16

Yexus Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Los

(Mathais 28.1-8; Lukas 24.1-12; Yauhas 20.1-10)

1Thaum dhau Hnub Xanpataus lawm, Malis Madalas, Malis uas yog Yakaunpaus niam thiab Xalaumes txawm mus yuav tshuaj tsw qab coj mus pleev Yexus lub cev. 2Hnubkaj thaum sawv ntxov, lawv mus txog tom lub ntxa thaum hnub tabtom tawm tuaj. 3Thaum lawv taug kev mus lawv sib tham hais tias, “Leejtwg yuav pab muab daim txiagzeb uas npog lub rooj ntxas dov tawm?” (Daim txiagzeb ntawd loj kawg li.) 4Thaum lawv mus yuav txog, lawv tsa qhovmuag saib thiab pom daim txiagzeb twb muab dov rau ib sab lawm. 5Lawv mus rau hauv lub qhov ntxa, thiab lawv pom ib tug tub hluas hnav ib lub tsho dawb ntev ntev nyob hauv lub qhov ntxa sab xis; lawv ntshai kawg li.
6Tus tub hluas ntawd hais rau lawv hais tias, “Nej tsis txhob ntshai, kuv paub hais tias nej tuaj nrhiav Yexus uas yog neeg Naxales uas luag muab ntsia rau saum ntoo khaublig. Nws tsis nyob ntawm no, nws twb sawv lawm! Nej saib ntawm no yog qhov chaw uas luag tso nws lub cev cia. 7Nej cia li rov qab mus qhia rau nws cov thwjtim thiab hais rau Petus hais tias, ‘Nws yuav ua nej ntej mus rau pem Kalilais, nej yuav ntsib nws ped raws li nws tau qhia rau nej lawm.’ ”
8Cov pojniam ntawd txawm tawm hauv lub qhov ntxa khiav rov qab los, ntshai ua ibce tshee hnyo. Lawv tsis qhia rau leejtwg li, rau qhov lawv ntshai heev.

NQE XAUS QUB NTEV HAUV PHAU MALAKAUS

Yexus Tshwm rau Malis Madalas Pom

(Mathais 28.9-10; Yauhas 20.11-18)

 [ 9Hnub ib uas yog Hnubkaj thaum sawv ntxov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, Yexus xub los tshwm rau Malis Madalas pom. Tus Malis no yog tus uas thaud raug xya tus dab thiab Yexus ntiab cov dab ntawd tawm lawm. 10Nws mus qhia tej uas nws pom rau Yexus cov phoojywg. Thaum ntawd lawv tabtom nyuaj siab thiab quaj ntsuag; 11lawv hnov Malis hais tias Yexus rov muaj txojsia thiab Malis twb pom Yexus lawm los lawv tsis ntseeg Malis tej lus li.

Yexus Los Tshwm rau Ob Tug Thwjtim Pom

(Lukas 24.13-35)

12Tom qab ntawd Yexus los tshwm rau ob tug thwjtim pom, thaum nkawd tabtom taug kev yuav mus pem yajsab, tiamsis nws lub cev hloov lawm. 13Nkawd rov qab los qhia tej no rau cov thwjtim mloog, tiamsis lawv tsis ntseeg nkawd tej lus li.

Yexus Los Tshwm rau Kaum Ib Tug Thwjtim Pom

(Mathais 28.16-20; Lukas 24.36-49; Yauhas 20.19-23; Tes Haujlwm 1.6-8)

14Thaum kawg Yexus los tshwm rau kaum ib tug thwjtim pom thaum lawv tabtom noj mov. Yexus cem cov thwjtim, rau qhov lawv tsis ntseeg; lawv muaj lub siab tawv thiab tsis ntseeg tej lus uas cov neeg hais tias lawv twb pom Yexus sawv rov muaj sia lawm. 15Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, “Nej cia li mus thoob plaws lub ntiajteb no thiab qhia Txojmoo Zoo kom sawv daws hnov. 16Tus uas ntseeg thiab ua kevcai raus dej yuav dim, tiamsis tus uas tsis ntseeg yuav raug txim. 17Cov uas ntseeg yuav tau lub hwjchim ua tej txujci tseem ceeb: lawv yuav tuav kuv lub npe ntiab tau dab tawm; lawv yuav hais tau tej lus txawv txawv. 18Yog lawv ntes nab los nab yuav tsis tom lawv. Yog lawv haus tej tshuaj muaj taug los lawv yuav tsis tuag; thaum lawv cev tes tuav cov neeg muaj mob, cov neeg ntawd yuav zoo.”

Vajtswv Coj Yexus Mus Saum Ntuj

(Lukas 24.50-53; Tes Haujlwm 1.9-11)

19Thaum Tswv Yexus qhia lawv tas, Vajtswv txawm coj Yexus mus rau saum ntuj ceebtsheej lawm, thiab nws mus zaum ntawm Vajtswv sab xis. 20Cov thwjtim txawm mus qhia thoob plaws txhua qhov, thiab tus Tswv nrog lawv ua haujlwm; nws pub hwjchim rau lawv ua tau tej txujci tseemceeb, sawvdaws thiaj paub hais tias tej lus uas lawv qhia yeej tseeb tiag.]

NQE XAUS LUV LUV HAUV PHAU MALAKAUS

 [ 9Cov pojniam mus cuag Petus thiab nws cov phoojywg thiab qhia txhua yam uas Yexus hais rau Petus lawv. 10Tom qab ntawd Yexus txib nws cov thwjtim mus qhia txojkev ncaj ncees thiab txojkev cawm dim uas nyob mus ibtxhis thoob plaws sab hnubtuaj mus rau sab hnubpoob].