10

  1Liepc maiv baengh fim nyei leiz-latc
   caux fiev bun mienh zuqc zeix nyei leiz wuov deix
   oix zuqc kouv aqv.
  2Meih mbuo oix bun dangx-donx nyei mienh
   maiv duqv baengh fim nyei leiz,
  oix kuei yie nyei baeqc fingx nyei mienh jomc mienh,
   maiv bun ninh mbuo duqv horpc zuqc duqv nyei leiz.
  Weic bun auv-guaav dorngx luv nyei ga'naaiv,
   yaac bun guh hanh fu'jueiv dorngx caangv daaih nyei ga'naaiv.
  3Taux dingc zuiz nyei hnoi,
   zuqc zeqc naanc yiem go nyei daaih,
   meih mbuo hnangv haaix nor zoux?
  Meih mbuo oix biaux mingh lorz haaix dauh tengx?
   Meih mbuo nyei zinh zoih meih mbuo oix siou haaix?
  4Cuotv liuz meih mbuo zuqc caux caangv mingh nyei mienh,
   fai mborqv jaax zuqc daix daic,
   maiv zengc haaix nyungc aqv.
  Maiv gunv hnangv naaic, ninh nyei ga'qiex corc maiv fiu.
   Ninh corc sung jienv ninh nyei buoz.

Tin-Hungh Dingc Atc^si^lie Nyei Zuiz

  5“Atc^si^lie Mienh oix zuqc kouv aqv.
  Yie longc ninh mbuo dorngx biaav mborqv yie qiex jiez wuov fingx mienh,
   yie longc ninh mbuo dorngx nanv ndiangx-ndonx mborqv yie nouz nyei mienh.
  6Yie oix paaiv Atc^si^lie Mienh mingh mborqv maiv gan Tin-Hungh nyei yietc guoqv mienh.
   Yie paaiv ninh mbuo mingh mborqv cuoqv yie qiex jiez nyei yietc fingx mienh,
  weic luv yaac caangv ninh mbuo nyei ga'naaiv,
   yaac caaiv ninh mbuo njiec hnangv caaiv yiem hei-horngc nyei wuom-bamc.
  7Mv baac Atc^si^lie Hungh nyei hnyouv maiv zeiz hnangv naaiv nor hnamv.
   Yiem hnyouv ninh maiv zeiz oix hnangv naaic zoux.
  Ninh nyei za'eix se ninh oix mietc,
   oix bun ziex norm guoqv zutc nzengc.
  8Ninh gorngv, ‘Yie nyei baeng-bieiv yietc zungv zoux hungh maiv zeiz?
   9Kaanno Zingh zuqc kouv hnangv Kaan^ke^mitv Zingh maiv zeiz?
  Haamatv zuqc hnangv Aanbatc Zingh maiv zeiz?
   Saa^maa^lie yaac zuqc hnangv Ndaa^matv^gatc Zingh maiv zeiz?
  10Hnangv yie sung buoz mborqv zaangc miuc-fangx wuov deix guoqv,
   wuov deix guoqv maaih zuqc daaih nyei miuc-fangx gauh camv
   yiem Ye^lu^saa^lem caux Saa^maa^lie.
  11Wuov nyungc, yie maiv zeiz haih zoux bun Ye^lu^saa^lem caux ninh nyei miuc-fangx,
   hnangv yie zoux bun Saa^maa^lie caux ninh nyei miuc-fangx fai?’+”
12Ziouv yiem ⟨Si^on Mbong⟩ caux Ye^lu^saa^lem zoux ziangx ninh nyei yietc zungv gong, ninh ziouc gorngv, “Yie oix dingc Atc^si^lie Hungh nyei zuiz, weic zuqc ninh hnyouv maux, ceng ganh hlo, m'zing-jaax hlang. 13Weic zuqc ninh gorngv,
  “+‘Yie longc yie nyei buoz nyei qaqv hnangv naaiv nor zoux.
   Yie kaux yie ganh nyei cong-mengh weic zuqc yie maaih wuonh zaang.
  Yie suiv guoqv nyei gapv-jaaix,
   yaac caangv ninh mbuo nyei zinh zoih.
  Hnangv dauh henv haic nyei mienh,
   yie bun ninh mbuo nyei hungh diex tuix weic.
  14Hnangv mienh lom bieqc norqc lauz,
   yie nyei buoz lom bieqc norm-norm guoqv zorqv ninh mbuo nyei zinh zoih.
  Hnangv mienh nzauz norqc guangc nyei jaux,
   yie yaac duqv nzengc ziangh norm lungh ndiev.
  Maiv maaih yietc kuaaiv ndaatv dongz,
   fai yietc sung nzuih heuc.’+”
  15Bouv ceng ganh gauh hlo longc bouv goix ndiangx wuov dauh fai?
   Njoux ceng ganh gauh hlo longc njoux wuov dauh fai?
  Biaav maiv haih nanv mienh, se mienh nanv biaav.
   Ndiangx-ndonx maiv haih nanv mienh, se mienh nanv ndiangx-ndonx.
  16Weic naaiv Ziouv, Nernh Jiex nyei Ziouv,
   oix bun Atc^si^lie junc haic nyei baeng butv baengc-ngaaiz.
  Ninh mbuo nyei sin ziouc hnangv maaih douz zieqc daaih,
   hnangv buov jienv nor.
  17I^saa^laa^en nyei Njang ziouc benx douz.
   Ninh mbuo nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh benx douz-mbietc.
  Yiem yietc hnoi hnangv ninh oix zorqv
   Atc^si^lie Hungh nyei njimv-cou njimv-muonc buov qui nzengc.
  18Ninh nyei gemh lomc
   caux ndau-touv longx nyei ndeic nyei njang-laangc,
   Ziouv yaac oix buov qui nzengc,
   hnangv mienh butv baengc-ngaaiz mi'aqv
  19ninh nyei gemh lomc zengc njiec nyei ndiangx zoqc haic,
   liemh fu'jueiv haih saauv duqv nzengc nyei.

Zengc Njiec Nyei I^saa^laa^en Mienh

  20Taux wuov hnoi, I^saa^laa^en zengc njiec nyei mienh,
   se Yaakopv nyei zeiv-fun, duqv maengc cuotv wuov deix,
  yiem naaiv mingh maiv kaux
   mborqv ninh mbuo wuov deix,
  mv baac ninh mbuo oix ziepc zuoqv nyei kaux Ziouv,
   I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  21Maaih zengc njiec nyei mienh oix nzuonx daaih lorz Henv Haic nyei Tin-Hungh,
   se Yaakopv nyei zeiv-fun zengc njiec nyei mienh oix nzuonx.
  22O I^saa^laa^en Mienh aac, maiv gunv meih mbuo nyei mienh
   ndongc koiv nyei saa-ziou camv,
   kungx maaih zengc njiec nyei mienh duqv nzuonx hnangv.
  Zuqc mietc nyei jauv dingc ziangx aqv,
   ziux horpc zuqc duqv nyei oix zuqc winh bun ninh mbuo, hnangv wuom buangv mienz nor.
  23Weic zuqc Ziouv, Nernh Jiex nyei Ziouv,
   zungv oix zoux ziux ninh dingc ziangx nyei zoux bun ziangh norm deic-bung.

Ziouv Dingc Atc^si^lie Nyei Zuiz

24Weic naaiv, Ziouv, se Nernh Jiex nyei Ziouv, hnangv naaiv nor gorngv,
  “O yie nyei baeqc fingx, yiem Si^on nyei mienh aah!
   Maiv dungx gamh nziex Atc^si^lie Mienh.
  Ninh mbuo longc biaav mborqv meih mbuo,
   aengx yaamh ndiangx-ndonx, hnangv I^yipv Mienh zoux nor.
  25Yie qiex jiez meih mbuo nyei jauv maiv lauh baac mi'aqv.
   Yie ziouc nouz ninh mbuo aengx bun ninh mbuo zuqc mietc.”
  26Nernh Jiex nyei Ziouv ziouc longc biaav-bin mborqv ninh mbuo,
   hnangv yiem Olepv nyei la'bieiv mborqv Mi^ndien Mienh.
  Ziouv oix sung ninh nyei biaav-mbiaac yiem wuom gu'nguaaic,
   hnangv ninh yiem I^yipv zoux wuov nor.
  27Taux wuov hnoi, Atc^si^lie Mienh
   bun meih mbuo ndaam nyei ndaamx duqv yiem meih mbuo nyei mba'dauh bouh njiec.
  Gaaz nyei ndiangx-gaaz zungv zuqc wuotv nauv,
   maiv yiem meih mbuo nyei jaang aqv.

Atc^si^lie Daaih Mborqv Aqv

  28Atc^si^lie nyei baeng taux Ai^yaatv Zingh,
   aengx jiex Migon Zingh,
   yaac zorqv ninh mbuo nyei ga'naaiv an jienv Mikv^maatv mi'aqv.
  29Ninh mbuo jiex tong mbong-qangx,
   bueix muonz Ge^mbaa.
  Laamaa Zingh nyei mienh sin zinx nzengc,
   Saulo nyei Gi^mbe^aa Zingh nyei mienh biaux mi'aqv.
  30Ganlim Mienh aah! Heuc mbui nyei maah!
   Laisaa Mienh aah! Muangx maah!
   Aa^naa^totv Mienh aah! Za'gengh korv-lienh nyei.
  31Matv^me^naa Mienh biaux mi'aqv.
   Ge^mbim nyei baeqc fingx lorz dorngx bingx.
  32Ih hnoi win-wangv oix yiem Nopv Mungv,
   nyuotv buoz-juonh bun Si^on Mienh yiem nyei mbong,
   se Ye^lu^saa^lem yiem nyei mbong.
  33Mangc maah! Ziouv, Nernh Jiex nyei Ziouv,
   oix longc domh qaqv hngaqv ndiangx-nquaah ndaauv ndutv.
  Hlang jiex nyei ndiangx zungv zuqc goix nauv,
   hlang haic nyei ndiangx oix zuqc goix njiec.
  34Ninh yaac oix longc bouv goix gemh lomc.
   Le^mbaa^norn nyei domh ndiangx yaac oix zuqc Henv Haic Wuov Dauh goix.