48

Tej xwm kws yuav muaj yaav tom ntej

  1“Yakhauj caaj ceg 'e, ca le noog zaaj nuav nawj,
   mej yog cov kws luas hu ua Yixayee
  hab yog cov kws tawm ntawm Yuta lub cev lug,
   yog cov kws tuav Yawmsaub lub npe cog lug
  hab pe hawm Yixayee tug Vaajtswv
   tassws tsw yog ua ncaaj nceeg hab ua tseeb.
  2Puab muab puab lub npe hu lawv le lub nroog kws dawb huv
   hab vaam khom Yixayee tug Vaajtswv,
  nwg lub npe hu ua Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus.
  3Tej kws dhau lug lawd kuv tub qha thau u lug lawm,
   tej nuav tub tawm huv kuv lub qhov ncauj
   hab kuv tub has rua suavdawg paub.
  Mas tuab ntsais muag xwb kuv ua le ntawd
   hab muaj tshwm lug lawv le ntawd.
  4Kuv paub tas mej tawv ncauj,
   hab mej tej leeg cej daab yog hlau
   hab mej lub hauv plaj yog tooj lab.
  5Kuv tub qha tej xwm nuav rua mej paub ntxuv thau u lawm,
   thaus tsw tau tshwm xwm lug kuv tub qha rua mej lawm
  sub mej txhad has tsw tau tas,
   ‘Peb tej txoov daab ua tej xwm nuav,
  peb tej txoov daab kws txaug hab tej kws nchuav
   has kuas muaj tej nuav tshwm lug.’

  6“Mej tub nov lawm, ca le saib txhua yaam nuav,
   mej yuav tsw qha kuas paub le lov?
  Txwj nuav moog kuv has txug tej yaam tshab rua mej noog,
   yog tej kws muab npog ca mej tsw tau paub.
  7Yog tej kws tswm nwgnuav tsw yog ntev lug lawm,
   ua ntej nub nua mej tsw tau nov txug le,
  ntshai tsaam mej yuav has tas,
   ‘Peb tub paub lawm.’
  8Mej yeej ib txwm tsw tau nov, mej yeej ib txwm tsw tau paub,
   txwj thau u lug mej lub qhov ntsej yeej tsw tau qheb,
  tsua qhov kuv paub tas mej xyum ua tuabneeg faav xeeb,
   hab paub tas txwj thaus yug lug luas hu mej tas
   yog cov kws sawv twv.
  9Vem yog saib rua kuv lub npe,
   kuv txhad tswj kuv txujkev npau tawg ca,
  vem yog saib rua qhov kws luas qhuas,
   kuv txhad tswj lub sab sub kuv txhad tsw muab mej txav pov tseg.
  10Saib maj, kuv tub muab mej nchuav huv yeej vub kuas tsw thooj le nyaj,
   kuv tub muab mej swm rua huv cub tawg kws yog kev txom nyem.
  11Kuv ua le ntawd vem yog saib rua kuv, yog saib rua kuv xwb,
   tsua qhov kuv lub npe yuav raug luas saib tsw taug tau le caag?
   Kuv tsw pub kuv tug fwjchim ci ntsaa quas ab rua lwm tug le.”

Yawmsaub txhwv Yixayee

  12“Yakhauj hab Yixayee kws kuv hu lug 'e,
   ca le noog kuv has.
  Kuv yog Yawmsaub ntaag,
   kuv yog lub hauv paug hab yog lub ntsws.
  13Kuv txhais teg tau pua daim kws tag lub nplajteb
   hab kuv txhais teg xws tau nthuav lub ntuj.
  Thaus kuv hu mas lub ntuj hab lub nplajteb
   kuj sawv pes tseeg.

  14“Mej suavdawg ca le tuaj txoos ua ke tig ntsej noog.
   Puab tej daab tug twg tau pav txug tej nuav rua mej noog?
  Yawmsaub hlub Xailab, mas nwg yuav ua lawv le
   Yawmsaub tub npaaj tseg rua Npanpiloo
   hab nwg yuav tawm tsaam cov Kheentia.
  15Kuv ntaag lauj yog tug has hab hu nwg, kuv coj nwg lug
   mas txhua yaam kws nwg ua nwg yuav ua tau kuas tav.
  16Ca le txaav lug ze kuv hab noog zaaj nuav.
   Txwj thaus chiv lug kuv yeej qha tsw zais le.
  Txwj thaus tej lug hov tshwm lug,
   kuv yeej nrug nyob ua ke lawm.”
  Nwgnuav Vaajtswv Yawmsaub tau khaiv kuv
   hab pub nwg tug Ntsuj Plig rua kuv.

  17Yawmsaub kws yog tug txhwv mej
   hab yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee has le nuav
  has tas, “Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv,
   kuv qhuab qha tej kws muaj nuj nqes rua mej
   hab coj mej taug txujkev kws tswm nyog moog.
  18Au, yog mej tau noog kuv tej lug nkaw,
   mas mej lub sab yuav tug quas yeeg
  yaam nkaus le tug nam dej puv ntug nkaus,
   hab mej txujkev ncaaj nceeg yuav zoo le
   tej nthwv dej havtxwv ndaas,
  19hab mej tej tub ki yuav coob yaam nkaus le tej xuab zeb,
   hab mej caaj ceg yuav coob yaam le tej tswg xuab zeb,
  puab tej npe yuav tsw raug muab txav pov tseg
   hab tsw raug muab thuam kuas pluj taag ntawm kuv xubndag.”

  20Ca le tawm huv Npanpiloo moog,
   ca le tswv huv Kheentia moog.
  Ca le tshaaj tawm zaaj nuav qw nrov nrov xyiv faab hlo,
   ca le pav rua suavdawg noog,
  ca le xaa xuv kuas thoob qaab ntuj has tas,
  “Yawmsaub tub txhwv nwg tug tub qhe Yakhauj dim lawm.”
  21Thaus Yawmsaub coj puab taug txujkev huv ntuj nraag teb do
   puab kuj tsw nqhes dej.
  Nwg ua dej txhawv huv phaab zeb lug rua puab haus.
   Nwg phua phaab zeb mas dej txhawv hlub kawg lug.

  22Yawmsaub has tas,
   “Cov tuabneeg limham yuav tsw muaj lub sab tug le.”