60

Xi‑oo yuav tau koob meej

  1“Cia li sawv tsees tsom tus duab ci,
   rau qhov koj txojkev kaj los lawm,
  thiab Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab
   tuaj rau saum koj.
  2Saib maj, kev tsaus ntuj
   yuav los laum ntiajteb,
  thiab kev tsaus ntuj dub nciab
   yuav laum ib tsoom neeg.
  Tiamsis Yawmsaub yuav sawv rau saum koj,
   mas luag yuav pom nws lub hwjchim
   ci ntsa iab nyob saum koj.
  3Tej tebchaws yuav los
   rau ntawm koj txojkev kaj,
  thiab tej vajntxwv yuav los rau ntawm koj
   uas nyuam qhuav tawm tuaj ci kaj lug.

  4“Cia li tsa koj lub qhov muag
   ntsia rau ib ncig thiab pom,
   lawv sawvdaws sau zog ua ke tuaj cuag koj.
  Koj cov tub yuav tuaj deb deb li tuaj,
   thiab lawv yuav puag koj cov ntxhais tuaj.
  5Mas koj yuav pom thiab xyiv fab luag ntxhi,
   koj xyiv fab siab dhia pig poog,
  rau qhov tej kev nplua nuj hauv hiavtxwv
   luag yuav coj los rau koj,
  ib tsoom tebchaws tej nyiaj txiag
   yuav los rau koj.
  6Tej niag pab ntxhuav
   yuav tuaj laum nkaus koj,
   yog cov Midee thiab Efa tej ntxhuav mos.
  Thiab txhua tus ntxhuav hauv Senpa yuav tuaj,
   lawv yuav coj kub coj roj ntoos tsw qab tuaj
  thiab lawv yuav piav txog
   tej uas tsim nyog qhuas Yawmsaub.
  7Tej pab tshis pab yaj huvsi ntawm Kheda
   yuav muab sau zog tuaj rau koj,
   tej txiv yaj ntawm Nenpayau yuav tu koj.
  Kuv txais yuav tej tsiaj ntawd
   uas xyeem rau saum kuv lub thaj,
  thiab kuv yuav ua rau kuv lub tuam tsev
   uas muaj koob meej nto moo lug.

  8“Tej no yog leejtwg nev,
   uas ya los li tej huab thiab yam li nquab taug
   ya los rau ntawm lub chaw nyob?
  9Tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv
   yuav tos kuv,
  thiab Thasi tej nkoj txwg tuaj ua ntej,
   coj koj cov tub deb deb los,
   coj nrog lawv tej nyiaj tej kub ua ke los,
  yog saib rau koj tus Vajtswv Yawmsaub lub npe
   thiab saib rau tus Dawb Huv hauv cov Yixayee,
   vim nws tau ua rau koj tau koob meej.
  10Lwm haiv neeg yuav tsim koj tej ntsa loog,
   thiab lawv tej vajntxwv yuav zwm rau koj.
  Vim kuv npau taws kuv thiaj nplawm koj,
   tiamsis vim kuv hlub kuv thiaj khuvleej koj.
  11Koj tej rooj loog yuav qheb lug mus li,
   nruab hnub hmo ntuj yuav tsis muab kaw,
  neeg thiaj coj tau ib tsoom tebchaws
   tej nyiaj txiag
   thiab cab lawv tej vajntxwv tuaj rau koj.
  12Haiv neeg twg thiab lub tebchaws twg
   uas tsis ua num rau koj yuav puam tsuaj,
  tej tebchaws ntawd
   yuav raug muab tso tseg piam tag huvsi.
  13Lenpanoo lub koob meej yuav los rau koj,
   tej ntoo ciab nplooj suab, tej ntoo seb,
   thiab tej thuv yuav los
  thiaj ua tau qhov chaw uas pe kuv zoo nkauj.
   Kuv yuav ua lub chaw uas tiag kuv kotaw
   tau koob meej.
  14Cov neeg uas quab yuam koj li tub
   yuav tuaj khoov ntshis pe koj,
  thiab txhua tus uas saib tsis taus koj,
   yuav khoov ntshis pe ntawm koj kotaw.
  Lawv yuav hu koj tias
   yog Yawmsaub lub nroog,
  yog Yixayee tug Tswv uas Dawb Huv
   lub nroog Xi‑oo.
  15Txawm yog koj raug muab tso tseg
   thiab raug luag ntxub,
   tsis muaj leejtwg hla koj tuaj li,
  los kuv yuav ua rau koj tau
   hwjchim meej mom mus ib txhis,
  thiab ua chaw zoo siab xyiv fab
   rau ib tiam dhau ib tiam.
  16Koj yuav tau ntxais
   ib tsoom tebchaws li kua mis,
   thiab koj yuav tau ntxais tej vajntxwv li mis.
  Koj yuav paub tias kuv Yawmsaub
   yog koj tus cawmseej thiab tus uas txhiv koj,
  yog Yakhauj tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg.

  17“Kuv yuav coj kub los nyob tooj liab chaw,
   thiab coj nyiaj los nyob hlau chaw,
  coj tooj liab nyob ntoo chaw,
   thiab coj hlau nyob pob zeb chaw.
  Kuv yuav muab txojkev hum xeeb
   ua tus uas tswjhwm koj,
  thiab muab txojkev ncaj ncees
   ua tus uas coj koj ua haujlwm.
  18Hauv koj lub tebchaws yuav tsis hnov
   qhov uas ua nruj ua tsiv dua li lawm,
  hauv koj ciam teb yuav tsis hnov
   kev puam tsuaj lossis kev liamsim.
  Koj yuav hu koj lub ntsa loog tias,
   ‘Txojkev cawm dim,’
   thiab hu koj tej rooj loog tias, ‘Qhuas.’
  19Nruab hnub lub hnub
   yuav tsis ci rau koj dua li lawm,
   hmo ntuj lub hli yuav tsis ci kaj lug lawm,
  tiamsis Yawmsaub yuav ua lub teeb ci
   rau koj mus ib txhis,
   thiab koj tus Vajtswv yuav ua koj lub koob meej.
  20Koj lub hnub yuav tsis txawj poob qho,
   koj lub hli yuav tsis txawj nqeg,
  rau qhov Yawmsaub lub teeb
   ci kaj rau koj mus ib txhis,
  thiab lub sijhawm uas koj quaj ntsuag
   yuav tag tsis muaj li lawm.
  21Koj cov neeg yuav ncaj ncees huvsi,
   lawv yuav tau lub tebchaws
   ua lawv teej lawv tug mus ib txhis.
  Lawv yog tej ntsuag uas kuv cog
   thiab yog tej uas kuv txhais tes ua,
  kuv thiaj ua tau kuv lub hwjchim ci ntsa iab
   tshwm los.
  22Tus uas yau kawg yuav tau ua ib xeem,
   tus uas me dhau yuav tau ua
   ib haiv neeg uas muaj hwjchim.
  Kuv yog Yawmsaub, thaum txog sijhawm
   kuv yuav maj nroos ua.”