10

  1Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing khua pơkra khul tơlơi juăt ƀu djơ̆ găl!
   Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing čih rai tơlơi pơtă pơtăn kơtư̆ juă.
  2Ƀing gih pơjing khul tơlơi anŭn kiăng kơ hơngah ƀu brơi ôh ƀing phat kơđi
   dưi pơkơhma̱l hĭ ƀing kơtư̆ juă ƀing kơƀah kiăng jing ƀing ană plei rin ƀun Kâo.
  Ƀing kơtư̆ juă anŭn jing ƀing sua mă ƀing đah kơmơi kơmai jing hĭ gơnam kŏng ngăn gơñu pô,
   laih anŭn kar kaĭ mơ̆n ƀing gơñu ăt mă hĭ ƀing tơhrit ama jing hĭ gơnam gơñu mơ̆n.
  3Hơget tơlơi ƀing gih či ngă amăng hrơi phat kơđi,
   tơdang tơlơi truh sat truh mơ̆ng lŏn čar ataih lĕ?
  Pơ hlơi pô ƀing gih či đuaĭ nao kiăng kơ kwưh kơ tơlơi djru lĕ?
   Pơ anih pă ƀing gih či pioh hĭ mŭk dram pơdrŏng săh gih kiăng kơ dŏ rơnŭk hơđơ̆ng lĕ?
  4Ƀu hơmâo jơlan tơklaih hĭ ôh rơngiao kơ pơrơñŭk hăng ƀing mơnă pơkŏn
   ƀôdah djai hĭ hrŏm hăng ƀing mơnuih ƀing rŏh ayăt pơdjai hĭ laih amăng tơlơi pơblah.

  Wơ̆t tơdah abih tơlơi anŭn truh laih, samơ̆ tơlơi hil Yahweh ƀu hrŏ hĭ ôh,
   tơngan Ñu ăt dŏ yơr tơbiă kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu dơ̆ng mơ̆n.

Tơlơi Pơkơhma̱l Hĭ Ƀing Assiria

5Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Răm ƀăm yơh kơ dêh čar ƀing Assiria, jing kar hăng gai hơnuăt kơ tơlơi hil Kâo!
   Amăng tơngan gơñu yơh ƀing gơñu djă̱ pioh gai tơlŏ kơ tơlơi hil ƀrŭk Kâo!
  6Kâo pơkiaŏ nao ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar ƀu đaŏ kơnang kơ Kâo, jing Ơi Adai.
   Kâo puh nao ƀing gơñu kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei Kâo, jing ƀing čuih kơ Kâo kiăng kơ hil.
  Kâo puh ƀing gơñu kiăng kơ klĕ mă hĭ ƀing gơ̆ hăng hơñăk mă hĭ dram gơnam gơ̆,
   laih anŭn juă jơlit hĭ ƀing gơ̆ kar hăng juă lŏn hlŭ̱ ƀơi jơlan yơh.
  7Samơ̆ anŭn ƀu djơ̆ hơdră kơñăm pơtao prŏng dêh čar Assiria kiăng kơ ngă ôh,
   tơlơi anŭn ƀu djơ̆ tơlơi ñu hơmâo amăng tơlơi pơmĭn ôh.
  Tơlơi kơñăm ñu jing kiăng kơ pơrai hĭ,
   laih anŭn kiăng pơrăm pơrơngiă hĭ lu lŏn čar yơh.
  8Pơtao anŭn laĭ tui anai,
   ‘Hiư̆m pă, ƀing khua djă̱ tơhan phŭn kâo ƀu djơ̆ kơtang hloh kơ abih bang ƀing pơtao khul lŏn čar anŭn ôh hă?
  9Hiư̆m pă, ƀing khua kâo anŭn ƀu dưi hĭ abih dua plei prŏng Kalnô hăng Karkhemis ôh hă?
   Hiư̆m pă, ƀing gơñu ƀu dưi hĭ abih dua boh plei prŏng Hamat hăng Arpad ôh hă?
   Hiư̆m pă, ƀing gơñu ƀu dưi hĭ abih dua boh plei phŭn Samaria hăng Damaskus ôh hă?
  10Hăng tơngan kâo, pơtao ƀing Assiria, hơmâo dưi hĭ laih kơ ƀing lŏn čar kơkuh pơpŭ kơ lu rup trah,
   jing rup trah yom pơphan hloh kơ khul rup trah amăng plei Yerusalaim laih anŭn amăng plei Samaria.
  11Hiư̆m pă, ƀing gih pơmĭn kâo ƀu či pơrai hĭ plei phŭn Yerusalaim wơ̆t hăng khul rup trah ñu
   kar hăng Kâo hơmâo ngă laih kơ plei Samaria wơ̆t hăng khul rup trah ñu ôh hă?’ ”
12Tơdang Khua Yang pơgiŏng hĭ laih abih bang bruă Ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Čư̆ Ziôn laih anŭn hăng plei Yerusalaim, Ñu či laĭ tui anai, “Kâo či pơkơhma̱l hĭ pơtao ƀing Assiria anŭn yuakơ tơlơi pơgao ang amăng pran jua ñu laih anŭn tơlơi djik djak Kâo lăng ƀuh amăng mơta ñu. 13Yuakơ ñu hơmâo pơhiăp pơgao pơang laih tui anai:
  “ ‘Yua mơ̆ng tơlơi kơtang tơngan kâo pô
   laih anŭn yua mơ̆ng tơlơi rơgơi kâo pô yơh,
   kâo hơmâo dưi hĭ laih khul lŏn čar anŭn.
  Sĭt kâo hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi anŭn yuakơ kâo hơmâo tơlơi thâo hluh.
  Kâo găn hĭ laih khul guai lŏn ƀing lŏn čar kar hăng ƀu hơmâo guai ôh,
   laih anŭn sua mă mŭk dram gơñu.
  Kar hăng rơmô kơtang yơh kâo hơmâo pơglưh trŭn hĭ laih ƀing dŏ be̱r ƀơi grê pơtao gơñu.
  14Kar hăng arăng yơr tơngan truh pơ gah lăm sa boh hruh yơh,
   ăt tui anŭn mơ̆n tơngan kâo yơr truh pơ gah lăm anih pioh mŭk dram ƀing lŏn čar.
  Laih anŭn kar hăng mơnuih pơƀut glaĭ amăng tơngan ñu khul boh čim brĭm lui raih hĭ laih,
   ăt tui anŭn mơ̆n kâo pơƀut glaĭ abih bang ƀing lŏn čar.
  Ƀơi mông anŭn ƀing gơñu dŏ rơiăt kar hăng čim brĭm ƀu dưi blang čăng
   ƀôdah ha̱ amăng bah kiăng kơ mơñi ôh.’ ”

  15Djơ̆ mơ̆ jo̱ng dưi pơtơgŭ đĭ ñu pô gah ngŏ kơ pô yơr đĭ jo̱ng anŭn hă?
   Ƀôdah djơ̆ mơ̆ anuă dưi pơang pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô uă hăng anuă anŭn mơ̆n hă?
  Tơdah tơlơi anŭn dưi, sĭt či hrup hăng gai hơnuăt dưi taih pô yơr đĭ gai anŭn,
   laih anŭn gai jra kơnơ̆ng jing kơyâo đôč, dưi yơr đĭ pô yua gai anŭn rơbat nao, jing pô ƀu djơ̆ kơyâo anŭn yơh!
   Kar kaĭ mơ̆n, pơtao Assiria ƀu dưi ngă khul tơlơi anŭn hăng tơlơi kơtang ñu pô ôh.
  16Hơnŭn yơh, Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang,
   či mơit rai tơlơi khe̱ng ruă nuă amăng tŏng krah ƀing ling tơhan kơtang pơtao Assiria yơh,
  tơl tơlơi anŭn či pơrai hĭ abih bang tơlơi hing ang ñu hăng ƀing ling tơhan ñu,
   kar hăng jơlah apui hơr ƀơ̆ng hĭ yơh.
  17Pô jing tơlơi bơngač kơ ƀing Israel či jing hĭ apui ƀơ̆ng yơh,
   sĭt Pô Rơgoh Hiam gơñu či jing hĭ jơlah apui,
  kiăng kơ čuh pơrai hĭ abih bang anih lŏn pơtao Assiria
   kar hăng ƀơ̆ng khul kơyâo drơi laih anŭn rơ̆k drơi kơnơ̆ng hrŏm amăng sa hrơi đôč yơh.
  18Hăng apui anŭn Khua Yang či pơrai hĭ tơlơi kơpa̱l glai kơmrơ̆ng ñu hrŏm hăng đang kơmơ̆k hiam ñu hlo̱m ƀo̱m yơh,
   tơl abih anih lŏn ñu či jing hrup hăng drơi jan mơnuih ruă tơdu rơwang sat hĭ yơh.
  19Khul tơƀe̱ng kơyâo dŏ glaĭ amăng glai kơmrơ̆ng ñu kơnơ̆ng či jing hĭ ƀiă biă mă yơh
   tơl sa čô čơđai ăt dưi yap mơ̆n.

Tơƀe̱ng Dŏ Glaĭ Ƀing Israel

  20Amăng hrơi anŭn tơƀe̱ng dŏ glaĭ ƀing Israel,
   jing ƀing dŏ so̱t amăng ană tơčô Yakôb anŭn,
  ƀu či kơnang dơ̆ng tah kơ pơtao ƀing Assiria, jing pô pơrai hĭ laih ƀing gơ̆,
   samơ̆ či kơnang sĭt ƀu đing đaŏ ôh kơ Yahweh, jing Pô Rơgoh Hiam git gai ƀing Israel.
  21Hơmâo sa tơƀe̱ng či wơ̆t glaĭ, jing tơƀe̱ng ană tơčô Yakôb yơh
   či wơ̆t glaĭ pơ Ơi Adai Dưi Kơtang.
  22Ơ ƀing Israel, wơ̆t tơdah ƀing gih jing lu kar hăng čuah ia rơsĭ ră anai,
   ƀơi hrơi mông anŭn, kơnơ̆ng tơƀe̱ng dŏ glaĭ amăng ƀing gih đôč yơh či wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar gih pô.
  Yahweh hơmâo pơkă hĭ laih lŏn čar gih či tŭ mă tơlơi răm rai,
   samơ̆ ƀing dŏ glaĭ anai či đuaĭ tui jơlan djơ̆ tơpă yơh.
  23Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang yơh, či ba rai
   tơlơi răm rai Ñu hơmâo pơkă laih ƀơi abih bang lŏn čar anŭn.
24Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang, Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp,
  “Ơ ƀing ană plei Kâo hơi, jing ƀing yap kơ anih čư̆ Ziôn jing anih yom pơphan gih,
   anăm huĭ ôh kơ ƀing Assiria jing ƀing taih ƀing gih hăng gai hơnuăt
  laih anŭn yơr đĭ gai jra gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih,
   jing kar hăng ƀing Êjip ngă laih hlâo adih.
  25Anăm huĭ ôh yuakơ ƀu sui ôh tơlơi Kâo hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih či abih hĭ,
   laih anŭn tơlơi hil Kâo či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Assiria kiăng kơ pơrai hĭ ƀing gơñu yơh.”

  26Yahweh Dưi Kơtang či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu hăng hrĕ taih,
   kar hăng tơdang Ñu pơrai hĭ laih ƀing Midyan ƀơi anih boh pơtâo Ôrêb hlâo adih,
  laih anŭn kar hăng tơdang Ñu yơr đĭ gai hơnuăt Ñu gah ngŏ kơ jơlah ia rơsĭ,
   kiăng kơ pơƀlŭng pơdjai hĭ lŏn čar Êjip yơh.
  27Tui anŭn, amăng hrơi mông anŭn, Yahweh či pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆ng tơlơi ngă hlŭn
   kar hăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi kơtraŏ ƀing Assiria mơ̆ng bra gih,
   laih anŭn oč gơñu mơ̆ng tơkuai gih yơh.
  Sĭt Yahweh či pơjŏh hĭ oč anŭn jing tơlơi ƀing gih ngă hlŭn yơh.

  28Anai yơh jing tơlơi ƀing rŏh ayăt ngă tơdang ƀing gơñu rai:
   Ƀing gơñu hơmâo rai truh laih pơ plei Aiyat
   laih anŭn hơmâo găn nao laih anih Migrôn.
   Ƀing gơñu pơkom pioh dram gơnam yua ƀơi plei Mikmas yuakơ kơtraŏ biă mă.
  29Ƀing gơñu đuaĭ tui jơlan gơniă kơplăh wăh dua hơ̆ng dơ̆ng čư̆ hăng găn hơnŏh ia laih anŭn laĭ tui anai,
   “Ƀing ta či jưh mlam ƀơi plei Geba.”
  Hlak anŭn, ƀing plei Ramah rŭng răng,
   laih anŭn ƀing plei Gibeah, jing plei pơtao Saul hlâo adih, đuaĭ kơdŏp.
  30Ur kraih bĕ, Ơ ană plei plei Gallim!
   Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing plei Laisah!
   Laĭ glaĭ bĕ, Ơ ƀing plei Anathôt!
  31Ƀing plei Madmênah hlak đuaĭ tơklaih,
   laih anŭn ƀing plei Gêbim hlak đuaĭ kơdŏp yơh.
  32Amăng hrơi anŭn mơtam ƀing rŏh ayăt či nao dŏ jưh pơ plei Nob,
   laih anŭn ƀing gơñu či yơr đĭ kơpŏt tơngan gơñu
  kơ Čư̆ Ziôn wơ̆t hăng ƀing ană plei dŏ pơ anŭn,
   jing kiăng kơ djik djak kơ plei prŏng Yerusalaim yơh.

  33Lăng bĕ kơ tơlơi Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang, či ngă.
   Ñu či pơtrŭn hĭ ƀing pơgao pơang anŭn kar hăng khăt čŏng hĭ khul than kơyâo hăng dơnai rơbuh kơtang kơtĭt,
   jing kar hăng khul kơyâo prŏng jŏh trŭn hĭ,
   laih anŭn kar hăng khul kơyâo glông rơbuh hĭ ƀơi lŏn yơh.
  34Ñu či pơtrŭn hĭ ƀing gơñu kar hăng kŏh dro̱m hĭ khul kơyâo prŏng amăng glai kơmrơ̆ng hăng sa ƀĕ jo̱ng,
   jing kar hăng pơtơhnă̱ hĭ glai kơmrơ̆ng anih lŏn Lebanôn yơh.