39

Cov Npanpiloos Tuaj

(2 Vajntxwv 20.12-19)

1Lub sijhawm ntawd Npaladas tus tub Melaudas Npaladas uas ua vajntxwv kav lub tebchaws Npanpiloos hnov hais tias Vajntxwv Hexekiyas mob, nws sau ib tsab ntawv thiab xa ib co khoom tuaj rau Hexekiyas. 2Hexekiyas tos txais lawv thiab coj lawv mus ncig saib nws tej txhab nyiaj, txhab kub, tej txujlom, tej roj tsw qab thiab nws tej cuabyeej ua rog. Tsis tshuav ib yam dabtsi hauv nws tej txhab lossis hauv nws lub tebchaws uas nws tsis tau coj lawv mus saib li. 3Ces Yaxayas tus uas cev Vajtswv lus txawm tuaj cuag Vajntxwv Hexekiyas thiab nug nws hais tias, “Cov neeg ntawd tuaj qhov twg tuaj thiab lawv hais li cas rau koj?”
 Hexekiyas teb hais tias, “Lawv tuaj tim tebchaws Npanpiloos uas deb heev tuaj.”
4Yaxayas nug hais tias, “Lawv pom dabtsi hauv koj lub loog?”
 Hexekiyas teb hais tias, “Lawv pom txhua yam huv tibsi; tsis tshuav ib yam nyob hauv tej txhab uas kuv tsis tau qhia rau lawv li.”
5Ces Yaxayas txawm hais rau Vajntxwv Hexekiyas hais tias, “Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no: 6Saib lauj, lub sijhawm twb los ze zuj zus rau txhua yam uas nyob hauv koj lub loog no lawm, thiab txhua yam uas koj cov yawgkoob khaws cia puag thaum ub los txog niaj hnub no yuav raug luag coj mus kom tas rau tim tebchaws Npanpiloos tsis seem ib yam dabtsi hlo li; tus TSWV hais li ntawd. 7Koj cov tub uas koj yug thiab koj tej xeebntxwv puavleej yuav raug lawv ntes coj mus thiab muab sam cia nyob ua haujlwm hauv tus vajntxwv uas kav lub nroog Npanpiloos lub loog.”
8Vajntxwv Hexekiyas teb Yaxayas hais tias, “Tus TSWV tej lus uas koj hais no zoo kawg li.” Vim kuv xav hais tias, “Yuav muaj kev thajyeeb thiab kev kaj siab rau tiam uas kuv tseem ua neej nyob no.”