ƀôdah tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr, samơ̆ kơnơ̆ng ƀing hlơi pô hơmâo anăn gơñu arăng čih laih amăng hră tơlơi hơdip Ană Triu đôč yơh dưi mŭt.