84

Ncu txug Vaajtswv lub tuam tsev

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab Kithi. Yog zaaj nkauj kws Khaula caaj ceg sau.
1Au Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   koj lub chaw nyob
   yog lub chaw kws nyam kawg le.
  2Kuv tug ntsuj plig ntshaw
   hab xaav txug Yawmsaub lub tuam tsev,
  kuv lub sab lub cev hu nkauj xyiv faab
   rua Vaajtswv kws muaj txujsa nyob.

  3Au Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  kws yog kuv tug vaajntxwv
   hab kuv tug Vaajtswv,
  txawm yog noog tsev
   los nrhav tau chaw nyob,
  hab luv kuj nrhav tau chaw ua zeg
   rua nwg nteg qai rua ntawm koj lub thaaj.
  4Cov kws nyob huv koj lub tuam tsev
   tau nyob kaaj sab lug,
   puab hu nkauj qhuas koj tsw tu ncua le.
  5Cov kws puab tug zug nyob huv koj
   tau nyob kaaj sab lug,
  huv puab lub sab yog txuj nam kev
   kws moog rua Xi‑oo.
  6Thaus puab hlaa lub haav Npakha moog,
   puab ua kuas dej txhawv,
   cov naag hauv xyoo ua kuas tau koob moov.
  7Puab moog pheej muaj zug tsaav ntxwv,
   puab yuav pum tej timtswv tug Vaajtswv
   nyob huv Xi‑oo.
  8Au Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   thov noog kuv tej lug,
  au Yakhauj tug Vaajtswv,
   thov tig ntsej noog.
  9Au Vaajtswv, thov saib
   daim phaj hlau kws thaiv peb,
  thov tsaa muag saib tug kws
   koj laub roj tsaa ca lawd lub ntsej muag.

  10Nyob ib nub huv koj tej tshaav puam tuam tsev,
   zoo dua le nyob lwm qhov ib txheeb nub.
  Kuv xaav ua tug kws zuv
   kuv tug Vaajtswv lub qhov rooj tuam tsev,
  zoo dua le nyob huv cov tuabneeg limham
   lub tsev ntaub.
  11Vaajtswv Yawmsaub yog lub nub
   hab daim phaj hlau thaiv.
   Nwg pub txujkev hlub hab koob meej rua peb.
  Yawmsaub tsw tseg ib yaam zoo
   kws tsw pub rua cov tuabneeg ncaaj.
  12Au Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  tug kws tso sab rua koj
   tau nyob kaaj sab lug.