2

1Kuv xav hais tias cia kuv sim kev lomzem saib yuav zoo siab npaum li cas. Tiamsis kuv pom hais tias tej ntawd kuj tsis muaj qabhau li thiab. 2Kuv pom hais tias kev luag yog ib yam uas ruam kawg, thiab tej kev lomzem yeej coj tsis tau ib yam dabtsi los rau yus li. 3Kuv xav muaj tswvyim heev, kuv thiaj sim haus cawv thiab ua kev lomzem. Kuv xav hais tias qhov no yog yam zoo tshaj plaws rau neeg ua nws lub neej uas nyob ib nyuag ntu hauv ntiajteb no.
4Kuv ua ntau tes haujlwm tseemceeb kawg li. Kuv ua tau ntau lub tsev thiab ua ntau daim teb txiv hmab. 5Kuv ua ntau daim teb cog txiv ntoo, thiab kuv cog ntau yam txiv rau hauv. 6Kuv khawb ntau lub pasdej thiaj tau dej ywg kuv tej txiv hmab txiv ntoo. 7Kuv yuav tubqhe thiab nkaujqhe coob heev, kuv muaj tej tubqhe uas yug hauv kuv tsev. Kuv muaj nyuj, muaj tshis, thiab muaj yaj coob dua cov vajntxwv uas xub nyob ua ntej kuv hauv lub nroog Yeluxalees no. 8Kuv muaj nyiaj thiab muaj kub ntau kawg li; tej ntawd yog kuv sau cov vajntxwv nyob hauv cov tebchaws uas kuv kav tej nyiaj los khaws cia. Kuv muaj cov tub thiab cov ntxhais hu nkauj ua rau kuv zoo siab, thiab kuv muaj ntau tus pojniam txaus kuv siab kawg li.
9Kuv tau ua tus loj dua cov neeg uas xub nyob ua ntej kuv hauv lub nroog Yeluxalees no, thiab kuv tej tswvyim kuj nyob nrog nraim kuv. 10Txhua yam uas kuv xav yuav los kuv kuj tau; kuv xav ua kev lomzem los kuv yeej tsis tswj kuv lub siab li. Kuv txaus siab rau tej haujlwm uas kuv ua, thiab tej no yog kuv tej nqi zog. 11Kuv xav txog txhua yam haujlwm hnyav uas kuv tau sib zog khwv nyob hauv qab ntuj no, mas kuv pom hais tias txhua yam ntawd tsis muaj qabhau li, tsuas zoo ib yam li caum cua xwb.
12Tus vajntxwv twg los tsuas ua tej uas cov vajntxwv uas xub nyob ua ntej nws los lawm ua xwb.
 Ces kuv thiaj ua tib zoo xav txog kev txawj ntse, kev vwm, thiab kev ruam saib zoo li cas.
13Kuv pom hais tias, “Kev ntse zoo dua kev ruam ib yam li qhov pom kev zoo dua qhov tsaus ntuj. 14Cov neeg ntse pom lawv txoj haukev, tiamsis cov neeg ruam xuas dub mus kev xwb.” Txawm yog li ntawd los kuv pom hais tias thaum kawg lawv cov ntawd lub neej zoo ib yam nkaus. 15Kuv xav txog kuv hais tias, “Thaum kawg cov neeg ruam lub neej zoo li cas, ces kuv lub neej yuav zoo ib yam nkaus li ntawd. Yog li ntawd, tej kev txawj ntse uas kuv muaj yuav zoo dabtsi?” Tej kev txawj ntse no los yeej tsis muaj qabhau rau kuv li. 16Tsis muaj leejtwg yuav nco txog cov neeg txawj ntse thiab cov neeg ruam. Ib hnub tom ntej luag kuj yuav tsis nco txog peb ib yam nkaus. Cov neeg ntse los yuav tuag ib yam li cov neeg ruam thiab. 17Kuv xav hais tias kev ua neej tsis muaj qabhau, rau qhov txhua yam xwm uas kuv raug tas los ua rau kuv ntxhov siab kawg li. Txhua yam ntawd puavleej tsis muaj qabhau, tsuas zoo ib yam li caum cua xwb.
18Tej haujlwm uas kuv ua thiab tej uas kuv khwv tau nyob hauv qab ntuj no, yeej tsis muaj qabhau rau kuv, rau qhov kuv yeej paub hais tias kuv yuav muab tej ntawd tso tseg rau tus uas yuav los hloov kuv chaw, 19thiab leejtwg yuav paub hais tias tus uas yuav los ntawd nws yog tus ntse lossis yog tus ruam? Txawm yog nws yuav zoo li cas los xij, nws yeej yuav tau tej uas kuv lub tswvyim khwv tau rau hauv qab ntuj no. Tej ntawd los tsis muaj qabhau li. 20Yog li ntawd, kuv thiaj li rov khuvxim txog tej haujlwm hnyav uas kuv tau ua nyob hauv qab ntuj no. 21Neeg siv tswvyim, kev paub, thiab kev txawj ntse ua haujlwm tau nyiaj thiab ib puas tsav yam khaws cia, tiamsis kuj muab tej ntawd tso tseg rau lwm tus uas tsis tau siv dag siv zog khwv li yuav. Tej ntawd kuj tsis muaj qabhau thiab tsis tsimnyog li. 22Yus yuav tau dabtsi los ntawm qhov uas yus sib sib zog khwv thiab huas ua ntxhov siab hnyo hauv qab ntuj no? 23Yus txojsia yuav nyob ntev li cas los xij, txhua yam uas yus ua tsuas yog coj kev txhawj xeeb thiab kev ntxhov siab los rau yus xwb. Txawm yog ntuj teb tag hmo los yus lub siab yeej tsis tau so li. Tej no los tsis muaj qabhau li.
24Yam uas zoo tshaj plaws rau tibneeg yog kev noj kev haus, thiab txaus siab rau tej uas nws khwv tau los ntawd. Txawm li ntawd los kuv pom hais tias tej ntawd puavleej yog los ntawm Vajtswv. 25Yog tsis los ntawm Vajtswv los leejtwg yuav tau tej ntawd noj thiab muaj kev zoo siab? 26Vajtswv pub tswvyim, kev txawj ntse, thiab kev kaj siab rau tus uas ua haum nws siab, tiamsis Vajtswv kom cov neeg txhaum ua haujlwm hnyav, Vajtswv thiaj tau tej ntawd pub rau cov neeg uas ua haum Vajtswv siab. Tej no kuj tsis muaj qabhau li, tsuas yog zoo ib yam li caum cua xwb.