84

Klei Arăng Čiăng Snăk Mpŭ Mni Hlăm Sang Aê Diê

Kơ khua phung mmuñ hŏng Gitit. Klei mmuñ hđăp phung anak Y-Kôrê.
  1Anôk ih dôk kâo khăp snăk, Ơ Yêhôwa kơ phung kahan!
  2Mngăt kâo hnĭng snăk păt čiăng djiê hwăt
   kyua čiăng nao kơ wăl sang Yêhôwa;
   hŏng jih ai tiê kâo mmuñ hŏng klei hơ̆k kơ Aê Diê hdĭp.
  3Wăt čĭm hrai mâo sang dôk,
   leh anăn čĭm iăt mâo hruh kơ êđai ñu,
  giăm knưl ngă yang ih, Ơ Yêhôwa kơ phung kahan,
   Mtao kâo, leh anăn Aê Diê kâo.
  4Jăk mơak yơh phung dôk hlăm sang ih;
   diñu dôk bi mni kơ ih nanao. (Sêla)

  5Jăk mơak yơh kơ mnuih mâo klei ktang mơ̆ng ih,
   phung mâo ai tiê čiăng nao kơ čư̆ Siôn.
  6Êjai diñu găn tlung Baka
   diñu mjing gơ̆ anôk mâo lu akŏ êa;
   êa hjan tal êlâo bi bŏ tlung anăn hŏng ƀlŭng êa.
  7Êjai diñu êbat diñu mâo klei ktang hĭn êjai;
   diñu srăng dôk ti anăp Aê Diê ti čư̆ Siôn.

  8Ơ Yêhôwa, Aê Diê kơ phung kahan, hmư̆ bĕ klei kâo wah lač;
   mđing bĕ knga, Ơ Aê Diê phung Yakôp. (Sêla)
  9Ơ Aê Diê, dlăng bĕ kơ khil hmei,
   dlăng kơ ƀô̆ mta pô ih trôč leh êa ƀâo mngưi.
  10Kyuadah sa hruê hlăm wăl sang ih jing jăk hĭn kơ sa êbâo hruê ti anôk mkăn.
   Kâo khăp hĭn dôk kiă kriê ƀăng bhă sang Aê Diê kâo
   hŏng dôk hlăm sang čhiăm klei măk ƀai.
  11Kyuadah Yêhôwa Aê Diê jing yang hruê leh anăn khil;
   ñu brei klei pap leh anăn klei mpŭ;
   ñu amâo hngah sa mta klei jăk ôh kơ phung êbat hŏng klei kpă.
  12Ơ Yêhôwa kơ phung kahan,
   jăk mơak yơh pô knang kơ ih.