39

He^se^ki^yaa Zipv Mbaa^mbi^lon Nyei Douc Waac Mienh

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 20:12-19)

1Doix wuov deix ziangh hoc Mbaa^laa^ndan nyei dorn, Mbaa^mbi^lon Guoqv nyei hungh, Me^lo^ndakc Mbaa^laa^ndan, haiz gorngv He^se^ki^yaa butv baengc aengx longx daaih ziouc fungx fienx caux zingh nyeic mingh bun ninh. 2He^se^ki^yaa zipv naaiv deix douc fienx mienh yaac bun ninh mbuo mangc ninh siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx yietc zungv ga'naaiv. Se bun ninh mbuo mangc jiem, nyaanh, laapc liuc, jaaix haic nyei youh caux ninh mborqv jaax nyei yietc zungv wuoqc ginc, caux yiem siou nyungc-nyungc nyei dorngx nyei ga'naaiv. Yiem ninh nyei hungh dinc caux ziangh norm guoqv nyei ga'naaiv maiv maaih yietc nyungc He^se^ki^yaa maiv bun ninh mbuo mangc.
3Douc waac mienh, I^saa^yaa, daaih lorz He^se^ki^yaa naaic gaax, “Naaiv deix mienh gorngv haaix nyungc? Yiem haaix daaih?”
 He^se^ki^yaa dau, “Ninh mbuo yiem go nyei deic-bung daaih, se yiem Mbaa^mbi^lon daaih.”
4I^saa^yaa naaic, “Yiem meih nyei hungh dinc ninh mbuo duqv buatc haaix nyungc?”
 He^se^ki^yaa gorngv, “Da'faanh yiem yie nyei hungh dinc maaih nyei ga'naaiv ninh mbuo duqv buatc nzengc. Yiem yie siou ga'naaiv nyei dorngx, maiv maaih yietc nyungc yie maiv bun ninh mbuo mangc.”
5I^saa^yaa ziouc gorngv mbuox He^se^ki^yaa, “Muangx Nernh Jiex nyei Ziouv nyei waac maah! 6‘Hnoi-nyieqc zungv oix taux. Yiem meih nyei hungh dinc nyei yietc zungv ga'naaiv caux meih nyei ong-taaix siou taux ih jaax hnoi nyei ga'naaiv, oix zuqc caangv mingh taux Mbaa^mbi^lon. Yietc nyungc yaac maiv liouh.’ Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. 7‘Maaih deix yiem meih ganh nyei nziaamv-fei cuotv nyei dorn-jueiv fun-faqv zungv oix zuqc guaatv mingh yiem Mbaa^mbi^lon nyei hungh dinc benx zuqc im dov nyei mienh.’ ”
8He^se^ki^yaa dau I^saa^yaa, “Meih douc daaih naaiv joux Ziouv nyei waac se longx nyei.” Ninh hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv, “Da'faanh yie nyei seix zeiv taaix-baengh nyei, baengh orn nyei.”