10

1Cov neeg uas rhawv kevcai tsis ncaj ncees thiab cov neeg uas sau kevcai los tswj kuv haivneeg, 2tsis pub kev ncaj ncees rau cov txomnyem thiab txwv kuv haivneeg pluag txoj cai kom nej txeeb tau cov pojntsuam thiab cov menyuam ntsuag tug, mas nej yuav raug kev puastsuaj lauj! 3Nej yuav ua li cas thaum txog hnub uas Vajtswv txiav txim rau nej? Nej yuav ua li cas thaum nws coj lwm haivneeg uas nyob deb tuaj ua kom nej puastsuaj? Nej yuav mus kom leejtwg pab nej, thiab nej yuav muab nej tej nyiaj coj mus tso rau qhov twg? 4Nej yuav raug tua tuag tas rau hauv tshavrog lossis raug cab mus kaw nrog cov neeg raug txim. Vim tej no nws thiaj chim heev; nws txhais tes thiaj rau txim tsis tseg rau nej.

Vajtswv Txiav Txim rau cov Axilias

5Vajtswv hais tias, “Axilias! Kuv yuav siv cov Axilias ua rab qws rau txim rau cov neeg uas ua rau kuv chim. 6Kuv tso cov Axilias mus tawmtsam haivneeg uas tsis lees yuav Vajtswv; kuv hais kom lawv mus tawmtsam cov neeg uas ua rau kuv chim, kom mus txeeb, mus nyiag thiab mus tsimtxom cov neeg ntawd ib yam li tsuj tej hmoov av hauv tej plawv kev.”
7Tiamsis tej no tsis raws li cov Axilias tus huabtais xav, nws lub siab tsis xav li ntawd; nws lub homphiaj yog xav ua kom puastsuaj thiab txiav txhua haivneeg kom tu kev nrho xwb. 8Nws khav hais tias, “Tsis yog kuv cov thawj tubrog txhua tus puavleej yog vajntxwv huv tibsi los? 9Kuv txeeb tau lub nroog Kanaus thiab lub nroog Kakhemis, lub nroog Hamas thiab lub nroog Alepas. Kuv tua yeej lub nroog Xamalis thiab lub nroog Damaxes huv tibsi. 10Kuv txhais tes rau txim rau cov tebchaws uas pe mlom, cov mlom ntawd tseem ntau tshaj cov uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab hauv lub nroog Xamalis. 11Kuv twb ua rau lub nroog Xamalis thiab tej mlom uas nyob hauv raug puastsuaj tas huv tibsi lawm. Kuv yuav ua ib yam li ntawd rau lub nroog Yeluxalees thiab cov mlom uas nyob hauv kom puastsuaj thiab.”
12Tiamsis tus Tswv hais tias, “Thaum kuv ua kuv tej haujlwm saum Roob Xi-oos thiab hauv lub nroog Yeluxalees tas lawm, kuv yuav rau txim rau tus huabtais uas kav tebchaws Axilias, vim nws txojkev khavtheeb.”
13Tus huabtais uas kav tebchaws Axilias khav hais tias, “Tej haujlwm no yog kuv tib leeg ua tiav xwb. Kuv muaj zog, muaj tswvyim thiab ntse heev. Kuv nam lwm haivneeg tej ciam dej ciam av thiab txhav lawv tej nyiaj txiag nqa los. Kuv zoo li tus heev nyuj uas nrau cov neeg uas zaum saum tej zwmtxwv kom poob tas. 14Txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb no zoo ib yam li tej zes noog; kuv muab lawv tej nyiaj txiag yoojyim ib yam li kuv muab tej qe noog; tsis muaj ib tug twg ntxuaj tis kom kuv ntshai thiab tsis muaj ib tug twg qhib ncauj nthe kuv li.”
15Tus TSWV hais tias, “Rab taus muaj peevxwm tsav tau hwjchim loj dua tus uas siv rab taus los? Rab kaw tseemceeb dua tus uas siv rab kaw los? Rab qws nqa tsis taus tus neeg uas siv rab qws; tsuas yog tus neeg uas siv rab qws thiaj nqa taus rab qws xwb.”
16Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav tso kab mob los rau txim rau cov neeg uas lawv txav lawv kom rog rog. Hauv lawv lub nrogcev yuav kub ib yam li hluavtaws hlawv. 17Vajtswv yog cov Yixalayees lub teeb uas ci pom kev, nws yog lub cubtawg ntawd ntag. Cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv yuav ua tus nplaim taws, hnub ntawd yuav kub txhua yam, txawm yog tej hmab pos thiab ntoo pos los yuav kub hnyiab tas huv tibsi. 18Tus TSWV yuav muab nws tej havzoov thiab nws tej teb ua kom puastsuaj tas, tsis hais tus ntsujplig thiab lub cev yuav zoo ib yam li tej kab mob phem los raug cov neeg ntawd kom puastsuaj ntag. 19Hauv lub havzoov ntawd tsuas tshuav tsob puav ntoo lawm xwb, txawm yog tej menyuam yaus los yeej suav txheeb.

Cov Yixalayees uas Seem Nyob

20Hnub ntawd cov Yixalayees uas seem yuav tsis vamkhom lub tebchaws uas muab lawv ua puastsuaj ntawd. Tiamsis lawv yuav muab siab npuab tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv, tus ncaj ncees thiab tus tseeb. 21Cov Yixalayees uas seem yuav rov los cuag lawv tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. 22Txawm yog cov Yixalayees coob npaum li tej suabzeb ntawm ntug hiavtxwv los cov uas tau rov los muaj tsawg kawg li. Kev txiav txim yeej muaj teem tseg rau neeg lawm, thiab yeej tsimnyog lawv raug kawg li. 23Tus TSWV tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav tso kev puastsuaj los rau hauv lub ntiajteb no raws li nws hais tseg lawm.

Tus TSWV Yuav Rau Txim Rau Cov Axilias

24Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv haivneeg uas nyob hauv lub nroog Xi-oos, nej tsis txhob ntshai cov Axilias thaum lawv nqa qws thiab nqa nplawm tuaj ntaus nej ib yam li cov Iziv tau ua rau nej. 25Kuv txojkev chim uas rau txim rau nej twb yuav dhau, kuv txojkev chim yuav ua kom lawv raug kev puastsuaj. 26Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv yuav muab kuv tus nplawm ntaus lawv ib yam li kuv ntaus cov Midias ntawm lub Pobzeb Aules, thiab kuv yuav tsa kuv tus nplawm rau saum cov dej hiavtxwv ib yam li kuv ua rau cov Iziv. 27Hnub ntawd, kuv yuav tso kom nej dim ntawm cov Axilias; lawv lub nra hnyav yuav plam saum nej xubpwg thiab lawv tus quab uas khuam nej cajdab yuav lov.”

Cov Axilias Txhij Tubrog

28Cov tubrog Axilias tau mus txeeb lub nroog A-is; lawv tuaj dhau lub nroog Minkaloos, lawv thiaj muab lawv tej khoom coj tuaj tso rau hauv lub nroog Mikamas. 29Lawv hla dhau plaws lub kwjha rau sab tid, thiab lawv pw ib hmos hauv lub nroog Nkenpas; cov pejxeem uas nyob hauv lub nroog Lamas ntshai heev, thiab cov neeg uas nyob hauv Vajntxwv Xa-ules lub zos Nkinpe-as khiav tas lawm. 30Cov neeg Nkalees, cia li quaj los mas! Cov neeg La-isas, cia li mloog! Cov neeg Anathaus, cia li teb nws! 31Cov neeg Mamenas tabtom khiav, thiab cov neeg Nkenpas yuav tsum khiav tiag kom dim. 32Hnub no yeebncuab twb tuaj puv tas rau hauv lub nroog Naunpas lawm, thiab lawv yuav yoj nrig rau lub Roob Xi-oos uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees.
33Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav muab lawv co kom poob ib yam li txo tej ceg ntoo. Lawv tej kev khavtheeb thiab tsav hwjchim uas siab heev yuav raug muab ntov kom vau thiab poob tsim. 34Tus TSWV yuav muab taus ntov lawv ib yam li ntov ntoo hauv plawv zoov, txawm yog tej ntoo uas zoo heev pem Roob Lenpanoos los yeej yuav vau tas huv tibsi.