3

1Peb xav hnov nej xov kawg li, peb ua tsis taus siab ntev lawm, peb thiaj pom zoo cia Xilas wb nyob wb hauv lub nroog Athees, thiab cia wb tus kwv Timautes tuaj saib nej. 2Timautes yog tus uas ua Vajtswv tes haujlwm qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos zaj ib yam li wb thiab. Wb txib nws tuaj txhawb nej lub zog thiab pab kom nej muab siab rau ntseeg. 3Nej txhua tus uas tabtom raug kev txomnyem thiaj yuav tsis poob siab. Nej yeej paub lawm hais tias, tej kev tsimtxom ntawd yog tej uas Vajtswv twb xub npaj tseg cia rau cov ntseeg lawm. 4Thaum peb tseem nrog nej nyob, peb twb qhia rau nej paub lawm hais tias, peb cov uas ntseeg yeej yuav raug kev tsimtxom. Nimno nej pom hais tias twb muaj li ntawd lawm tiag. 5Vim li ntawd kuv thiaj pom zoo txib Timautes tuaj saib nej. Kuv tsis hnov nej xov li, kuv ua tsis taus siab ntev lawm, kuv thiaj txib Timautes tuaj saib nej, saib nej puas tseem muab siab rau ntseeg. Kuv ntshai nyob tsam dab Ntxwgnyoog ntxias tau nej yuam kev, ces tes haujlwm uas peb ua los lawm yuav tsis muaj nqis dabtsi li.
6Timautes tau tuaj saib nej, nimno nws twb rov qab los txog wb lawm. Nws los qhia rau wb hais tias, nej tseem muab siab rau ntseeg thiab sib hlub. Nws hais rau wb hais tias nej nco nco wb thiab xav pom wb ib yam li wb xav pom nej. 7Wb txhawj thiab nyuaj siab heev, tiamsis thaum wb hnov hais tias, nej tseem muab siab rau ntseeg wb thiaj li qab siab nyob. 8Thaum wb hnov hais tias nej tseem muab siab npuab Vajtswv, wb thiaj tso siab plhuav lawm. 9Nimno peb ua Vajtswv tsaug tsis txawj tas, rau qhov peb paub hais tias nej muab siab rau ntseeg, peb zoo siab kawg li, peb tsis pom qab yuav ua Vajtswv tsaug li. 10Peb niaj hnub niaj hmo thov Vajtswv pab kom peb tau tuaj saib nej dua ib zaug, peb thiaj muaj sijhawm qhia nej, rau qhov tej uas nej ntseeg lawm, tseem tshuav qee yam uas nej tsis tau paub tseeb.
11Peb thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab thov peb tus Tswv Yexus qhib kev kom peb tau tuaj saib nej. 12Peb thov Vajtswv pab kom nej ib tug txawj hlub ib tug heev dua yav tas los lawm, ib yam li uas niaj hnub no peb hlub nej. 13Yog nej xub muaj lub siab zoo li ntawd lawm, thaum peb tus Tswv Yexus coj cov uas ntseeg nws nrog nws los, thaum ntawd Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv yuav pom hais tias nej yog cov uas zoo kawg nkaus, nej tsis muaj ib qhov txhaum li.