48

Hais Txog Yav Tom Ntej

  1Cov Yixalayees uas yog Yudas
   cov xeebntxwv nej cia li mloog tej lus no:
  Nej tuav Vajtswv lub npe coglus hais tias peb yuav pehawm
   cov Yixalayees tus Vajtswv,
  tiamsis nej tsis ua raws li nej tej lus ntawd.
  2Nej hais tias nej yog cov pejxeem uas
   nyob hauv lub nroog dawbhuv
  thiab tso siab plhuav rau cov Yixalayees tus Vajtswv
  uas lub npe hu ua tus TSWV uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus.

  3Tus TSWV hais rau cov Yixalayees hais tias,
  “Thaum ub kuv twb qhia rau nej lawm hais tias
   yuav muaj dabtsi tshwmsim los;
  yog li ntawd, thaum nej tsis nco
   txog, kuv thiaj ua kom tej ntawd tshwm los.
  4Kuv yeej paub hais tias,
   nej yog neeg tawv ncauj,
  nej lub cajdab tawv npaum li hlau,
   thiab nej lub hauv pliaj tawv npaum li tooj dag.
  5Yog li ntawd, kuv twb xub qhia txog nej lub neej
  yav tom ntej rau nej paub puag thaum ub los lawm.
  Kuv qhia ua ntej uas tej ntawd tshwmsim
   los kom nej tsis txhob khav hais tias,
  yog nej tej mlom ntoo lossis mlom
   tooj ua kom tej ntawd tshwmsim los.

  6“Nej twb hnov tej no thiab pom
   tej ntawd lawm.
  Nej txawm tsis lees paub li los?
  Txij no mus kuv yuav qhia tej yam tshiab rau nej paub,
  yog tej yam nraim nkoos uas nej tsis tau paub dua li.
  7Tej xwmtxheej uas kuv nyuam qhuav
   ua no nej yeej tsis tau hnov dua li.
  Yog nej hnov lawm, nej yuav khav hais tias,
   ‘Pej twb paub lawm.’
  8Nej yeej ibtxwm tsis hnov, nej yeej
   ibtxwm tsis paub li;
  txij puag thaum ub los, nej lub qhovntsej yeej tsis qhib.
  Vim kuv paub nej lub siab yeej tsis ncaj,
  thiab nej yeej yog neeg ntxeev siab
   thaum yug tau nej los li lawm.

  9“Vim kuv xav kom neeg qhuas
   kuv lub npe,
  kuv cheem kuv txojkev chim tseg rau
   nruab siab.
  Kuv cheem tej ntawd thiaj tsis ua rau nej puastsuaj.
  10Kuv tau coj kev nyuaj siab los sim
   nej ib yam li nchuav nyiaj hauv yeejvub,
  tiamsis kuv pom hais tias nej tsis muaj nqis dabtsi li.
  11Vim kuv xav ua kuv, vim kuv xav ua rau kuv xwb,
   kuv thiaj ua tej no,
  kuv yuav tsis pub leejtwg saib tsis taus kuv lub npe
  lossis tsis pub leejtwg muaj feem
   koom nrog kuv lub tshwjchim.”

Tus TSWV Xaiv Xailas ua Thawjcoj

  12Tus TSWV hais tias, “Yakhauj, koj cia li mloog kuv tej lus,
   Yixalayees tus uas kuv tau hu!
  Kuv yog Vajtswv, kuv yog lub
   hauvpaus thiab yog lub ntsis.
  13Yog kuv txhais tes tsim lub ntiajteb,
   thiab kuv sab tes xis nthuav lub ntuj;
  thaum kuv hu, lub ntiajteb thiab lub ntuj tib txhij tawm tuaj.

  14“Nej sawvdaws cia li sib sau los ua ke
   thiab mloog kuv hais!
  Lawv cov ntawd, leejtwg thiaj qhia
   tau tej lus no rau sawvdaws?
  Tus TSWV hlub Xailas heev, tus TSWV thiaj xaiv Xailas
  ua nws tes haujlwm rau lub nroog Npanpiloos
  thiab tus TSWV txhais tes yuav tawmtsam lub nroog Npanpiloos.
  15Kuv yog tus hais thiab yog tus hu Xailas ntag;
   kuv coj nws los thiab ua kom nws vammeej.

  16“Cia li txav los kom ze thiaj hnov
   zaj uas kuv hais no.
  Kuv yeej qhia zaj no puag thaum chivkeeb los tsis zais li,
  thiab yeej tshwm muaj tseeb raws li kuv tej lus.”
  (Nimno tus TSWV uas yog Vajtswv muab nws lub hwjchim
   rau kuv thiab txib kuv mus.)

Tus TSWV Npaj Homphiaj rau Nws Haivneeg

  17Cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv,
   tus TSWV uas cawm nej dim hais tias,
  “Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv,
  tus uas qhia qhov zoo rau nej thiab
   coj nej taug txojkev uas tsimnyog taug.

  18“Yog nej ua tib zoo mloog kuv tej lus samhwm!
  Ces tej koob hmoov yuav ntws laub lug los rau nej
  ib yam li tus dej ntws tsis paub nqhuab li.
  Nej tej kev vammeej yuav zoo ib yam li hiavtxwv ntas.
  19Nej tej tubki yuav huamvam coob suav tsis txheeb
   ib yam li tej suabzeb,
  lawv tej npe yuav tsis raug rho tawm
   ntawm kuv lossis tsis raug puastsuaj li.”

  20Cia li khiav tawm hauv lub nroog Npanpiloos mus,
   cia li khiav kom dim.
  Cia li hu nkauj zoo siab rau txhua qhov paub hais tias,
  “Tus TSWV tau txhiv nws tus tubtxib Yixalayees dim lawm!”
  21Thaum tus TSWV coj nws haivneeg taug kev
  los hla tiaj suabpuam qhov uas
   tshav ntuj kub heev ntawd,
  lawv yeej tsis raug txojkev
   txomnyem thiab nqhis dej li.
  Tus TSWV ua kom dej txhawv hauv
   pobzeb los rau lawv haus;
  nws rua lub pobzeb thiab dej thiaj tawm hauv los.
  22Tus TSWV hais tias, “Tsis muaj kev
   kaj siab rau cov neeg ua txhaum li.”