11

Dua Čô Ngă Gơ̆ng Jơlan

1Arăng brơi kơ kâo sa ƀĕ gai trang bo kar hăng gai pơkă laih anŭn pơtă kơ kâo tui anai, “Nao pơkă bĕ sang yang Ơi Adai, kơnưl ngă yang laih anŭn yap bĕ ƀing mơnuih kơkuh pơpŭ amăng sang yang anŭn! 2Samơ̆ rơngiao kơ wăl tơdron sang yang, anăm pơkă ôh wăl anŭn, yuakơ wăl anŭn arăng jao brơi laih kơ ƀing Tuai. Ƀing gơñu či juă jơlit ƀơi plei rơgoh hiam anŭn amăng pă̱pluh-dua blan. 3Laih anŭn Kâo či brơi tơlơi dưi mơyang kơ dua čô mơnuih ngă gơ̆ng jơlan kơ Kâo laih anŭn ƀing gơñu či laĭ lui hlâo amăng sa-rơbâo dua-rơtuh nămpluh hrơi.” 4Dua čô anŭn jing kar hăng dua ƀĕ kơyâo ôliwơ laih anŭn dua bĕ tơkai kơđen dŏ ƀơi anăp Khua Yang lŏn tơnah. 5Tơdah hlơi pô gir kiăng kơ ngă sat kơ ƀing gơñu, sĭt apui či tơbiă mơ̆ng amăng bah gơñu hăng čuh pơrai hĭ ƀing rŏh ayăt gơñu mơtam yơh. Anŭn yơh jing hơdră hiư̆m hlơi pô kiăng kơ ngă sat kơ ƀing gơñu khŏm tŭ djai. 6Dua čô anŭn hơmâo tơlơi dưi pơkhư̆ hĭ adai kiăng kơ ƀu hơmâo ia hơjan ôh tơdang ƀing gơñu laĭ lui hlâo kơ tơlơi Ơi Adai pơtă. Ƀing gơñu hơmâo tơlơi dưi kiăng kơ pơplih hĭ ia jing drah laih anŭn ngă djŏp mơta tơlơi kli̱n khe̱ng ƀơi lŏn tơnah tui hăng tơlơi gơñu pô kiăng yơh.
7Tơdang ƀing gơñu hơmâo pơgiŏng hĭ laih bruă gơ̆ng jơlan gơñu, hlô tơbiă mơ̆ng hlung dơlăm Abis či kơsung blah hĭ ƀing gơñu yơh. Hlô anŭn dưi hĭ kơ ƀing gơñu laih anŭn pơdjai hĭ ƀing gơñu yơh. 8Atâo gơñu či đih ƀơi jơlan plei prŏng yom pơphan, jing plei arăng pơanăn pơhơmutu jing plei Sedôm hăng lŏn čar Êjip, laih anŭn ăt jing plei Khua Yang gơñu tŭ pŏng pơdjai hĭ laih mơ̆n. 9Amăng klâo hrơi sămkrah mơtam ƀing mơnuih mơ̆ng rĭm kơnung djuai, ană plei, tơlơi pơhiăp laih anŭn lŏn čar či lăng ƀơi khul atâo gơñu laih anŭn hơngah ƀu kiăng arăng dơ̱r hĭ atâo gơñu ôh. 10Ƀing mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah či hơ̆k mơak biă mă yơh yuakơ dua čô mơnuih gơ̆ng jơlan anŭn djai laih. Ƀing gơñu či ngă tơlơi phet hăng pha brơi nao rai gơnam brơi pơyơr kơ tơdruă, yuakơ dua čô pô pơala anŭn hơmâo pơtơnap hĭ laih ƀing mơnuih hơdip ƀơi lŏn tơnah.
11Samơ̆ tơdơi kơ klâo hrơi sămkrah, jua hơdip mơ̆ng Ơi Adai mŭt amăng ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu tơgŭ hơdip glaĭ dơ̆ng, tui anŭn tơlơi anŭn ngă kơ abih bang ƀing mơnuih ƀuh tơlơi anŭn huĭ bra̱l biă mă yơh. 12Tui anŭn, dua čô pô pơala anŭn hơmư̆ sa asăp kraih mơ̆ng adai adih pơhiăp hăng ƀing gơñu tui anai, “Đĭ rai pơ anai bĕ!” Laih anŭn ƀing gơñu đĭ pơ adai amăng kơthul hiăng yơh tơdang ƀing rŏh ayăt gơñu hlak dŏ lăng.
13Ƀơi mông anŭn mơtam, hơmâo lŏn pơpư̆ čư̆ pơgơi kơtang biă mă laih anŭn sa črăn amăng pluh plei anŭn glưh pơčah hĭ yơh. Tơjuh-rơbâo čô mơnuih djai hĭ yua mơ̆ng lŏn pơpư̆ čư̆ pơgơi anŭn. Laih anŭn ƀing dŏ so̱t huĭ bra̱l biă mă laih anŭn bơni hơơč kơ Ơi Adai pơ adai adih yơh.
14Tơlơi răm ƀăm tal dua rơgao hĭ laih! Laih anŭn tơlơi răm ƀăm tal klâo či truh tañ biă mă yơh.

Tơdiăp Tal Tơjuh

15Ling jang hiam tal tơjuh ayŭp đĭ tơdiăp ñu laih anŭn hơmâo asăp pơhiăp kraih mơ̆ng adai adih laĭ tui anai,
  “Dêh čar lŏn tơnah hơmâo jing hĭ laih dêh čar Khua Yang ta laih anŭn Krist Ñu,
   laih anŭn Ñu či git gai wai lăng nanao hlŏng lar yơh!”
16Giŏng anŭn, duapluh-pă̱ čô kŏng tha, jing ƀing dŏ ƀơi grê pơtao gơñu ƀơi anăp Ơi Adai, bon akŭp ƀô̆ mơta gơñu hăng kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai yơh. 17Ƀing gơñu laĭ tui anai,
  “Ơ Khua Yang Ơi Adai Dưi Kơtang hơi, ƀing gơmơi bơni hơơč kơ Ih,
   jing Pô jing ră anai laih anŭn jing hlâo adih mơ̆n,
  yuakơ Ih hơmâo tŭ mă laih tơlơi dưi mơyang kơtang Ih
   laih anŭn hơmâo čơdơ̆ng git gai laih yơh.
  18Ƀing lŏn čar hil biă mă laih anŭn tơlơi Ih hil hơmâo truh laih.
  Hrơi mông hơmâo truh laih kiăng kơ phat kơđi mơnuih djai,
   laih anŭn pha brơi gơnam bơni kơ ƀing ding kơna Ih, jing ƀing pô pơala
  laih anŭn kơ ƀing đaŏ hăng kơ ƀing hlơi pô pơpŭ pơyom kơ Anăn Ih,
   jing ƀing yom pơphan ƀôdah ƀu yom pơphan,
  laih anŭn kiăng kơ pơrai hĭ ƀing pơrăm hĭ lŏn tơnah yơh.”
19Giŏng anŭn, sang yang Ơi Adai amăng adai adih pŏk yơh laih anŭn amăng gah lăm sang yang Ñu anŭn arăng ƀuh hip tơlơi pơgop Ñu. Giŏng anŭn, hơmâo kơmlă ƀlĭp ƀlăp, dơnai, grŏm đăh, lŏn pơpư̆ laih anŭn hơjan ple̱r prŏng yơh.