5

Ua Tib Zoo Xav Mam Coglus

1Koj yuav tsum ceevfaj qhov uas mus hauv lub Tuamtsev; koj mus mloog zoo dua koj coj khoom mus fij ib yam li tus neeg ruam uas tsis paub hais tias qhov twg yog thiab qhov twg tsis yog. 2Yuav tsum ua tib zoo xav ua ntej koj mam hais thiab tsis txhob lam tau lam coglus rau Vajtswv. Vajtswv yog tus nyob saum ntuj thiab koj yog tus nyob hauv qab ntuj no, yog li ntawd tsis txhob hais ib los tshaj tej uas koj ua tau.
3Yog koj yimhuab txhawj xeeb yuav ua rau koj yimhuab ua npau suav ntau, thiab yog koj yimhuab hais lus ntau, yuav ua rau koj hais tej lus tsis zoo.
4Yog li ntawd, thaum koj coglus rau Vajtswv, koj yuav tsum maj ua kom tej lus cog tseg ntawd tiav. Nws yeej tsis txaus siab rau tus neeg ruam li. Koj yuav tsum ua raws li koj tej lus cog tseg rau nws lawm. 5Yog koj ua tsis tau li koj hais, mas zoo dua li uas koj tsis txhob coglus. 6Tsis txhob cia koj tej lus cog tseg ua rau koj mus ua txhaum, thiab tsis txhob mus hais rau Vajtswv cov povthawj hais tias koj hais yuam kev lawm xwb. Vim li cas koj ua kom Vajtswv npautaws rau koj? Vim li cas koj cia Vajtswv rhuav tej uas koj ua ntawd puastsuaj tas lawm?
7Tsis hais ua npau suav ntau lossis ua tej haujlwm tsis tseemceeb ntau lossis hais lus ntau yeej tsis muaj qabhau, yog li ntawd koj yuav tsum hwm Vajtswv xwb.

Lub Neej Tsis Muaj Qabhau

8Tsis txhob xav tsis thoob thaum koj pom nomtswv tsimtxom cov neeg pluag, tsis tsa lawv cai thiab txiav txim tsis ncaj rau lawv. Txhua tus nomtswv yeej muaj ib tug ua tus loj dua saib nws, thiab tseem muaj ib tug uas muaj meejmom siab dua saib lawv.
9Txawm yog vajntxwv los yeej cia siab rau tej qoobloo.
10Yog koj ntshaw nyiaj txiag, ces koj yuav tsis muaj kev txaus siab tas koj simneej li; yog koj ntshaw kom koj npluanuj, koj yuav tsis tau tej uas koj ntshaw ntawd. Tej ntawd yeej tsis muaj qabhau li. 11Yog koj yimhuab npluanuj, ces yimhuab muaj ntau leej uas koj yuav tau pub rau noj. Tej uas koj tau tsuas yog lo lus uas hais tias, koj muaj txiag npluanuj xwb. 12Tus neeg uas ua haujlwm hnyav, txawm yog muaj ntaus muaj tsawg los nws yeej pw tsaug zog zoo. Tiamsis tus neeg muaj txiag npluanuj muaj ntau yam kev nyuaj siab ua rau nws pw tsis tsaug zog.
13Kuv pom dua ib yam uas xav tsis thoob nyob hauv qab ntuj no yog qhov uas neeg pheej khaws nyiaj cia rau lub sijhawm uas lawv yuav siv, 14yog muaj tej yam xwm tsis zoo ua rau cov nyiaj ntawd tas dulug, ces lawv yuav tsis tshuav dabtsi tseg rau lawv tej menyuam li. 15Peb niam yug peb los liab qab, ces thaum peb rov mus los peb yuav mus liab qab; tej uas peb khwv tau, peb yuav coj tsis tau nrog peb mus. 16Qhov no yog ib yam tsis zoo: peb yug los li cas peb yuav rov qab mus li ntawd; qhov uas peb ua haujlwm hnyav, peb tau dabtsi? Tsuas zoo ib yam li caum cua xwb. 17Dua li ntawd, peb ua lub neej tsaus ntuj nti, muaj kev tu siab, kev ntxhov siab, kev chim, thiab kev mob kev nkeeg tas mus li xwb.
18Yam zoo uas kuv pom yog li no: cia li noj thiab haus, thiab txaus siab rau tej uas peb khwv tau los thaum Vajtswv pub peb ua neej nyob ib nyuag ntu hauv qab ntuj no; tej no yog feem uas Vajtswv pub rau peb. 19Yog Vajtswv pub rau ib tug neeg twg muaj txiag npluanuj, muaj liaj muaj teb, nws cia li txaus siab rau tej ntawd; nws yuav tsum ua Vajtswv tsaug thiab zoo siab rau tej uas nws khwv tau los. Rau qhov tej ntawd yog Vajtswv pub rau nws. 20Yog Vajtswv pub nws muaj kev zoo siab, ces nws yuav tsis muaj kev ntxhov siab rau lub neej uas nyob ib ntus ntawd.