48

Lời Chúa sẽ hiện thực

1Dân Ta ơi, hãy nghe! Các ngươi nhân danh Ta mà thề gian, hứa dối. 2Các ngươi mang tên Thành thánh và tự hào là người mang danh Chúa, nương tựa Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên. 3Bao lần Ta báo trước cho các ngươi việc tương lai. Lời Ta đã công bố thình lình hiện thực đúng như Ta nói. 4Vì Ta biết các ngươi ngoan cố, cứng cổ, cứng đầu, 5Ta đã bảo các ngươi từ xưa, trước khi việc xảy ra một thời gian rất dài, để các ngươi khỏi quy công cho các thần tượng, tượng chạm và tượng đúc của các ngươi. 6Các ngươi đã nghe Ta báo trước và đã thấy lời Ta ứng nghiệm, nhưng các ngươi vẫn ngoan cố không chịu nhìn nhận sự thật. Từ đây, Ta sẽ cho các ngươi nghe những điều mới lạ, những việc bí mật, mà các ngươi chưa biết. 7Ta mới làm những việc ấy, không phải từ thời xưa, để các ngươi đừng nói: "Ồ, chuyện cũ, biết rồi!" 8Các ngươi chưa bao giờ nghe, biết. Từ xưa, tai các ngươi chưa bao giờ mở ra. Vì Ta biết các ngươi phản phúc, từ trong lòng mẹ, các ngươi đã được gọi là 'dân phản nghịch'. 9Tuy nhiên, vì danh Ta, Ta nín giận; vì vinh quang Ta, Ta triển hạn để các ngươi khỏi bị diệt vong ngay. 10Này, Ta thanh luyện ngươi không phải như luyện bạc; Ta thử nghiệm ngươi trong lò lửa hoạn nạn, đau thương. 11Vì danh Ta, vì chính mình Ta, Ta sẽ hành động. Lẽ nào Ta để danh ta bị nhục mạ? Ta không nhường vinh quang Ta cho ai cả.

Chúa sẽ sai Si-ru tiến công Ba-by-luân

12Gia-cốp và Y-sơ-ra-ên, tuyển dân Ta, hãy nghe Ta dạy bảo. Ta là Chân Thần, là Đầu tiên và Cuối cùng. 13Tay ta đã sáng tạo địa cầu. Tay phải ta đã giăng các tầng trời. Ta gọi, chúng đều đứng dậy. 14Tất cả nhân dân, hãy tập họp nghe ta: Thần tượng nào đã đoán trước việc này: 'Chúa yêu Si-ru và sai người tiêu diệt đế quốc Ba-by-luân. Người sẽ đánh tan quân đội Canh-đê'? 15Chỉ một mình Ta đã báo trước việc đó. Ta đã gọi Si-ru. Người tuân lệnh Ta và Ta giúp người thành công.
16Hãy đến gần Ta và nghe điều này: Từ lúc công bố lần đầu tiên, Ta đã nói thật rõ ràng. Khi việc đó thực hiện, Ta có tại đấy. Bây giờ Chúa Hằng Hữu và Thần Ngài sai Ta đến.

Dân Chúa phải ra khỏi Ba-by-luân

17Chúa, Đấng cứu chuộc và cũng là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán: Ta là Chúa, là Thượng Đế các ngươi. Ta sửa phạt các ngươi để làm ích lợi cho các ngươi và dìu dắt các ngươi vào con đường các ngươi phải đi. 18Ước gì các ngươi đi theo luật pháp Ta, thì các ngươi đã được bình an như dòng sông êm đềm, và đức công chính các ngươi tỏa ra như các đợt sóng đại dương. 19Nếu thế, dân số các ngươi đã đông như cát bờ biển, quá đông không thể nào đếm được, và các ngươi đâu đã lâm cảnh nước mất nhà tan, 20Hãy ra khỏi Ba-by-luân! Hãy trốn xa người Canh-đê! Hãy lấy giọng hân hoan loan báo tin mừng khắp thế giới, rằng: 'Chúa Hằng Hữu đã cứu chuộc Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài. 21Dân Chúa không còn đói khát. Chúa sẽ dìu dắt họ qua các sa mạc. Chúa cho họ uống nước trào lên từ Vầng Đá Ngài đã chẻ ra. 22Tuy nhiên, Chúa Hằng Hữu dạy: "Kẻ ác không bao giờ được bình an."