84

Tơlơi Kơčăng Kiăng Kơ Sang Yang Ơi Adai

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh.
  1Kâo khăp biă mă yơh kơ Sang Yang Ih,
   Ơ Yahweh Dưi Kơtang hơi!
  2Jua bơngăt kâo kiăng dŏ pơ anih anŭn biă mă!
   Kâo kơčăng kiăng biă mă dŏ amăng Sang Yang Yahweh.
  Hăng abih drơi jan pran jua kâo yơh kâo či adoh hơ̆k mơak kơ Ih,
   jing Ơi Adai Pô hơdip hlŏng lar yơh.
  3Wơ̆t tơdah khul čim gač hơmâo pơkra laih anih kơ gơñu pô,
   laih anŭn khul čim et hơmâo laih hruh kơ gơñu pô,
  jĕ khul kơnưl kơƀa̱ng Ih yơh kiăng kơ răk wai khul ană gơñu,
   Ơ Yahweh Dưi Kơtang, jing Pơtao kâo laih anŭn Ơi Adai kâo hơi.
  4Mơyŭn mơak biă mă yơh kơ ƀing hlơi pô dŏ amăng Sang Yang Ih,
   ƀing gơñu adoh bơni hơơč nanao kơ Ih.

  5Mơyŭn mơak biă mă yơh kơ hlơi pô Ih hơmâo pha brơi laih pran kơtang,
   jing ƀing hur har kiăng rơbat đĭ nao pơ Čư̆ Ziôn kiăng djă̱ hơdơr tơlơi phet yơh.
  6Tơdang gơñu găn nao amăng dơnung čŏk hia,
   pơ anŭn jing hĭ anih phŭn ia bluh,
   ia hơjan bơyan hlĭm tañ pơbă hĭ anih anŭn hăng dơnao ia yơh.
  7Ƀing gơñu prŏng kơtang tui tơdang ƀing gơñu nao,
   tơl ƀing gơñu ƀuh Ơi Adai Glông Hloh dŏ ƀơi ngŏ anih Ziôn yơh.

  8Hơmư̆ hiăp kâo iâu laĭ bĕ, Ơ Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang hơi.
   Pơđi̱ng tơngia hơmư̆ kâo bĕ, Ơ Ơi Adai ƀing Yakôb ăh!
  9Lăng brơi bĕ kơ pơtao gơmơi jing khiơl pơgang ƀing gơmơi, Ơ Ơi Adai ăh,
   laih anŭn pơdah bĕ tơlơi klă djrưng kơ ñu jing pô Ih hơmâo ruah mă laih.
  10Sa hrơi dŏ đŏm amăng Sang Yang Ih,
   jing hiam hloh kơ sa-rơbâo hrơi dŏ amăng anih pơkŏn.
  Wơ̆t tơdah kâo dŏ dơ̆ng ƀơi amăng ja̱ng sang Ơi Adai kâo,
   anŭn jing hiam hloh kơ dŏ amăng khul sang hiam rô̆ ƀing mơnuih sat ƀai.
  11Yahweh jing khiơl pơgang ƀing gơmơi laih anŭn tơlơi bơngač pơčrang ƀơi ƀing gơmơi;
   Ñu bơni hiam kơ ƀing gơmơi hăng tơlơi klă djrưng laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom.
  Ơi Adai ƀu hơngah hĭ ôh pha brơi tơlơi mơnơ̆ng hiam klă
   kơ hlơi pô rơbat tui tơlơi djơ̆ tơpă.
  12Ơ Yahweh Dưi Kơtang hơi,
   mơyŭn mơak biă mă yơh kơ hlơi pô đaŏ kơnang amăng Ih!