48

I^saa^laa^en Ngaengc Tin-Hungh

  1“O Yaakopv nyei zeiv-fun aah! Muangx naaiv deix waac maah!
   Meih mbuo gan I^saa^laa^en nyei mbuox heuc,
   yaac zoux Yu^ndaa nyei zeiv-fun.
  Meih mbuo ziangv jienv Ziouv nyei mbuox houv waac,
   yaac heuc jienv I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh.
   Mv baac meih mbuo maiv zeiz hnyouv zingx, zoux duqv horpc nyei mienh.
  2Meih mbuo gorngv ganh benx cing-nzengc zingh nyei mienh,
   yaac kaux I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh.
   Ninh nyei mbuox heuc Nernh Jiex nyei Ziouv.
  3Jiex liuz nyei sic yie jaa-ndaangc gorngv mbuox meih mbuo.
   Se yiem yie nyei nzuih cuotv yie yaac zunh mbuox mienh.
  Yie liemh zeih zoux ziouc ei wuov cuotv daaih.
  4Weic zuqc yie hiuv duqv meih m'normh hoz,
   jaang nyei jaan hnangv hlieqv,
   meih nyei biorngh yaac hnangv dongh siqv.
  5Weic naaiv loz-hnoi yie zorqv naaiv deix sic gorngv bun meih hiuv.
   Naaiv deix sic maiv gaengh cuotv nyei ziangh hoc yie jaa-ndaangc mbuox meih.
  Nziex meih oix gorngv, ‘Yie nyei miuc-fangx zoux naaiv deix sic.
   Yie diu daaih caux dox daaih nyei miuc-fangx hatc naaiv deix sic cuotv daaih.’
  6Meih haiz liuz, ih zanc buatc jienv
   naaiv deix yietc zungv sic aqv.
   Meih yaac maiv laengz fai?
  “Yiem naaiv mingh yie zorqv siang-sic,
   dongh meih maiv hiuv nyei,
   gem jienv nyei sic mbuox meih.
  7Naaiv deix sic se ih zanc cuotv daaih siang nyei sic,
   maiv zeiz loz-hnoi maaih nyei.
  Naaiv deix sic zinh ndaangc meih maiv haiz jiex. Ih hnoi coqv hoqc haiz.
   Nziex meih gorngv, ‘Zeiz nyei. Wuov deix sic yie hiuv mi'aqv.’
  8Meih maiv haiz jiex yaac maiv hiuv duqv.
   Yiem loz-hnoi daaih, meih nyei m'normh zotv jienv.
  Yie hiuv duqv meih haih mbienv hnyouv nyei.
   Meih cuotv seix daaih zungv duqv mbuox heuc hnyouv ngaengc nyei mienh.
  9Weic yie ganh nyei mengh yie zuov jienv maiv gaengh qiex jiez.
   Weic bun mienh ceng yie,
   yie nyienz jienv maiv pai guangc meih.
  10Mangc maah! Yie sinx meih mv baac maiv hnangv sinx nyaanh.
   Yie bun meih yiem naanc zingh gu'nyuoz hnangv yiem douz-louh zuqc seix.
  11Yie hnangv naaiv zoux se weic yie ganh, se weic yie ganh.
   Yie hnangv haaix nor haih bun mienh ki duqv yie?
   Yie maiv zorqv yie nyei njang-laangc bun ganh dauh.

Ziouv Njoux I^saa^laa^en

  12“O Yaakopv, dongh yie heuc daaih nyei I^saa^laa^en,
   muangx yie maah!
  Yie se Ziouv.
   Yie zoux gorn yaac zoux setv mueiz.
  13Yie ganh liepc ndau nyei gorn-ndoqv,
   yie nyei mbiaauc jieqv buoz corng lungh.
  Yie heuc ninh mbuo,
   ninh mbuo ziouc lomh nzoih cuotv daaih aqv.
  14“Meih mbuo yietc zungv daaih gapv zunv muangx.
   Wuov deix miuc-fangx maaih haaix dauh jaa-ndaangc gorngv naaiv deix sic?
  Ziouv ginv daaih nyei mienh
   oix ei jienv ninh nyei za'eix zoux bun Mbaa^mbi^lon.
   Ninh nyei buoz yaac oix mborqv Mbaa^mbi^lon Mienh.
  15Yie, se yie ganh, gorngv liuz aqv.
   Zeiz nyei, yie heuc ninh.
  Yie dorh ninh daaih.
   Ninh zoux nyei jauv ninh oix zoux duqv cuotv.
16“Daaih nitv fatv yie, muangx naaiv deix waac.
  “Yiem yie gorngv daauh nzunc yie maiv bingx jienv gorngv.
   Naaiv deix sic cuotv daaih wuov zanc yie yiem wuov nyei.”
  Ih zanc Ziouv Tin-Hungh paaiv yie
   caux jienv ninh nyei Singx Lingh daaih.
  17I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh,
   dongh Zuoqc Meih Mbuo Wuov Dauh Ziouv,
   hnangv naaiv nor gorngv,
  “Yie se Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.
   Yie njaaux meih weic tengx meih duqv longx,
   yaac dorh meih yangh meih horpc zuqc yangh nyei jauv.
  18Feix duqv meih muangx yie hatc nyei waac.
   Meih ziouc maaih baengh orn hnangv ndaaih nor,
   meih zoux horpc nyei jauv yaac hnangv koiv nyei wuom-laangc.
  19Meih nyei zeiv-fun ziouc hnangv saa-ziou,
   meih nyei fun-faqv hnangv saa-ziou-hmeiv.
  Ninh mbuo nyei mengh yietc liuz maiv zuqc pai guangc,
   yaac maiv zuqc mietc, leih yie nyei nza'hmien.”
  20Cuotv Mbaa^mbi^lon maah!
   Biaux cuotv Ken^ndie.
  Njien-youh nyei heuc jienv zunh yaangh,
  zunh mingh taux jomc lungh ndiev gorngv,
   “Ziouv zuoqc ninh nyei bou, Yaakopv, mi'aqv.”
  21Ziouv dorh ninh mbuo jiex deic-bung-huaang
   ninh mbuo jaang maiv nqaatv.
  Ninh weic ninh mbuo bun wuom yiem la'bieiv liouc cuotv.
   Ninh mborqv la'bieiv mbaaix,
   wuom ziouc baetv cuotv daaih.
  22Ziouv gorngv, “Orqv mienh zungv maiv duqv baengh orn.”