16

1“Kuv qhia tej no rau nej kom nej thiaj tsis tso kev ntseeg tseg. 2Lawv yuav ntiab nej tawm hauv tej tsev sablaj mus, thiab twb yuav txog lub sijhawm uas lawv coj nej mus tua povtseg; qhov uas lawv ua li ntawd lawv xav hais tias yog lawv ua Vajtswv tes haujlwm. 3Lawv yuav ua li no rau nej, rau qhov lawv tsis paub Leej Txiv thiab tsis paub kuv. 4Kuv xub hais li no qhia nej kom thaum txog lub sijhawm uas lawv tsimtxom nej, nej thiaj li yuav nco txog tej lus uas kuv twb qhia rau nej lawm.

Vaj Ntsujplig Tus Dawbhuv Tes Haujlwm

 “Thaum chivthawj kuv tsis tau qhia tej no rau nej rau qhov kuv tseem nrog nej nyob. 5Tiamsis nimno kuv yuav mus cuag tus uas txib kuv los, txawm li ntawd los nej twb tsis muaj ib tug nug hais tias kuv yuav mus qhov twg. 6Nimno kuv qhia tej no rau nej, nej yuav nyuaj siab kawg li. 7Tiamsis kuv qhia tseeb rau nej hais tias qhov uas kuv ncaim nej mus yuav zoo dua; yog kuv tsis mus, tus Pab yuav tsis los cuag nej. Tiamsis yog kuv mus lawm, kuv yuav txib nws los nrog nej nyob. 8Thaum nws los lawm, nws yuav qhia rau neeg ntiajteb kom paub txog kev txhaum, kev ncaj ncees thiab Vajtswv txojkev txiav txim: 9qhov uas lawv muaj kev txhaum, vim lawv tsis ntseeg kuv; 10qhov uas muaj kev ncaj ncees, vim kuv yuav mus cuag Leej Txiv, thiab nej yuav tsis pom kuv lawm; 11qhov uas muaj kev txiav txim, vim tus uas kav lub ntiajteb twb raug txiav txim lawm.
12“Tseem tshuav ntau zaj uas kuv xav qhia rau nej, tiamsis ntshai nej yuav ris tsis taus. 13Thaum Vaj Ntsujplig tus uas qhia qhov tseeb los lawm, nws yuav qhia qhov tseeb rau nej; nws yuav tsis hais raws li nws xav, tiamsis nws tsuas hais tej uas nws tau hnov, thiab nws yuav qhia tej uas yuav muaj los yav tom ntej rau nej. 14Nws yuav ua rau kuv tau ntsejmuag, rau qhov nws yuav muab kuv tej lus coj los qhia rau nej. 15Tej uas Leej Txiv muaj puavleej yog kuv tug thiab. Twb yog vim li no, Vaj Ntsujplig thiaj coj tej uas kuv qhia rau nws lawm los qhia rau nej.

Kev Nyuaj Siab Yuav Hloov ua Kev Zoo Siab

16“Tsis ntev no nej yuav tsis pom kuv lawm, thiab tom qab ntawd tsis ntev nej yuav rov pom kuv.”
17Ces Yexus cov thwjtim qee leej sib tham hais tias, “Nws hais rau peb hais tias, ‘Tsis ntev no nej yuav tsis pom kuv lawm, thiab tom qab ntawd tsis ntev nej yuav rov pom kuv,’ nws hais li ntawd, yog nws hais li cas? Thiab nws hais tias, ‘Rau qhov kuv yuav mus cuag Leej Txiv.’ 18Qhov uas nws hais tias, ‘tsis ntev no,’ yog hais li cas? Peb tsis paub xyov yog nws hais dabtsi.”
19Yexus paub tej uas lawv xav nug nws; yog li ntawd, Yexus thiaj hais rau lawv hais tias, “Puas yog nej sib nug txog qhov uas kuv hais tias, ‘Tsis ntev no nej yuav tsis pom kuv lawm, thiab tom qab ntawd tsis ntev nej yuav rov pom kuv’? 20Kuv qhia tseeb rau nej hais tias nej yuav quaj thiab ntxhov siab, tiamsis neeg ntiajteb yuav zoo siab kawg li; nej yuav nyuaj siab, tiamsis nej tej kev nyuaj siab ntawd yuav hloov ua kev zoo siab. 21Tus pojniam uas muaj menyuam hauv plab, thaum yuav txog caij yug nws txhawj kawg li. Tiamsis thaum nws yug tau tus menyuam, nws tsis nco qab qhov uas nws mob plab lawm; nws zoo siab heev rau qhov nws yug tau ib tug menyuam los rau hauv ntiajteb no. 22Nimno nej muaj kev nyuaj siab ib yam li ntawd, tiamsis kuv yuav rov los cuag nej dua, mas nej yuav zoo siab kawg li. Txojkev zoo siab ntawd tsis muaj leejtwg txeeb tau ntawm nej mus li.
23“Thaum txog hnub ntawd nej yuav tsis nug kuv ib los li lawm. Kuv qhia tseeb rau nej hais tias yog nej tuav kuv lub npe thov ib yam dabtsi ntawm Leej Txiv, nws yeej yuav pub yam ntawd rau nej. 24Nej ibtxwm tsis tuav kuv lub npe thov ib yam dabtsi los txog nimno. Nej cia li thov nej thiaj yuav tau; thaum nej tau lawm, nej yuav zoo siab kawg li.

Yeej Lub Ntiajteb Lawm

25“Tej uas kuv hais rau nej no kuv ua lus pivtxwv hais xwb. Tiamsis thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuav tsis ua lus pivtxwv hais rau nej lawm, kuv yuav qhia Leej Txiv zaj tseeb tseeb rau nej. 26Thaum txog hnub ntawd nej yuav tuav kuv lub npe thov Leej Txiv; kuv tsis tau hais tias kuv yuav pab nej thov Leej Txiv, 27Leej Txiv yeej hlub nej, rau qhov nej hlub kuv thiab ntseeg hais tias kuv yog tus uas Vajtswv txib los. 28Yeej yog Leej Txiv txib kuv los hauv ntiajteb no, nimno kuv tabtom yuav tawm hauv lub ntiajteb no rov mus cuag Leej Txiv.”
29Ces Yexus cov thwjtim hais rau Yexus hais tias, “Zaum no koj qhia tseeb rau peb tiag, koj tsis ua lus pivtxwv qhia rau peb lawm. 30Nimno peb paub hais tias koj paub ib puas tsav yam huv tibsi, tsis tas ib tug twg yuav nug koj lawm; tej no ua rau peb paub hais tias koj yog tus uas Vajtswv txib los tiag.”
31Yexus teb lawv hais tias, “Nimno nej ntseeg lawm tiag los? 32Twb yuav txog lub sijhawm, nimno twb txog lub sijhawm ntawd lawm, nej nyias yuav khiav nyias mus tsev, thiab nej yuav tso kuv tseg. Txawm li ntawd los tsis yog kuv tib leeg nyob xwb, tiamsis Leej Txiv nrog kuv nyob thiab. 33Kuv qhia tej no rau nej kom nej cov uas txuas rau ntawm kuv muaj kev kaj siab. Neeg ntiajteb yuav tsimtxom nej. Tiamsis nej yuav tsum ua siab tawv, rau qhov kuv twb kovyeej lub ntiajteb no lawm.”