48

Tơlơi Ƀing Israel Khăng Akŏ

  1Pơđi̱ng hơmư̆ bĕ tơlơi anai, Ơ ƀing ană plei Israel hơi,
   jing ƀing tơbiă rai mơ̆ng ơi adon ta Yudah,
   jing ană đah rơkơi Yakôb.
  Ƀing gih yơh ƀuăn rơ̆ng amăng anăn Yahweh
   laih anŭn laĭ ƀing gih kơkuh pơpŭ kơ kơnơ̆ng hơjăn Ơi Adai ƀing Israel đôč,
   samơ̆ ƀing gih ƀu pơhiăp tơlơi sĭt ƀôdah đuaĭ tui tơlơi tơpă hơnơ̆ng ôh.
  2Ƀing gih ăt yap gih pô jing ană plei kơ plei rơgoh hiam
   laih anŭn kơnang kơ Ơi Adai Israel.
  Anăn Ñu jing Yahweh Dưi Kơtang yơh,
   laih anŭn Ñu pơhiăp hăng ƀing gih tui anai,
  3“Kâo hơmâo laĭ lui hlâo laih hơdôm mơta tơlơi či truh čơdơ̆ng mơ̆ng đưm hlâo adih,
   sĭt amăng bah Kâo yơh pơhaih tơbiă hăng pơthâo kơ ƀing ơi adon gih kơ hơdôm tơlơi anŭn.
   Tơdơi kơ anŭn, blĭp blăp Kâo brơi truh laih anŭn hơdôm tơlơi anŭn truh hĭ mơtam.
  4Kâo ngă tui anŭn yuakơ Kâo thâo krăn laih ƀing gih khăng akŏ biă mă.
   tơkuai gih jing hĭ khăng kar hăng pơsơi,
   laih anŭn athơi gih jing hĭ khăng kar hăng ko̱ng.
  5Hơnŭn yơh, Kâo ruai laih kơ ơi adon gih hơdôm tơlơi anŭn mơ̆ng đưm hlâo adih,
   jing hlâo kơ hơdôm tơlơi anŭn truh Kâo pơhaih laih tơlơi anŭn hăng ƀing gơñu
   kiăng kơ ƀing gơñu ƀu dưi pơhiăp ôh tui anai,
  ‘Khul rup trah gơmơi yơh ngă hơdôm tơlơi truh anŭn.
   Sĭt rup trah kơyâo gơmơi hăng yang pơsơi gơmơi yơh pơphŭn rai hơdôm tơlơi truh anŭn.’
  6Ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih hơdôm tơlơi anŭn, tui anŭn lăng bĕ ƀơi abih bang tơlơi anŭn,
   laih anŭn ƀing gih khŏm thâo krăn tơlơi Kâo laĭ lui hlâo jing tơpă yơh.

  “Čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai Kâo či ruai kơ ƀing gih hơdôm tơlơi phrâo,
   jing hơdôm tơlơi hơgŏm ƀing gih aka ƀu thâo krăn ôh.
  7Ră anai Kâo jĕ či brơi rai hơdôm tơlơi truh, ƀu djơ̆ čơdơ̆ng mơ̆ng đưm hlâo adih ôh.
   Ƀing gih ƀu hơmư̆ ôh hơdôm tơlơi anŭn hlâo kơ hrơi anai.
  Tui anŭn, ƀing gih ƀu dưi laĭ ôh tui anai,
   ‘Ơ, ƀing gơmơi thâo laih hơdôm tơlơi anŭn.’
  8Ƀing gih ƀu hơmư̆ ôh kŏn thâo hluh lơi,
   yuakơ čơdơ̆ng mơ̆ng đưm adih ƀing gih hơngah ƀu kiăng pơđi̱ng tơngia gih ôh.
  Kâo thâo krăn laih ƀing gih jing ƀing plư pleč biă mă,
   jing ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ biă mă hăng Kâo čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing gih jing hĭ lŏn čar yơh.
  9Kiăng kơ pơpŭ pơdun đĭ anăn Kâo, Kâo pơtrưĭ hĭ tơlơi Kâo hil.
   Kiăng kơ mơnuih mơnam bơni hơơč kơ Kâo, Kâo pơkơ̆ng glaĭ tơlơi Kâo hil kơ ƀing gih,
   laih anŭn ƀu pơrai hĭ ƀing gih ôh.
  10Lăng bĕ, Kâo hơmâo lông lăng laih ƀing gih, samơ̆ ƀu hrup hăng arăng čruih amrăk ôh,
   yuakơ ƀing gih jing đôč đač soh sel.
   Kâo kơnơ̆ng lông lăng laih ƀing gih amăng gŏ apui tơlơi gleh tơnap đôč kiăng kơ ƀing gih ƀu răm rai hĭ hlo̱m ƀo̱m.
  11Yuakơ tơhơnal tơlơi Kâo pô yơh Kâo ngă tơlơi anŭn.
   Kâo ƀu či lui brơi kơ arăng djik djak kơ anăn Kâo ôh.
   Kâo ƀu či brơi kơ rup trah pă ôh tơlơi ang yang lŏm kơ Kâo.”

Pơtao Prŏng Sirus Či Pơrơngai Hĭ Ƀing Israel

  12Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Hơmư̆ Kâo bĕ, Ơ ƀing Yakôb hơi,
   Ơ ƀing Israel ăh, jing ƀing Kâo hơmâo iâu laih tui anai:
  Kâo yơh jing Yahweh.
   Kâo yơh jing Pô Blung Hlâo laih anŭn jing Pô Hơnăl Tuč.
  13Tơngan Kâo pô yơh pơdơ̆ng atur lŏn tơnah,
   laih anŭn tơngan gah hơnuă Kâo yơh pơkăng khul tal adai.
  Tơdang Kâo iâu pơƀut glaĭ khul tơlơi mơnơ̆ng Kâo hrih pơjing,
   abih bang gơñu dŏ dơ̆ng hrŏm hơbĭt yơh kiăng kơ tui gưt boh hiăp Kâo.

  14“Rai hrŏm hơbĭt bĕ, Ơ abih bang ƀing gih, laih anŭn pơđi̱ng hơmư̆ Kâo bĕ!
   Rup trah pă amăng khul rup trah hơmâo laĭ lui hlâo laih kơ hơdôm tơlơi anŭn lĕ?
  Pô gŏp djru Kâo, Yahweh, ruah laih yơh
   či ngă pơgiŏng hĭ tơlơi kơñăm Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Babilon.
   Tơlơi dưi hơpăl tơngan Kâo či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Babilon yơh.
  15Kâo pô hơmâo pơhiăp laih.
   Sĭt yơh, Kâo hơmâo iâu rai laih ñu.
  Kâo či dui ba ñu,
   laih anŭn ñu či dưi jing hĭ amăng bruă jao ñu yơh.

  16“Rai jĕ pơ Kâo hăng hơmư̆ bĕ tơlơi anai:
   Čơdơ̆ng mơ̆ng blung hlâo, Kâo ƀu hơmâo pơhiăp hăng tơlơi hơgŏm ôh.
   Laih anŭn ƀơi mông hơmâo tơlơi truh tơl, Kâo ăt dŏ pơ anŭn mơ̆n.”

  Kâo, Yesayah, pơhiăp tui anai, “Ră anai Khua Yang Yahweh hơmâo pơkiaŏ rai kâo,
   hăng Yang Bơngăt Ñu yơh.”

Hơdră Jơlan Yahweh Kơ Ƀing Ană Plei Ñu

  17Yahweh jing Pô Song Mă gih, jing Pô Rơgoh Hiam Israel pơhiăp dơ̆ng tui anai:
   “Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih,
   jing Pô pơtô pơhrăm kơ ƀing gih khul tơlơi tŭ yua kơ ƀing gih,
   jing Pô kơčrâo brơi ƀing gih amăng hơdră jơlan ƀing gih khŏm nao.
  18Ƀing gih ƀu hơmâo ôh tơlơi rơnŭk rơno̱m bă blai kar hăng ia krong rô nanao,
   laih anŭn ƀu hơmâo ôh tơlơi pơklaih hrup hăng khul jơlah ia rơsĭ truh pơ ha̱ng ia rơsĭ nanao,
   yuakơ ƀing gih ƀu hơmâo pơđi̱ng hơmư̆ laih ôh kơ hơdôm tơlơi Kâo pơđar.
  19Ƀing ană tơčô gih ƀu jing hĭ lu hrup hăng čuah ƀơi ha̱ng ia rơsĭ,
   jing lu biă mă kar hăng khul asar čuah ôh,
  laih anŭn anăn gơñu či rơngiă hĭ
   hăng răm rai hĭ ƀơi anăp Kâo yơh
   yuakơ ƀing gih ƀu tui gưt kơ Kâo ôh.”

  20Đuaĭ bĕ mơ̆ng lŏn čar Babilon,
   tơbiă nao rơngai bĕ mơ̆ng ƀing Babilon!
  Ră ruai bĕ tơlơi anŭn hăng tơlơi dreo mơak
   laih anŭn pơhaih bĕ kơ tơlơi anŭn.
  Mơit nao bĕ tơlơi pơthâo anŭn pơ djŏp djang anih amăng lŏn tơnah tui anai,
   “Yahweh hơmâo song mă laih ƀing ta jing ding kơna Ñu ƀing Israel.”

  21Ƀing ơi adon ta ƀu mơhao ôh tơdang Yahweh dui ba ƀing gơ̆ găn tơdron ha̱r đưm hlâo adih.
   Ñu ngă brơi kơ ia tơbiă brơi kơ ƀing gơ̆ mơ̆ng boh pơtâo,
   sĭt Ñu pơčơđang hĭ boh pơtâo
   laih anŭn ia tơlŭh tơbiă yơh.

  22Yahweh laĭ tui anai, “Mơnuih sat ƀai ƀu hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m ôh amăng pran jua gơñu.”